ชื่อมงคลลำดับที่ 12001-12100
ชื่ออ่านว่าเพศ
สาวินี สา-วิ-นี หญิง
สำเนา สำ-เนา ชาย
สำรอง สำ-รอง ชาย
สำราญ สำ-ราน ชาย
สำเริง สำ-เริง ชาย
สำเรียง สำ-เรียง หญิง
สิงขร สิง-ขอน ชาย
สิงหนาท สิง-หะ-นาด ชาย
สิงหพันธุ์ สิง-หะ-พัน ชาย
สิงห์พันธุ์ สิง-หะ-พัน ชาย
สิงหราช สิง-หะ-ราด หญิง
สิงหา สิง-หา ชาย
สิงหากร สิง-หะ-กอน ชาย
สิชา สิ-ชา หญิง
สิฐ สิด ชาย
สิตรานันท์ สิ-ตรา-นัน หญิง
สิตา สิ-ตา หญิง
สิตางศ์ สิ-ตาง หญิง
สิตาทิพย์ สิ-ตา-ทิบ หญิง
สิตานันท์ สิ-ตา-นัน หญิง
สิตาภรณ์ สิ-ตา-พอน หญิง
สิทธานนท์ สิด-ทา-นน ชาย
สิทธิ สิด-ทิ ชาย
สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ชาย
สิทธิชัย สิด-ทิ-ไช ชาย
สิทธิชานน สิด-ทิ-ชา-นน ชาย
สิทธิชานนท์ สิด-ทิ-ชา-นน ชาย
สิทธิโชค สิด-ทิ-โชก ชาย
สิทธินนท์ สิด-ทิ-นน ชาย
สิทธินันท์ สิด-ทิ-นัน ชาย
สิทธินัย สิด-ทิ-ไน ชาย
สิทธิพงศ์ สิด-ทิ-พง ชาย
สิทธิพงษ์ สุด-ทิ-พง ชาย
สิทธิพร สิด-ทิ-พอน ชาย
สิทธิพล สิด-ทิ-พน ชาย
สิทธิพัฒน์ สิด-ทิ-พัด ชาย
สิทธิพิทักษ์ สิด-ทิ-พิ-ทัก ชาย
สิทธิภัทร์ สิด-ทิ-พัด ชาย
สิทธิภาค สิด-ทิ-พาก ชาย
สิทธิมณฑ์ สิด-ทิ-มน ชาย
สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ชาย
สิทธิ์ สิด ชาย
สินธุ์ชัย สิน-ไช ชาย
สินี สิ-นี หญิง
สินีรัตน์ สิ-นี-รัด หญิง
สิโนบล สิ-โน-บน ชาย
สิปปกร สิบ-ปะ-กอน หญิง
สิปปนนท์ สิบ-ปะ-นน ชาย
สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด ชาย
สิปปาจรีย์ สิบ-ปา-จา-รี หญิง
สิมาพร สิ-มา-พอน หญิง
สิมิลัน สิ-มิ-ลัน หญิง
สิรญาณ์ สิ-ระ-ยา หญิง
สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ชาย
สิรพัทธ์ สิ-ระ-พัด ชาย
สิรภพ สิ-ระ-พบ ชาย
สิรภัทร สิ-ระ-พัด หญิง
สิรยา สิ-ระ-ยา หญิง
สิรยากร สิ-ระ-ยา-กอน หญิง
สิรรุจน์ สิ-ระ-รุด ชาย
สิร์วณิช สิ-วะ-นิด หญิง
สิรวิชช์ สิ-ระ-วิด ชาย
สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด ชาย
สิรวีย์ สิ-ระ-วี ชาย
สิระ สิ-ระ ชาย
สิระประภา สิ-ระ-ประ-พา หญิง
สิรัสสา สิ-รัด-สา หญิง
สิราณี สิ-รา-นี หญิง
สิรารมย์ สิ-รา-รม หญิง
สิราวรรณ สิ-รา-วัน หญิง
สิราวุฒิ สิ-รา-วุด ชาย
สิริ สิ-หริ ชาย
สิริกร สิ-หริ-กอน หญิง
สิริกัญจน์ธิชา สิ-หริ-กัน-ทิ-ชา หญิง
สิริกัญญา สะ-หริ-กัน-ยา หญิง
สิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ละ-ยา หญิง
สิริกาญจน์ สิ-หริ-กาน หญิง
สิริกาญจนาภรณ์ สิ-หริ-กาน-จะ-นา-พอน หญิง
สิริกานต์ สิ-ริ-กาน หญิง
สิริการย์ สิ-ริ-กาน หญิง
สิริกุลยา สิ-หริ-กุน-ละ-ยา หญิง
สิริญ สิ-ริน หญิง
สิริญา สิ-หริ-ยา หญิง
สิริฐวัส สิ-หริ-ถะ-วัด ชาย
สิริณ สิ-ริน หญิง
สิริณภรณ์ สิ-หริ-นะ-พอน หญิง
สิริณัชชา สิ-หริ-นัด-ชา หญิง
สิริณัฎฐ์ สิ-หริ-นัด หญิง
สิริณัฏฐกุล สิ-หริ-นัด-ถะ-กุน หญิง
สิริณัฏฐ์ สิ-หริ-นัด หญิง
สิริณัฐ สิ-หริ-นัด หญิง
สิริดนย์ สิ-หริ-ดน ชาย
สิริธนิยา สิ-หริ-ทะ-นิ-ยา หญิง
สิริธร สิ-หริ-ทอน หญิง
สิริธรรมาวดี สิ-หริ-ทำ-มา-วะ-ดี หญิง
สิริน สิ-ริน หญิง
สิรินดา สิ-ริน-ดา หญิง
สิรินทรา สิ-ริน-ทรา หญิง
สิรินภา สิ-หริ-นะ-พา หญิง
สิรินรัตน์ สิ-ริน-รัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี