ชื่อมงคลลำดับที่ 11601-11700
ชื่ออ่านว่าเพศ
สุกฤตา สุ-กริ-ตา หญิง
สุกฤษ สุ-กริด ชาย
สุกฤษฎิ์ สุ-กริด ชาย
สุกฤษฏิ์พงษ์ สุ-กริด-พง ชาย
สุกษม สุ-กะ-สม ชาย
สุกัญญา สุ-กัน-ยา หญิง
สุกัลยา สุ-กัน-ละ-ยา หญิง
สุกานดา สุ-กาน-ดา หญิง
สุกิจ สุ-กิด ชาย
สุขเกษม สุก-กะ-เสม ชาย
สุขไชย สุข-ขะ-ไช ชาย
สุขญา สุก-ขะ-ยา หญิง
สุขธัช สุก-ขะ-ทัด ชาย
สุขวัฒน์ สุก-ขะ-วัด ชาย
สุขสรรค์ สุก-สัน ชาย
สุขสันต์ สุก-สัน ชาย
สุคชา สุ-คะ-ชา หญิง
สุคนธา สุ-คน-ทา หญิง
สุจารี สุ-จา-รี หญิง
สุจิณณา สุ-จิน-นา หญิง
สุจิตตา สุ-จิด-ตา หญิง
สุจิตรา สุ-จิด-ตรา หญิง
สุจิตร์ สุ-จิด ชาย
สุจิน สุ-จิน ชาย
สุจินต์ สุ-จิน ชาย
สุจิรา สุ-จิ-รา หญิง
สุจิราพร สุ-ริ-รา-พอน หญิง
สุจีน สุ-จีน ชาย
สุเจนต์ สุ-เจน ชาย
สุชญา สุ-ชะ-ยา หญิง
สุชญาดา สุ-ชะ-ยา-ดา หญิง
สุชนม์ สุ-ชน ชาย
สุชเยศร สุ-ชะ-เยด ชาย
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา หญิง
สุชากร สุ-ชา-กอน หญิง
สุชาชฎากร สุ-ชา-ชะ-ดา-กอน หญิง
สุชาญา สุ-ชา-ยา หญิง
สุชาดา สุ-ชา-ดา หญิง
สุชาต สุ-ชาด ชาย
สุชาติ สุ-ชาด ชาย
สุชานันท์ สุ-ชา-นัน หญิง
สุชานาฏ สุ-ชา-นาด หญิง
สุชานาถ สุ-ชา-นา หญิง
สุชาภัสร์ สุ-ชา-พัด หญิง
สุชาย สุ-ชาย ชาย
สุชาลินี สุ-ชา-ลี-นี หญิง
สุชาวดี สุ-ชา-วะ-ดี หญิง
สุชิน สุ-ชิน ชาย
สุชีพ สุ-ชีบ ชาย
สุฐิตา สุ-ถิ-ตา หญิง
สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา หญิง
สุณัฏฐินันท์ สุ-นัด-ถิ-นัน หญิง
สุณิศา สุ-นิ-สา หญิง
สุณิสา สุ-นิ-สา หญิง
สุดสายชล สุด-สาย-ชน ชาย
สุดาชนก สุ-ดา-ชะ-นก หญิง
สุดาทิพย์ สุ-ดา-ทิบ หญิง
สุดาธิป สุ-ดา-ทิบ หญิง
สุดาภรณ์ สุ-ดา-พอน หญิง
สุดาภัทร สุ-ดา-พัด หญิง
สุดาภัทร์ สุ-ดา-พัด หญิง
สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด ชาย
สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ชาย
สุตาภัทร สุ-ดา-พัด หญิง
สุทธจิต สุด-ทะ-จิด ชาย
สุทธดา สุด-ทะ-ดา หญิง
สุทธอร สุด-ทะ-ออน หญิง
สุทธากรณ์ สุด-ทา-กอน ชาย
สุทธาทิพย์ สุด-ทา-ทิบ หญิง
สุทธาธนัทธร สุด-ทา-ทะ-นัด-ทอน ชาย
สุทธาสินี สุด-ทา-สิ-นี หญิง
สุทธิ สุด-ทิ ชาย
สุทธิกมล สุด-ทิ-กะ-มน ชาย
สุทธิกร สุด-ทิ-กอน ชาย
สุทธิกา สุด-ทิ-กา หญิง
สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน หญิง
สุทธิชา สุด-ทิ-ชา หญิง
สุทธิชาติ สุด-ทิ-ชาด ชาย
สุทธิณี สุด-ทิ-นี หญิง
สุทธิดา สุด-ทิ-ดา หญิง
สุทธิ์ทักษ์ สุด-ทัก ชาย
สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน หญิง
สุทธินา สุด-ทิ-นา หญิง
สุทธินี สุด-ทิ-นี หญิง
สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด ชาย
สุทธิพร สุด-ทิ-พอน ชาย
สุทธิพรรณ สุด-ทิ-พัน ชาย
สุทธิพัฒน์ สุด-ทิ-พัด ชาย
สุทธิพันธ์ สุด-ทิ-พัน ชาย
สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ชาย
สุทธิภากร สุด-ทิ-พา-กอน ชาย
สุทธิรักษ์ สุด-ทิ-รัก ชาย
สุทธิโรจน์ สุด-ทิ-โรด ชาย
สุทธิวัฒน์ สุด-ทิ-วัด ชาย
สุทธิวัลย์ สุด-ทิ-วัน หญิง
สุทธิศักดิ์ สุด-ทิ-สัก ชาย
สุทธิสัณห์ สุด-ทิ-สัน ชาย
สุทักษ์ สุ-ทัก ชาย
สุทัด สุ-ทัด หญิง
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น