ชื่อมงคลลำดับที่ 11501-11600
ชื่ออ่านว่าเพศ
ศิรยากร สิ-ระ-ยา-กอน หญิง
ศิรวุฒิ สิ-ระ-วุด ชาย
ศิรศักดิ์ สิ-ระ-สัก ชาย
ศิรส สิ-รด ชาย
ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด ชาย
ศิระ สิ-ระ ชาย
ศิรัญญา สิ-รัน-ยา หญิง
ศิรัสวริน สิ-รัด-วะ-ริน หญิง
ศิราธร สิ-รา-ทอน ชาย
ศิราพร สิ-รา-พอน หญิง
ศิริ สิ-หริ ชาย
ศิริกร สิ-หริ-กอน หญิง
ศิริกัญญา สิ-หริ-กัน-ยา หญิง
ศิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ละ-ยา หญิง
ศิริกาญจน์ สิ-หริ-กาน หญิง
ศิริกานดา สิ-หริ-กาน-ดา หญิง
ศิริกิตติยา สิ-หริ-กิด-ติ-ยา หญิง
ศิริกุล สิ-หริ-กุน ชาย
ศิริขวัญ สิ-หริ-ขวัน หญิง
ศิริชัย สิ-ริ-ไช ชาย
ศิริญญ์รดา สิ-ริน-ระ-ดา หญิง
ศิริญญา สิ-ริน-ยา หญิง
ศิริญา สิ-ริ-ยา หญิง
ศิริญาพร สิ-หริ-ยา-พอน หญิง
ศิริดา สิ-ริ-ดา หญิง
ศิริเดช สิ-ริ-เดด ชาย
ศิริน สิ-ริน หญิง
ศิรินญาพร สิ-ริน-ยา-พอน หญิง
ศิรินทร์รัตน์ สิ-ริน-รัด หญิง
ศิรินทรา สิ-ริน-ทรา หญิง
ศิรินภา สิ-หริ-นะ-พา หญิง
ศิรินันต์ สิ-หริ-นัน หญิง
ศิรินันท์ สิ-หริ-นัน หญิง
ศิรินาถ สิ-หริ-นาด หญิง
ศิรินิรันต์ สิ-หริ-นิ-รัน หญิง
ศิริประภา สิ-หริ-ประ-พา หญิง
ศิริพงศ สิ-หริ-พง ชาย
ศิริพงศ์ สิ-หริ-พง ชาย
ศิริพงษ์ สิ-หริ-พง ชาย
ศิริพร สิ-หริ-พอน หญิง
ศิริพรรณ สิ-หริ-พัน หญิง
ศิริพันธ์ สิ-หริ-พัน หญิง
ศิริพิชยา สิ-หริ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ศิริพิมล สิ-หริ-พิ-มน หญิง
ศิริเพ็ญ สิ-หริ-เพ็น หญิง
ศิริภัณฑ์ สิ-หริ-พัน หญิง
ศิริภัทร สิ-หริ-พัด หญิง
ศิริภัสสร สิ-หริ-พัด-สอน หญิง
ศิริยากร สิ-ริ-ยา-กอน หญิง
ศิริรัตน์ สิ-หริ-รัด หญิง
ศิริโรจน์ สิ-หริ-โรด ชาย
ศิริฤทัย สิ-หริ-รึ-ไท หญิง
ศิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก หญิง
ศิริลาวัลย์ สิ-หริ-ลา-วัน หญิง
ศิริวณิช สิ-หริ-วะ-นิด หญิง
ศิริวรรณ สิ-หริ-วัน หญิง
ศิริวสันต์ สิ-หริ-วะ-สัน ชาย
ศิริวัฒน์ สิ-หริ-วัด ชาย
ศิริวิทย์ สิ-หริ-วิด ชาย
ศิริวิมล สิ-หริ-วิ-มน หญิง
ศิริวุฒิ สิ-ริ-วุด ชาย
ศิริศักดิ์ สิ-หริ-สัก ชาย
ศิริโศภิษฐ์ สิ-หริ-โส-พิด หญิง
ศิริโสภา สิ-หริ-โส-พา หญิง
ศิริอัญญา สิ-หริ-อัน-ยา หญิง
ศิโรจน์ สิ-โรด ชาย
ศิลป์ชัย สิน-ไช ชาย
ศิลาพร สิ-ลา-พอน หญิง
ศิลาพัชร สิ-ลา-พัด ชาย
ศิลาพัชร์ สิ-ลา-พัด ชาย
ศิวกร สิ-วะ-กอน ชาย
ศิวกานต์ สิ-วะ-กาน หญิง
ศิวชาติ สิ-วะ-ชาด ชาย
ศิวดล สิ-วะ-ดน ชาย
ศิวนนท์ สิ-วะ-นน ชาย
ศิวนัฐ สิ-วะ-นัด ชาย
ศิวพร สิ-วะ-พอน หญิง
ศิวพัชณ์ สิ-วะ-พัด ชาย
ศิวพัส สะ-วะ-พัด ชาย
ศิวภัสร์ สิ-วะ-พัด หญิง
ศิวยศ สิ-วะ-ยด ชาย
ศิวรรจน์ สิ-วัด หญิง
ศิวรรษ สิ-วัด ชาย
ศิวราช สิ-วะ-ราด ชาย
ศิววงศ์ สิ-วะ-วง ชาย
ศิวะ สิ-วะ ชาย
ศิวัฒน์ สิ-วัด ชาย
ศิวาคม สิ-วา-คม ชาย
ศิวาพร สิ-วา-พอน หญิง
ศิวิมล สิ-วิ-มน หญิง
ศิวิไล สิ-วิ-ไล หญิง
ศิศยา สิ-สะ-ยา หญิง
ศิศิรา สะ-สิ-รา หญิง
ศิษฎา สิด-ดา ชาย
ศิษฐา สิด-ถา ชาย
ศีตลา สี-ตะ-ลา หญิง
ศึกษิต สึก-สิด ชาย
ศึกษิตา สึก-สิ-ตา หญิง
ศุ สุ หญิง
ศุกร์ศิริ สุก-สิ-หริ หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี