ชื่อมงคลลำดับที่ 11401-11500
ชื่ออ่านว่าเพศ
สันต์ทศน์ สัน-ทด ชาย
สันต์ทัศน์ สัน-ทัด ชาย
สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท หญิง
สันต์หทัย สัน-หะ-ไท หญิง
สันติ สัน-ติ ชาย
สันติชัย สัน-ติ-ไช ชาย
สันติพงศ์ สัน-ติ-พง ชาย
สันติพงษ์ สัน-ติ-พง ชาย
สันติศักดิ์ สัน-ติ-สัก ชาย
สันติสุข สัน-ติ-สุก ชาย
สันต์ สัน ชาย
สัมพันธ์ สัม-พัน ชาย
สัมฤทธิ์ สำ-ริด ชาย
สา สา หญิง
สากร สา-กอน ชาย
สากล สา-กน ชาย
สาทริยา สา-ทริ-ยา หญิง
สาทิต สา-ทิด หญิง
สาทิศ สา-ทิด ชาย
สาธร สา-ทอน ชาย
สาธารณสุข สา-ทา-ระ-นะ-สุก หญิง
สาธิดา สา-ทิ-ดา หญิง
สาธิต สา-ทิด ชาย
สาธิตา สา-ทิ-ตา หญิง
สานิต สา-นิด ชาย
สามารถ สา-มาด ชาย
สายใจ สาย-ใจ หญิง
สายชล สาย-ชน ชาย
สายธาร สาย-ทาน หญิง
สายป่าน สาย-ป่าน หญิง
สายฝน สาย-ฝน หญิง
สายฟ้า สาย-ฟ้า ชาย
สายลักษณ์ สาย-ลัก ชาย
สายสุรีย์ สาย-สุ-รี หญิง
สายันต์ สา-ยัน ชาย
สารนาถ สา-ระ-นาด ชาย
สารเนตร์ สา-ระ-เนด ชาย
สารสนเทศ สา-ระ-สน-เทด ชาย
สาริกา สา-ริ-กา หญิง
สาริน สา-ริน หญิง
สารินี สา-ริ-นี หญิง
สาริศา สา-ริ-สา หญิง
สาริสา สา-ริ-สา หญิง
สาโรจน์ สา-โรด ชาย
สาโรช สา-โรด ชาย
สาลิณี สา-ลิ-นี หญิง
สาวิตร สา-วิด ชาย
สาวิตรี สา-วิ-ตรี หญิง
สาวินี สา-วิ-นี หญิง
สำเนา สำ-เนา ชาย
สำรอง สำ-รอง ชาย
สำราญ สำ-ราน ชาย
สำเริง สำ-เริง ชาย
สำเรียง สำ-เรียง หญิง
สิงขร สิง-ขอน ชาย
สิงหนาท สิง-หะ-นาด ชาย
สิงหพันธุ์ สิง-หะ-พัน ชาย
สิงห์พันธุ์ สิง-หะ-พัน ชาย
สิงหราช สิง-หะ-ราด หญิง
สิงหา สิง-หา ชาย
สิงหากร สิง-หะ-กอน ชาย
สิชา สิ-ชา หญิง
สิฐ สิด ชาย
สิตรานันท์ สิ-ตรา-นัน หญิง
สิตา สิ-ตา หญิง
สิตางศ์ สิ-ตาง หญิง
สิตาทิพย์ สิ-ตา-ทิบ หญิง
สิตานันท์ สิ-ตา-นัน หญิง
สิตาภรณ์ สิ-ตา-พอน หญิง
สิทธานนท์ สิด-ทา-นน ชาย
สิทธิ สิด-ทิ ชาย
สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ชาย
สิทธิชัย สิด-ทิ-ไช ชาย
สิทธิชานน สิด-ทิ-ชา-นน ชาย
สิทธิชานนท์ สิด-ทิ-ชา-นน ชาย
สิทธิโชค สิด-ทิ-โชก ชาย
สิทธินนท์ สิด-ทิ-นน ชาย
สิทธินันท์ สิด-ทิ-นัน ชาย
สิทธินัย สิด-ทิ-ไน ชาย
สิทธิพงศ์ สิด-ทิ-พง ชาย
สิทธิพงษ์ สุด-ทิ-พง ชาย
สิทธิพร สิด-ทิ-พอน ชาย
สิทธิพล สิด-ทิ-พน ชาย
สิทธิพัฒน์ สิด-ทิ-พัด ชาย
สิทธิพิทักษ์ สิด-ทิ-พิ-ทัก ชาย
สิทธิภัทร์ สิด-ทิ-พัด ชาย
สิทธิภาค สิด-ทิ-พาก ชาย
สิทธิมณฑ์ สิด-ทิ-มน ชาย
สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ชาย
สิทธิ์ สิด ชาย
สินธุ์ชัย สิน-ไช ชาย
สินี สิ-นี หญิง
สินีรัตน์ สิ-นี-รัด หญิง
สิโนบล สิ-โน-บน ชาย
สิปปกร สิบ-ปะ-กอน หญิง
สิปปนนท์ สิบ-ปะ-นน ชาย
สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด ชาย
สิปปาจรีย์ สิบ-ปา-จา-รี หญิง
สิมาพร สิ-มา-พอน หญิง
สิมิลัน สิ-มิ-ลัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น