ชื่อมงคลลำดับที่ 11301-11400
ชื่ออ่านว่าเพศ
สรัลนุช สะ-รัน-นุด หญิง
สรัลพร สะ-รัน-พอน หญิง
สรัลภัค สะ-รัน-พัก หญิง
สรัลยา สะ-รัน-ยา หญิง
สรัลรัตน์ สะ-รัน-รัด หญิง
สรัลรัศม์ สะ-รัน-รัด หญิง
สรัสนันท์ สะ-รัด-สะ-นัน หญิง
สรัสวัต สะ-รัด-สะ-วัด ชาย
สรายุทธ สะ-รา-ยุด ชาย
สรายุทธ์ สะ-รา-ยุด ชาย
สราลี สะ-รา-ลี หญิง
สราวรีย์ สะ-รา-วะ-รี หญิง
สราวิทย์ สะ-รา-วิด ชาย
สราวุฒ สะ-รา-วุด ชาย
สราวุฒิ สะ-รา-วุด ชาย
สราวุทธิ์ สะ-รา-วุด ชาย
สราวุธ สะ-รา-วุด ชาย
สราวุธิ์ สะ-รา-วุด ชาย
สราสินี สะ-รา-สิ-นี หญิง
สริกา สะ-ริ-กา หญิง
สริดา สะ-ริ-ดา หญิง
สริตรา สะ-ริ-ตรา หญิง
สริตา สะ-ริ-ตา หญิง
สรุจ สะ-รุด ชาย
สรุศ สะ-รุด ชาย
สโรชา สะ-โร-ชา หญิง
สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี หญิง
สโรบล สะ-โร-บน หญิง
สฤชน์ สะ-ริด ชาย
สฤต สะ-ริด ชาย
สฤษฎ์พัฒน์ สะ-หริด-พัด ชาย
สฤษดิ์ สะ-หริด ชาย
สลิชา สะ-ลิ-ชา หญิง
สลิตา สะ-ลิ-ตา หญิง
สลิน สะ-ลิน ชาย
สลิล สะ-ลิน หญิง
สลิลทิพย์ สะ-ลิน-ทิบ หญิง
สวพล สะ-วะ-พน ชาย
สวภัทร สะ-วะ-พัด ชาย
สวย สวย หญิง
สวรรค์รุ่ง สะ-หวัน-รุ่ง หญิง
สวรรค์ สะ-หวัน หญิง
สวรรยา สะ-หวัน-ยา หญิง
สวรส สะ-วะ-รด หญิง
สวลักษณ์ สะ-วะ-ลัก หญิง
สวัสดิ์ สะ-หวัด ชาย
สวิง สะ-หวิง ชาย
สวิชญา สะ-วิ-ชะ-ยา หญิง
สวิต สะ-วิด ชาย
สวิตต สะ-วิด ชาย
สหชัย สะ-หะ-ไช ชาย
สหชาติ สะ-หะ-ชาด ชาย
สหทรรศน์ สะ-หะ-ทัด ชาย
สหนันท์ สะ-หะ-นัน ชาย
สหพร สะ-หะ-พอน หญิง
สหพล สะ-หะ-พน ชาย
สหพัฒน์ สะ-หะ-พัด หญิง
สหรัฐ สะ-หะ-รัด ชาย
สหราช สะ-หะ-ราด ชาย
สหัพย์ สะ-หับ ชาย
สหัส สะ-หัด ชาย
สหัสนัยน์ สะ-หัด-สะ-ไน ชาย
สหัสวัต สะ-หัด-สะ-วัด ชาย
สหัสวัส สะ-หัด-สะ-วัด ชาย
สอาด สะ-อาด ชาย
สอิ้ง สะ-อิ้ง หญิง
สังวรณ์ สัง-วอน ชาย
สัจกุล สัด-จะ-กุน หญิง
สัจจกร สัด-จะ-กอน หญิง
สัจจกุล สุัด-จะ-กุน หญิง
สัจจชน สัด-จะ-ชน ชาย
สัญกุล สัน-ยะ-กุน หญิง
สัญกูล สัน-ยะ-กูน หญิง
สัญจัยน์ สัน-ใจ ชาย
สัญชิต สัน-ชิด ชาย
สัญญา สัน-ยา ชาย
สัญวิชญ์ สัน-ยะ-วิด ชาย
สัณห์ชิต สัน-ชิด ชาย
สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด ชาย
สัณห์ณัฐ สัน-นะ-นัด ชาย
สัณห์นัดดา สัน-นัด-ดา หญิง
สัณห์นันทิน สัน-นัน-ทิน หญิง
สัณหพจน์ สัน-หะ-พด ชาย
สัณหพร สัน-หะ-พอน หญิง
สัณห์ฤทัย สัน-หะ-ไท หญิง
สัณหวัจน์ สัน-หะ-วัด ชาย
สัณหวัช สัน-หะ-วัด ชาย
สัณหวิชญ์ สัน-หะ-วิด ชาย
สัณห์วิชญ์ สัน-วิด ชาย
สัณห์สมร สัน-สะ-หมอน หญิง
สัณห์ สัน หญิง
สัตตบงกช สัด-ตะ-บง-กด หญิง
สัตตบรรณ สัด-ตะ-บัน หญิง
สัตตยา สัด-ตะ-ยา หญิง
สัตยตม์ สัด-ตะ-ยด ชาย
สัตยวัต สัด-ตะ-ยะ-วัด ชาย
สัตย์สุกาญจน์ สัด-สุ-กาน หญิง
สัตยา สัด-ตะ-ยา ชาย
สัน ชาย
สันดุสิต สัน-ดุ-สิด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น