ชื่อมงคลลำดับที่ 11201-11300
ชื่ออ่านว่าเพศ
วิสุดา วิ-สุ-ดา หญิง
วิสุทธินันท์ วิ-สุด-ทิ-นัน ชาย
วิสุทธิพงศ์ วิ-สุด-ทิ-พง ชาย
วิสุทธิพงษ์ วิ-สุด-ทิ-พง ชาย
วิสุทธิลักษณ์ วิ-สุด-ทิ-ลัก หญิง
วิสุทธิ์ วิ-สุด ชาย
วิสูตร วิ-สูด ชาย
วีณา วี-นา หญิง
วีธรา วี-ทะ-รา หญิง
วีนัส วี-นัด หญิง
วีรกูล วี-ระ-กูน ชาย
วีรฉัตร วี-ระ-ฉัด ชาย
วีร์ชญา วี-ชะ-ยา หญิง
วีรชัย วี-ระ-ไช ชาย
วีรชา วี-ระ-ชา หญิง
วีรชิต วี-ระ-ชิด ชาย
วีรดา วี-ระ-ดา หญิง
วีรเดช วี-ระ-เดด ชาย
วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา หญิง
วีรพงศ์ วี-ระ-พง ชาย
วีรพงษ์ วี-ระ-พง ชาย
วีรพล วี-ระ-พน ชาย
วีรพัฒน์ วี-ระ-พัด ชาย
วีรภัทร วี-ระ-พัด ชาย
วีรมน วี-ระ-มน หญิง
วีรยส วี-ระ-ยด ชาย
วีรยะ วี-ระ-ยะ ชาย
วีรยา วี-ระ-ยา หญิง
วีรยาภัทร วี-ระ-ยา-พัด หญิง
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด ชาย
วีรรัตน์ วี-ระ-รัด ชาย
วีร์รุจิ วี-รุ-จิ หญิง
วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ชาย
วีรวรรณ วี-ระ-วัน หญิง
วีร์วรุตม์ วี-วะ-รุด ชาย
วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ชาย
วีรวัลย์ วี-ระ-วัน หญิง
วีรวิชญ์ วี-ระ-วิด ชาย
วีรวุฒิ วี-ระ-วุด ชาย
วีรศักดิ์ วี-ระ-สัก ชาย
วีระ วี-ระ ชาย
วีระเกียรติ วี-ระ-เกียด ชาย
วีระชัย วี-ระ-ไช ชาย
วีระพงศ์ วี-ระ-พง ชาย
วีระพงษ์ วี-ระ-พง ชาย
วีระพัฒน์ วี-ระ-พัด ชาย
วีระพันธ์ วี-ระ-พัน ชาย
วีระยุทธ วี-ระ-ยุด ชาย
วีระวร วี-ระ-วอน ชาย
วีระวุฒิ วี-ระ-วุด ชาย
วีระศักดิ์ วี-ระ-สัก ชาย
วีระศักดิ์์ วี-ระ-สัก ชาย
วีระสิงห์ วี-ระ-สิง ชาย
วีรา วี-รา หญิง
วีราทร วี-รา-ทอน ชาย
วีราภรณ์ วี-รา-พอน หญิง
วีรินทร์ วี-ริน ชาย
วีรินทิรา วี-ริน-ทิ-รา หญิง
วีริศร์ วิ-ริด ชาย
วีริสรา วี-ริด-สะ-รา หญิง
วุฒิ วุด ชาย
วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ชาย
วุฒิกิจ วุด-ทิ-กิด ชาย
วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชาย
วุฒิธร วุด-ทิ-ทอน ชาย
วุฒินันท์ วุด-ทิ-นัน ชาย
วุฒิพงศ์ วุด-ทิ-พง ชาย
วุฒิพงษ์ วุด-ทิ-พง ชาย
วุฒิพันธุ์ วุด-ทิ-พัน ชาย
วุฒิภัทร วุด-ทิ-พัด ชาย
วุฒิภูมิ วุด-ทิ-พูม ชาย
วุฒิวัช วุด-ทิ-วัด ชาย
วุฒิวิชญ์ วุด-ทิ-วิด ชาย
วุฒิวิทย์ วุด-ทิ-วิด ชาย
เวณิกา เว-นิ-กา หญิง
เวทิดา เว-ทิ-ดา หญิง
เวทิตา เว-ทิ-ตา หญิง
เวธนี เว-ทะ-นี หญิง
เวธิต เว-ทิด ชาย
เวโรจน์ เว-โรด ชาย
เวสสุวรรณโณ เวด-สุ-วัน-โน หญิง
เวฬุริยะ เว-รุ-ริ-ยะ หญิง
แววปราชญ์ แวว-ปราด หญิง
แววพันธ์ แวว-พัน หญิง
ไวกูณฐ์ ไว-กูน ชาย
ไวพจน์ ไว-โรด ชาย
ศกลภัทร สะ-กน-พัด หญิง
ศญานันท์ สะ-ยา-นัน หญิง
ศญุตม์ สะ-ยุด ชาย
ศดานันท์ สะ-ดา-นัน หญิง
ศดิศ สะ-ดิด ชาย
ศต สะ-ตะ ชาย
ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน หญิง
ศตเนติ สะ-ตะ-เน-ติ ชาย
ศตพร สะ-ตะ-พอน หญิง
ศตรรฆ สะ-ตัก ชาย
ศตวรรษ สะ-ตะ-วัด ชาย
ศติยา สะ-ติ-ยา หญิง
ศนันท์วัลย์ สะ-นัน-วัน หญิง
ศนิ สะ-นิ ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี