ชื่อมงคลลำดับที่ 10701-10800
ชื่ออ่านว่าเพศ
วีระพงษ์ วี-ระ-พง ชาย
วีระพัฒน์ วี-ระ-พัด ชาย
วีระพันธ์ วี-ระ-พัน ชาย
วีระยุทธ วี-ระ-ยุด ชาย
วีระวร วี-ระ-วอน ชาย
วีระวุฒิ วี-ระ-วุด ชาย
วีระศักดิ์ วี-ระ-สัก ชาย
วีระศักดิ์์ วี-ระ-สัก ชาย
วีระสิงห์ วี-ระ-สิง ชาย
วีรา วี-รา หญิง
วีราทร วี-รา-ทอน ชาย
วีราภรณ์ วี-รา-พอน หญิง
วีรินทร์ วี-ริน ชาย
วีรินทิรา วี-ริน-ทิ-รา หญิง
วีริศร์ วิ-ริด ชาย
วีริสรา วี-ริด-สะ-รา หญิง
วุฒิ วุด ชาย
วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ชาย
วุฒิกิจ วุด-ทิ-กิด ชาย
วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชาย
วุฒิธร วุด-ทิ-ทอน ชาย
วุฒินันท์ วุด-ทิ-นัน ชาย
วุฒิพงศ์ วุด-ทิ-พง ชาย
วุฒิพงษ์ วุด-ทิ-พง ชาย
วุฒิพันธุ์ วุด-ทิ-พัน ชาย
วุฒิภัทร วุด-ทิ-พัด ชาย
วุฒิภูมิ วุด-ทิ-พูม ชาย
วุฒิวัช วุด-ทิ-วัด ชาย
วุฒิวิชญ์ วุด-ทิ-วิด ชาย
วุฒิวิทย์ วุด-ทิ-วิด ชาย
เวณิกา เว-นิ-กา หญิง
เวทิดา เว-ทิ-ดา หญิง
เวทิตา เว-ทิ-ตา หญิง
เวธนี เว-ทะ-นี หญิง
เวธิต เว-ทิด ชาย
เวโรจน์ เว-โรด ชาย
เวสสุวรรณโณ เวด-สุ-วัน-โน หญิง
เวฬุริยะ เว-รุ-ริ-ยะ หญิง
แววปราชญ์ แวว-ปราด หญิง
แววพันธ์ แวว-พัน หญิง
ไวกูณฐ์ ไว-กูน ชาย
ไวพจน์ ไว-โรด ชาย
ศกลภัทร สะ-กน-พัด หญิง
ศญานันท์ สะ-ยา-นัน หญิง
ศญุตม์ สะ-ยุด ชาย
ศดานันท์ สะ-ดา-นัน หญิง
ศดิศ สะ-ดิด ชาย
ศต สะ-ตะ ชาย
ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน หญิง
ศตเนติ สะ-ตะ-เน-ติ ชาย
ศตพร สะ-ตะ-พอน หญิง
ศตรรฆ สะ-ตัก ชาย
ศตวรรษ สะ-ตะ-วัด ชาย
ศติยา สะ-ติ-ยา หญิง
ศนันท์วัลย์ สะ-นัน-วัน หญิง
ศนิ สะ-นิ ชาย
ศนิปรียา สะ-นิ-ปรี-ยา หญิง
ศมน สะ-มน หญิง
ศมนธรรศ สะ-มน-ทัด หญิง
ศมนันท์ สะ-มะ-นัน หญิง
ศมพร สะ-มะ-พอน หญิง
ศยาพร สะ-ยา-พอน หญิง
ศรกมล สอน-กะ-มน หญิง
ศรกฤศ สอ-ระ-กริด ชาย
ศรชัย สอน-ไช ชาย
ศรณภัทร์ สอน-นะ-พัด หญิง
ศรณ์ สอน ชาย
ศรรกรัฐ สัก-กะ-รัด ชาย
ศรราม สอน-ราม ชาย
ศรสวรรค์ สอน-สะ-หวัน หญิง
ศรอรรถ สอ-ระ-อัด ชาย
ศรอัปสรา สอน-อับ-สะ-รา หญิง
ศรัญญ์ภัทร สะ-รัน-พัด หญิง
ศรัญญ์รัช สะ-รัน-รัด หญิง
ศรัญญา สะ-รัน-ยา หญิง
ศรัญญาพงศ์ สะ-รัน-ยา-พง หญิง
ศรัญญาพงษ์ สะ-รัน-ยา-พง หญิง
ศรัญธร สะ-รัน-ยะ-ทอน หญิง
ศรัณพร สะ-รัน-นะ-พอน หญิง
ศรัณพรหม สะ-รัน-นะ-พรม หญิง
ศรัณภัสร์ สะ-รัน-นะ-พัด หญิง
ศรัณย์กร สะ-รัน-กอน หญิง
ศรัณยฉัตร สะ-รัน-ยะ-ฉัด หญิง
ศรัณย์ณภัส ศะ-รัน-นะ-พัด หญิง
ศรัณยธร สะ-รัน-ยะ-ทอน ชาย
ศรัณย์ธรณ์ สะ-รัน-ทอน ชาย
ศรัณยพงศ์ สะ-รัน-ยะ-พง ชาย
ศรัณยพงษ์ สะ-รัน-ยะ-พง ชาย
ศรัณยพร สะ-รัน-ยะ-พอน หญิง
ศรัณย์พร สะ-รัน-พอน หญิง
ศรัณย์พัฒน์ สะ-รัน-พัด หญิง
ศรัณย์ภพ สะ-รัน-พบ ชาย
ศรัณยภร สะ-รัน-ยะ-พอน หญิง
ศรัณยภรณ์ สะ-รัน-ยะ-พอน หญิง
ศรัณย์ภัทร สะ-รัน-พัด ชาย
ศรัณย์มณี สะ-รัน-มะ-นี หญิง
ศรัณย์รัชต์ สะ-รัน-รัด หญิง
ศรัณยรัตน์ สะ-รัน-ยะ-รัด หญิง
ศรัณย์รัตน์ สะ-รัน-รัด ชาย
ศรัณย์ลดา สะ-รัน-ละ-ดา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น