ชื่อมงคลลำดับที่ 10701-10800
ชื่ออ่านว่าเพศ
วราวุธ วะ-รา-วุด ชาย
วราห์ วะ-รา ชาย
วริญญา วะ-ริน-ยา หญิง
วริญญากานต์ วะ-ริน-ยา-กาน หญิง
วริญญารัตน์ วะ-ริน-ยา-รัด หญิง
วริณภร วะ-ริน-นะ-พอน หญิง
วริตชมัย วะ-ริด-ชะ-ไม หญิง
วริทธ์ธร วะ-ริด-ทอน ชาย
วริทธร วะ-ริท-ทอน หญิง
วริทธิ์เจษฎา วะ-ริด-เจด-สะ-ดา ชาย
วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ชาย
วริทธิ์พล วะ-ริด-พน ชาย
วริทธิ์ วะ-ริด ชาย
วริน วะ-ริน หญิง
วรินกานต์ วะ-ริน-กาน หญิง
วรินญา วะ-ริน-ยา หญิง
วรินดา วะ-ริน-ดา หญิง
วรินทร วะ-ริน-ทอน หญิง
วรินทร์ทิพย์ วะ-ริน-ทิบ หญิง
วรินทร์ธร วะ-ริน-ทอน ชาย
วรินทร์ประภา วะ-ริน-ประ-พา หญิง
วรินทร์ลดา วะ-ริน-ละ-ดา หญิง
วรินทร์วิภา วะ-ริน-วิ-พา หญิง
วรินทร์สิรี วะ-ริน-สิ-รี หญิง
วรินทร์ วะ-ริน ชาย
วรินธร วะ-ริน-ทอน หญิง
วรินธร์ วะ-ริน หญิง
วรินพร วะ-ริน-พอน หญิง
วรินยา วะ-ริน-ยา หญิง
วรินยุพา วะ-ริน-ยุ-พา หญิง
วรินา วะ-ริ-นา หญิง
วริยา วะ-ริ-ยา หญิง
วริยาภรณ์ วะ-ริ-ยา-พอน หญิง
วริศ วะ-ริด ชาย
วริศยารัตน์ วะ-ริด-สะ-ยา-รัด หญิง
วริศรา วะ-ริด-สะ-รา หญิง
วริษฐ์พล วะ-ริด-พน ชาย
วริษฐา วะ-ริด-ถา หญิง
วริษฐ์ วะ-ริด ชาย
วริษา วะ-ริ-สา หญิง
วริสรา วะ-ริด-สะ-รา หญิง
วรี วะ-รี หญิง
วรีวรรณ วะ-รี-วัน หญิง
วรีศา วะ-รี-สา หญิง
วรุณ วะ-รุน ชาย
วรุณนันทน์ วะ-รุ-นะ-นัน หญิง
วรุต วะ-รุด ชาย
วรุตม์ วะ-รุด ชาย
วรุธ วะ-รุด ชาย
วโรตม์ วะ-โรด ชาย
วร์ วอ ชาย
วฤณพร วะ-ริน-นะ-พอน หญิง
วฤณภา วะ-ริน-นะ-พา หญิง
วฤนท์ วะ-ริน ชาย
วลัญช์รัช วะ-ลัน-รัด หญิง
วลันดา วะ-ลัน-ดา หญิง
วลัย วะ-ไล หญิง
วลัยกร วะ-ไล-กอน หญิง
วลัยพร วะ-ไล-พอน หญิง
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน หญิง
วลีศิลป์ วะ-ลี-สิน ชาย
วศพล วะ-สะ-พน ชาย
วศิกา วะ-สิ-กา หญิง
วศิน วะ-สิน ชาย
วศินภัทร วะ-สิน-พัด ชาย
วสพล วะ-สะ-พน ชาย
วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ชาย
วสันต์ วะ-สัน ชาย
วสิช วะ-สิด ชาย
วสิพร วะ-สิ-พอน หญิง
วสิษฐ์พล วะ-สิด-พน ชาย
วสุ วะ-สุ ชาย
วสุธันย์ วะ-สุ-ทัน ชาย
วสุธิดา วะ-สุ-ทิ-ดา หญิง
วสุนันท์ วะ-สุ-นัน หญิง
วสุพงศ์ วะ-สุ-พง ชาย
วสุพล วะ-สุ-พน ชาย
วสุพินท์ วะ-สุ-พิน หญิง
วสุวัทน์ วะ-สุ-วัด ชาย
วัจน์ธนพัศ วัด-ทะ-นะ-พัด ชาย
วัชชวินทร์ วัด-ชะ-วิน ชาย
วัชพล วัด-ชะ-พน ชาย
วัชรกันย์ วัด-ชะ-ระ-กัน ชาย
วัชรกานต์ วัด-ชะ-ระ-กาน หญิง
วัชรกุล วัด-ชะ-ระ-กุน ชาย
วัชรชัย วัด-ชะ-ระ-ไช ชาย
วัชรพงศ์ วัด-ชะ-พง ชาย
วัชรพงษ์ วัด-ชะ-ระ-พง ชาย
วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน ชาย
วัชรพันธ์ วัด-ชะ-ระ-พัน ชาย
วัชรภรณ์ วัด-ชะ-ระ-พอน หญิง
วัชรภัสรา วัด-ชะ-ระ-พัด-สะ-รา หญิง
วัชรมณี วัด-ชะ-ระ-มะ-นี หญิง
วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน หญิง
วัชรเรขา วัด-ชะ-ระ-เร-ขา หญิง
วัชรลดา วัด-ชะ-ระ-ละ-ดา หญิง
วัชรวิชญ์ วัด-ชะ-ระ-วิด ชาย
วัชรวิชย์ วัด-ชะ-ระ-วิด ชาย
วัชรวิทย์ วัด-ชะ-ระ-วิด ชาย
วัชร์วิศว์ วัด-ชะ-วิด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี