ชื่อมงคลลำดับที่ 10601-10700
ชื่ออ่านว่าเพศ
วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา หญิง
วิรัญพัชร วิ-รัน-พัด หญิง
วิรัณญา วิ-รัน-ยา หญิง
วิรัตน์ วิ-รัด ชาย
วิรัติ วิ-รัด ชาย
วิรัลณัฐ วิ-รัน-นัด หญิง
วิรัลนัฐ วิ-รัน-นัด หญิง
วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หญิง
วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิง
วิราศิณี วิ-รา-สิ-นี หญิง
วิริญญา วิ-ริน-ยา หญิง
วิริน วิ-ริน หญิง
วิรินทร์ญา วิ-ริน-ยา หญิง
วิรินทร์ วิ-ริน หญิง
วิริยะ วิ-ระ-ยะ ชาย
วิริยา วิ-ริ-ยา หญิง
วิริยากร วิ-ริ-ยา-กอน หญิง
วิริษา วิ-ริ-ษา หญิง
วิรุณ วิ-รุน ชาย
วิรุณพร วิ-รุน-พอน หญิง
วิรุฬห์วุฒิ วิ-รุน-วุด ชาย
วิรุฬห์สิทธิ์ วิ-รุน-สิด ชาย
วิรุฬห์ วิ-รุน ชาย
วิโรจ วิ-โรด หญิง
วิโรจน์ วิ-โรด ชาย
วิลารี วิ-ลา-รี หญิง
วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน หญิง
วิลาวัลย์ วิ-ลา-วัน หญิง
วิลาศ วิ-ลาด ชาย
วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี หญิง
วิไล วิ-ไล หญิง
วิไลพร วิ-ไล-พอน หญิง
วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด หญิง
วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน หญิง
วิวัฒนา วิ-วัด-ทะ-นา ชาย
วิวัฒน์ วิ-วัด ชาย
วิศรุต วิด-สะ-รุด ชาย
วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา หญิง
วิศวะ วิด-สะ-วะ ชาย
วิศวะพงษ์ วิด-สะ-วะ-พง ชาย
วิศวัจฉริยา วิด-สะ-วัด-ฉะ-ริ-ยา หญิง
วิศัลย์ศิริ วิ-สัน-สิ-หริ หญิง
วิศัลย์สิริ วิ-สัน-สิ-หริ หญิง
วิศัลยา วิ-สัน-ละ-ยา หญิง
วิศาล วิ-สาน ชาย
วิศิษฏ์ วิ-สิด ชาย
วิศิษฐ วิ-สิด ชาย
วิศิษฐ์ วิ-สิด ชาย
วิเศษ วิ-เสด ชาย
วิษณุ วิด-สะ-นุ ชาย
วิษณุพงษ์ วิด-สะ-นุ-พง ชาย
วิษณุสรรค์ วิด-สะ-นุ-สัน ชาย
วิสัน วิ-สัน ชาย
วิสันต์ วิ-สัน ชาย
วิสิทธิ์ วิ-สิด ชาย
วิสิษฎ์ วิ-สิด ชาย
วิสุดา วิ-สุ-ดา หญิง
วิสุทธินันท์ วิ-สุด-ทิ-นัน ชาย
วิสุทธิพงศ์ วิ-สุด-ทิ-พง ชาย
วิสุทธิพงษ์ วิ-สุด-ทิ-พง ชาย
วิสุทธิลักษณ์ วิ-สุด-ทิ-ลัก หญิง
วิสุทธิ์ วิ-สุด ชาย
วิสูตร วิ-สูด ชาย
วีณา วี-นา หญิง
วีธรา วี-ทะ-รา หญิง
วีนัส วี-นัด หญิง
วีรกูล วี-ระ-กูน ชาย
วีรฉัตร วี-ระ-ฉัด ชาย
วีร์ชญา วี-ชะ-ยา หญิง
วีรชัย วี-ระ-ไช ชาย
วีรชา วี-ระ-ชา หญิง
วีรชิต วี-ระ-ชิด ชาย
วีรดา วี-ระ-ดา หญิง
วีรเดช วี-ระ-เดด ชาย
วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา หญิง
วีรพงศ์ วี-ระ-พง ชาย
วีรพงษ์ วี-ระ-พง ชาย
วีรพล วี-ระ-พน ชาย
วีรพัฒน์ วี-ระ-พัด ชาย
วีรภัทร วี-ระ-พัด ชาย
วีรมน วี-ระ-มน หญิง
วีรยส วี-ระ-ยด ชาย
วีรยะ วี-ระ-ยะ ชาย
วีรยา วี-ระ-ยา หญิง
วีรยาภัทร วี-ระ-ยา-พัด หญิง
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด ชาย
วีรรัตน์ วี-ระ-รัด ชาย
วีร์รุจิ วี-รุ-จิ หญิง
วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ชาย
วีรวรรณ วี-ระ-วัน หญิง
วีร์วรุตม์ วี-วะ-รุด ชาย
วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ชาย
วีรวัลย์ วี-ระ-วัน หญิง
วีรวิชญ์ วี-ระ-วิด ชาย
วีรวุฒิ วี-ระ-วุด ชาย
วีรศักดิ์ วี-ระ-สัก ชาย
วีระ วี-ระ ชาย
วีระเกียรติ วี-ระ-เกียด ชาย
วีระชัย วี-ระ-ไช ชาย
วีระพงศ์ วี-ระ-พง ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น