ชื่อมงคลลำดับที่ 9901-10000
ชื่ออ่านว่าเพศ
มัณฑนา มัน-ทะ-นา หญิง
มัณฑิกา มัน-ทิ-กา หญิง
มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา หญิง
มัททวตา มัด-ทะ-วะ-ตา หญิง
มัทนา มัด-ทะ-นา หญิง
มัทนิน มัด-ทะ-นิน ชาย
มัทนียา มัด-ทะ-นี-ยา หญิง
มัทนีย์ มัด-ทะ-นี หญิง
มันตราทีป์ มัน-ตรา-ที ชาย
มันตราวีร์ มัน-ตรา-วี ชาย
มันตาทีป์ มัน-ตา-ที หญิง
มันศิกาญน์ มัน-สิ-กาน หญิง
มัยธัช ไม-ยะ-ทัด ชาย
มัลลิกา มัน-ลิ-กา หญิง
มัสการ มัด-สะ-กาน หญิง
มัสกาล มัด-สะ-กาน หญิง
มัสสลิน มัด-สะ-ลิน หญิง
มาติกา มา-ติ-กา หญิง
มาธวี มา-ทะ-วี หญิง
มานพณัฏฐ์ มา-นบ-นัด ชาย
ม่านฟ้า ม่าน-ฟ้า หญิง
มานะ มา-นะ ชาย
มานัส มา-นัด ชาย
มานิกา มา-นิ-กา หญิง
มานิดา มา-นิ-ดา หญิง
มานิต มา-นิด ชาย
มานิตย์ มา-นิด หญิง
มานิตา มา-นิ-ตา หญิง
มานิส มา-นิด ชาย
มานี มา-นี หญิง
มาโนช มา-โนด ชาย
มาโนชญ์ มา-โนด ชาย
มาย มาย หญิง
มารษา มา-ระ-สา หญิง
มาริณญา มา-ริน-ยา หญิง
มาริณี มา-ริ-นี หญิง
มารินญา มา-ริน-ยา หญิง
มารินี มา-ริ-นี หญิง
มาริศา มา-ริ-สา หญิง
มาริษา มา-ริ-สา หญิง
มาริสา มา-ริ-สา หญิง
มารุต มา-รุด ชาย
มาลาตี มา-ลา-ตี หญิง
มาลิกา มา-ลิ-กา หญิง
มาลินี มา-ลี-นี หญิง
มาลี มา-ลี หญิง
มาลีลิน มา-ลี-ลิน หญิง
มาวิน มา-วิน ชาย
มาศ มาด หญิง
มาศกา มาด-สะ-กา หญิง
มาศกาล มาด-สะ-กาน หญิง
มาศธร มาด-สะ-ทอน ชาย
มาศปภา มาด-ปะ-พา หญิง
มาศประภา มาด-ประ-พา หญิง
มาศภัค มาด-สะ-พัก หญิง
มาศมัสลิน มาด-มัด-สะ-ลิน หญิง
มาศวิรุฬ มาด-วิ-รุน ชาย
มาส มาด หญิง
มาสกล มา-สะ-กน หญิง
มาสกลชัย มา-สะ-กน-ไช หญิง
มาสกุญช์ มาด-สะ-กุน หญิง
มาสกุล มา-สะ-กุน หญิง
มาสปภา มาด-ปะ-พา หญิง
มิ่งขวัญชนก มิ่ง-ขวัน-ชะ-นก หญิง
มิ่งขวัญ มิ่ง-ขวัน หญิง
มิ่งพร มิ่ง-พอน หญิง
มิ่งรวี มิ่ง-ระ-วี หญิง
มิตร มิด หญิง
มินชญา มิน-ชะ-ยา หญิง
มินฐิตา มิน-ถิ-ตา หญิง
มินตรา มิน-ตรา หญิง
มินทร์ชิสา มิน-ชิ-สา หญิง
มินรวัช มิน-ระ-วัด ชาย
มิรันดา มิ-รัน-ดา หญิง
มิรา มิ-รา หญิง
มิลันตี มิ-ลัน-ตี หญิง
มิลินท์กานต์ มิ-ลิน-กาน หญิง
มิลินท์ มิ-ลิน หญิง
มี มี หญิง
มีคุณ มี-คุน ชาย
มีชัย มี-ไช ชาย
มีนชญา มีน-ชะ-ยา หญิง
มีนฐิตา มีน-ถิ-ตา หญิง
มีนรดา มีน-ระ-ดา หญิง
มีนา มี-นา หญิง
มีนานันท์ มี-นา-นัน หญิง
มีบุญ มี-บุน ชาย
มีฟ้า มี-ฟ้า หญิง
มีสุข มี-สุก หญิง
มุก มุก หญิง
มุกด์กัณฐิกา มุก-กัน-ถิ-กา หญิง
มุกดา หญิง
มุกดาภา มุก-ดา-พา หญิง
มุกดามณี มุก-ดา-มะ-นี หญิง
มุกดาลัย มุก-ดา-ไล หญิง
มุกดาวรรณ มุก-ดา-วัน หญิง
มุกมินตรา มุก-มิน-ตรา หญิง
มุกระวี มุก-ระ-วี หญิง
มุขธิดา มุก-ขะ-ทิ-ดา หญิง
มุฑิตา ม-ฑ-ต หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี