ชื่อมงคลลำดับที่ 1-100
ชื่ออ่านว่าเพศ
กช กด ชาย
กชกมล กด-กะ-มน หญิง
กชกร กด-ชะ-กอน หญิง
กชกรณ์ กด-ชะ-กอน หญิง
กชกรน์ กด-ชะ-กอน หญิง
กชกรรณิกา กด-ชะ-กัน-นิ-กา หญิง
กชกัญญจ์ กด-ชะ-กัน หญิง
กชกันต์ กด-ชะ-กัน หญิง
กชกาญจน์ กด-ชะ-กาน หญิง
กชกานต์ กด-ชะ-กาน หญิง
กชการ กด-ชะ-กาน หญิง
กชคุณ กด-ชะ-คุน หญิง
กชจรรยาภรณ์ กด-จัน-ยา-พอน หญิง
กชณัช กด-ชะ-นัด ชาย
กชณัฐ กด-ชะ-นัด หญิง
กชณา กด-ชะ-นา หญิง
กชณิช กด-ชะ-นิด หญิง
กชณิชา กด-นิ-ชา หญิง
กชณิชามน กด-นิ-ชา-มน หญิง
กชธัญญา กด-ทัน-ยา หญิง
กชนง กด-ชะ-นง หญิง
กชนนท์ กด-ชะ-นัน หญิง
กชนันท์ กอ-ชะ-นัน หญิง
กชนารา กด-นา-รา หญิง
กชนารี กด-ชะ-นา-รี หญิง
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา หญิง
กชนุช กด-ชะ-นุด หญิง
กชพร กด-ชะ-พอน หญิง
กชพรรณ กด-ชะ-พัน หญิง
กชพัฒน์ กด-ชะ-พัด ชาย
กชภกร กด-พะ-กอน หญิง
กชภภร กด-พา-พอน หญิง
กชภัท กด-ชะ-พัด ชาย
กชภาภัค กด-ชะ-พา-พัก หญิง
กชภูมิ กด-ชะ-พูม ชาย
กชมน กด-ชะ-มน หญิง
กชมล กด-ชะ-มน หญิง
กชรดา กด-ชะ-ระ-ดา หญิง
กชรดี กด-ชะ-ระ-ดี หญิง
กชวรรณ กด-ชะ-วัน หญิง
กชวรา กด-ชะ-วะ-รา หญิง
กชวัล กด-ชะ-วัน หญิง
กชวิภา กด-ชะ-วิ-พา หญิง
กชสร กด-ชะ-สอน หญิง
กชสุชา กด-ชะ-สุ-ชา หญิง
กชอร กด-ชะ-ออน หญิง
กชามาศ กะ-ชา-มาด หญิง
กณวรรธน์ กะ-นะ-วัด หญิง
กณิกณิชภา กะ-นิก-นิ-ชะ-พา หญิง
กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน หญิง
กณิกนันท์ กะ-นิก-นัน หญิง
กณิกา กะ-นิ-กา หญิง
กต กด หญิง
กตกร กะ-ตะ-พอน ไม่ระบุ
กตนพัต กะ-ตะ-นะ-พัด หญิง
กตมน กะ-ตะ-มน หญิง
กตมนพร กะ-ตะ-มน-พอน หญิง
กตัญญู กะ-ตัน-ยู หญิง
กตัณณ์ กะ-ตัน หญิง
กถามุข กะ-ถา-มุก หญิง
กนก กะ-หนก ชาย
กนกกร กะ-หนก-กอน หญิง
กนกกัญญ์ กะ-หนก-กัน หญิง
กนกกาญจน์ กะ-หนก-กาน หญิง
กนกกาญน์ กะ-หนก-กาน หญิง
กนกกานต์ กะ-หนก-กาน หญิง
กนกกุล กะ-หนก-กุน หญิง
กนกขวัญ กะ-นก-ขวัน หญิง
กนกจินดา กะ-หนก-จิน-ดา หญิง
กนกฉัตร กะ-หนก-ฉัด หญิง
กนกชญา กะ-หนก-ชะ-ยา หญิง
กนกชฎา กะ-หนก-ชะ-ดา หญิง
กนกชล กะ-หนก-ชน หญิง
กนกชัย กะ-หนก-ไช ชาย
กนกชุดา กะ-หนก-ชุ-ดา หญิง
กนกณัฐ กะ-หนก-นัด หญิง
กนกดารินทร์ กะ-หนก-ดา-ริน หญิง
กนกทัต กะ-หนก-ทัด ชาย
กนกทิช กะ-หนก-ทิด หญิง
กนกทิพย์ กะ-หนก-ทิบ หญิง
กนกธร กะ-หนก-ทอน ชาย
กนกธิชา กะ-หนก-ทิ-ชา หญิง
กนกนที กะ-หนก-นะ-ที ชาย
กนกนพ กะ-หนก-นบ หญิง
กนกนภัส กะ-หนก-นะ-พัด หญิง
กนกนภา กะ-หนก-นะ-พา หญิง
กนกนันท์ กะ-หนก-นัน หญิง
กนกนาถ กะ-หนก-นาด หญิง
กนกนารี กะ-หนก-นา-รี หญิง
กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา หญิง
กนกนุช กะ-หนก-นุด หญิง
กนกเนตร กะ-หนก-เนด หญิง
กนกพร กะ-หนก-พอน หญิง
กนกพรรณ กะ-หนก-พัน หญิง
กนกพล กะ-หนก-พน ชาย
กนกพัชร กะ-หนก-พัด หญิง
กนกพัฒน์ กะ-หนก-พัด ชาย
กนกพิชชา กะ-หนก-พิด-ชา หญิง
กนกพิชญ์ กะ-หนก-พิด หญิง
กนกพุฒิ กะ-หนก-พุด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี