ชื่อมงคลลำดับที่ 4401-4500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณัฐวัณณ์ นัด-ถะ-วัน หญิง
ณัฐวัตร นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฐวัส นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฐวิชญ์ นัด-ถะ-วิด ชาย
ณัฐวิทย์ นัด-ถะ-วิด ชาย
ณัฐวิภา นัด-วิ-พา หญิง
ณัฐวิรดา นัด-วิ-ระ-ดา หญิง
ณัฐวิโรจน์ นัด-ถะ-วิ-โรด ชาย
ณัฐวี นัด-ถะ-วี หญิง
ณัฐวีร์ นัด-ถะ-วี หญิง
ณัฐวุฒ นัด-ถะ-วุด ชาย
ณัฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ชาย
ณัฐเวทย์ นัด-ถะ-เวด ชาย
ณัฐศรัณย์ นัด-ถะ-สะ-รัน หญิง
ณัฐศาสตร์ นัด-ถะ-สาด ชาย
ณัฐศิกานต์ นัด-สิ-กาน หญิง
ณัฐศิลป นัด-ถะ-สิน ชาย
ณัฐศิลป์ นัด-ถะ-สิน ชาย
ณัฐศิษฐ์ นัด-ถะ-สิด ชาย
ณัฐเศรษฐ์ นัด-ถะ-เสด ชาย
ณัฐสรณ์ นัด-ถะ-สอน ชาย
ณัฐสลิล นัด-สะ-ลิน หญิง
ณัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ชาย
ณัฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิง
ณัฐสิริ นัด-ถะ-สิ-หริ หญิง
ณัฐสิริภา นัด-ถะ-สิ-หริ-พา หญิง
ณัฐสุดา นัด-สุ-ดา หญิง
ณัฐอรรถ นัด-ถะ-อัด ชาย
ณัฐิตา นัด-ถิ-ตา หญิง
ณัฐิพล นัด-ถิ-พน ชาย
ณัท นัด หญิง
ณัทกร นัด-ทะ-กอน ชาย
ณัทกาญจน์ นัด-ทะ-กาน หญิง
ณัทชัย นัด-ทะ-ไช ชาย
ณัทธนพล นัด-ทะ-นะ-พน ชาย
ณัทธร นัด-ทอน ชาย
ณัทพงศ์ นัด-ทะ-พง ชาย
ณัทภัค นัด-ทะ-พัก ชาย
ณัทวุฒิ นัด-ทะ-วุด ชาย
ณัทอร นัด-ทะ-ออน หญิง
ณัทเอก นัด-ทะ-เอก ชาย
ณัธอร นัด-ทะ-ออน หญิง
ณัภชัย นับ-พะ-ไช ชาย
ณัสกรณ์ นัด-สะ-กอน ชาย
ณาจารี นา-จา-รี หญิง
ณารีรัตน์ นา-รี-รัด หญิง
ณาลิน นา-ลิน หญิง
ณาศิสพิมพ์ นา-สิด-พิม หญิง
ณิขรานันทน์ นิ-ขะ-รา-นัน หญิง
ณิจชรีย์ นิด-ชะ-รี หญิง
ณิชกมล นิ-ชะ-กะ-มน หญิง
ณิชกาญจน์ นิ-ชะ-กาน หญิง
ณิชกานต์ นิ-ชะ-กาน หญิง
ณิชกุล นิ-ชา-กุน หญิง
ณิชชอร นิด-ชะ-ออน หญิง
ณิชชา นิด-ชา หญิง
ณิชชาภัทร นิด-ชา-พัด หญิง
ณิชชาวีณ์ นิด-ชา-วั หญิง
ณิชชาวีร์ นิด-ชา-วี หญิง
ณิชชาอร นิด-ชา-ออน หญิง
ณิชญา นิ-ชะ-ยา หญิง
ณิชณอร นิ-ชะ-นะ-ออน หญิง
ณิชดา นิ-ชะ-ดา หญิง
ณิชนันทน์ นิ-ชะ-นัน หญิง
ณิชนันท์ นิ-ชะ-นัน หญิง
ณิชเบญญา นิ-ชะ-เบน-ยา หญิง
ณิชพรรณ์ นิ-ชะ-พัน หญิง
ณิชภูมิ นิ-ชะ-พูม ชาย
ณิชมน นิ-ชะ-มน หญิง
ณิชรัณ นิ-ชะ-รัน หญิง
ณิชรัตน์ นิ-ชะ-รัด หญิง
ณิชวารินทร์ นิ-ชะ-วา-ริน หญิง
ณิชา นิ-ชา หญิง
ณิชากร นิ-ชา-กอน หญิง
ณิชากาญจน์ นิ-ชา-กาน หญิง
ณิชากานต์ นิ-ชา-กาน หญิง
ณิชาดา นิ-ชา-ดา หญิง
ณิชาธาร นิ-ชา-ทาน หญิง
ณิชานันทน์ นิ-ชา-นัน หญิง
ณิชานันท์ นิ-ชา-นัน หญิง
ณิชาพร นิ-ชา-พอน หญิง
ณิชาพัฒน์ นิ-ชา-พัด หญิง
ณิชาภัค นิ-ชา-พัก หญิง
ณิชาภัตร นิ-ชา-พัด หญิง
ณิชาภัทร นิ-ชา-พัด หญิง
ณิชาภัทร์ นิ-ชา-พัด หญิง
ณิชาภา นิ-ชา-พา หญิง
ณิชามน นิ-ชา-มน หญิง
ณิชารัตน นิ-ชา-รัด หญิง
ณิชารัศม์ นิ-ชา-รัด หญิง
ณิชารี นิ-ชา-รี หญิง
ณิชารีย์ นิ-ชา-รี หญิง
ณิชาลฎา นิ-ชา-ละ-ดา หญิง
ณิชาลดา นิ-ชา-ละ-ดา หญิง
ณิชาวรารัตน์ นิ-ชา-วะ-รา-รัด หญิง
ณิชาวีร์ นิ-ชา-วี หญิง
ณิญา นิ-ยา หญิง
ณิญาพัณณ์ นิ-ยา-พัน หญิง
ณิญาอร นิ-ยา-ออน หญิง
ณิฐชาพัฒน์ นิด-ชา-พัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น