ชื่อมงคลลำดับที่ 2901-3000
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชญาณิศ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญาณิศฐ์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญาณิศา ชะ-ยา-นิ-สา หญิง
ชญาณี ชะ-ยา-นี หญิง
ชญาดา ชะ-ยา-ดา หญิง
ชญาทิดา ชะ-ยา-ทิ-ดา หญิง
ชญาทิภา ชะ-ยา-ทิ-พา หญิง
ชญาธร ชะ-ยา-ทอน หญิง
ชญาธิษณ์ ชะ-ยา-ทิด หญิง
ชญาน์กร ชะ-ยา-กอน หญิง
ชญาน์ทัต ชะ-ยา-ทัด ชาย
ชญาน์ทิพย์ ชะ-ยา-ทิบ หญิง
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ชาย
ชญาน์นันท์ ชะ-ยา-นัน หญิง
ชญานัท ชะ-ยา-นัด หญิง
ชญานันท์ ชะ-ยา-นัน หญิง
ชญานาถ ชะ-ยา-นาด หญิง
ชญานิตย์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิน ชะ-ยา-นิน หญิง
ชญานินทร์ ชะ-ยา-นิน หญิง
ชญานิศ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิศรา ชะ-ยา-นิด-สะ-รา หญิง
ชญานิศวร์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิศา ชะ-ยา-นิ-สา หญิง
ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิส ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิสรา ชะ-ยา-นิด-สะ-รา หญิง
ชญานี ชะ-ยา-นี หญิง
ชญานุช ชะ-ยา-นุด หญิง
ชญานุตม์ ชะ-ยา-นุด หญิง
ชญาบุณย์ ชะ-ยา-บุน หญิง
ชญาพัฒน์ ชะ-ยา-ัพด หญิง
ชญาพิชชา ชะ-ยา-พิด-ชา หญิง
ชญาภรณ์ ชะ-ยา-พอน หญิง
ชญาภรดา ชะ-ยา-พอ-ระ-ดา หญิง
ชญาภา ชะ-ยา-พา หญิง
ชญารัฐ ชะ-ยา-รัด หญิง
ชฎาณิศ ชะ-ดา-นิด หญิง
ชฎาพร ชะ-ดา-พอน หญิง
ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน หญิง
ชฎามุก ชะ-ดา-มุก หญิง
ชฎิล ชะ-ดิน ชาย
ชณธรรม ชะ-นะ-ทำ ชาย
ชณพร ชะ-นะ-พอน หญิง
ชณพัชร ชะ-นะ-พัด ชาย
ชณภา ชะ-นะ-พา หญิง
ชณัศญามนต์ ชะ-นัด-สะ-ยา-มน หญิง
ชณิกา ชะ-นิ-กา หญิง
ชณิชา ชะ-นิ-ชา หญิง
ชณิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา หญิง
ชณิตา ชะ-นิ-ตา หญิง
ชณิสรณ์ ชะ-นิ-สอน ชาย
ชณุตพร ชะ-นุด-ตะ-พอน หญิง
ชดิศา ชะ-ดิ-สา หญิง
ชตมดี ชะ-ตะ-มะ-ดี หญิง
ชธิษา ชะ-ทิ-สา หญิง
ชนกชญา ชะ-นก-ชะ-ยา หญิง
ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน ชาย
ชนกณช ชะ-นก-นด ชาย
ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน ชาย
ชนกนาถ ชะ-นก-นาด หญิง
ชนกพร ชะ-นก-พอน หญิง
ชนกมน ชะ-นก-มน หญิง
ชนกฤติ ชะ-นะ-กริด ชาย
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน หญิง
ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน หญิง
ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน หญิง
ชนชนก ชน-ชะ-นก หญิง
ชนชิต ชะ-นะ-ชิด ชาย
ชนดา ชะ-นะ-ดา หญิง
ชนทยา ชะ-นะ-ทะ-ยา หญิง
ชนธร ชะ-นะ-ทอน หญิง
ชนธัญ ชะ-นะ-ทัน ชาย
ชนธิศักดิ์ ชน-ทิ-สัก ชาย
ชนธีร์ ชน-นะ-ที ชาย
ชนน ชะ-นน ชาย
ชนนน ชะ-นะ-นน ชาย
ชนนนท์ ชะ-นะ-นน ชาย
ชนนัช ชะ-นะ-นัด หญิง
ชนนิกานต์ ชน-นิ-กาน หญิง
ชนนิชา ชน-นิ-ชา หญิง
ชนบงกช ชะ-นะ-บง-กด หญิง
ชนพล ชะ-นะ-พน ชาย
ชนพัฒน์ ชะ-นะ-พัด ชาย
ชนภัทร ชน-นะ-พัด ชาย
ชนม์เจริญ ชน-จะ-เริน ชาย
ชนม์ชนก ชน-ชะ-นก หญิง
ชนม์ชยพรรษ ชน-ชะ-ยะ-พัด หญิง
ชนม์ณนันท์ ชน-นะ-นัน หญิง
ชนม์ณานันท์ ชน-นา-นัน หญิง
ชนมณี ชน-มะ-นี หญิง
ชนมน ชะ-นะ-มน หญิง
ชนม์นิภา ชน-นิ-พา หญิง
ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม ชาย
ชนม์วรินทร์ ชน-วะ-ริน ชาย
ชนเมธ ชะ-นะ-เมด ชาย
ชนรดี ชน-ระ-ดี หญิง
ชนวรรณ ชน-นะ-วัน หญิง
ชนวิท ชะ-นะ-วิด ชาย
ชนวีร์ ชะ-นะ-วี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น