ชื่อมงคลลำดับที่ 12801-12900
ชื่ออ่านว่าเพศ
เอกชัย เอก-กะ-ไช ชาย
เอกณัฏฐ์ เอก-กะ-นัด ชาย
เอกณัฐ เอก-กะ-นัด ชาย
เอกธนา เอก-ทะ-นา ชาย
เอกบุตร เอก-กะ-บุด ชาย
เอกพงษ์ เอก-กะ-พง ชาย
เอกพจน์ เอก-กะ-พด ชาย
เอกพล เอก-กะ-พน ชาย
เอกภพ เอก-กะ-พบ ชาย
เอกภมร เอก-พะ-มอน ชาย
เอกรัตน์ เอก-กะ-รัด ชาย
เอกราช เอก-กะ-ราด ชาย
เอกรินทร์ เอก-กะ-ริน ชาย
เอกฤทธิ์ เอก-กะ-ริด ชาย
เอกลักษณ์ เอก-กะ-ลัก ชาย
เอกลาภ เอก-กะ-ลาบ ชาย
เอกสิทธิ์ เอก-กะ-สิด ชาย
เอกอนันต์ เอก-อะ-นัน ชาย
เอนก อะ-เหนก ชาย
เอมกร เอม-กอน หญิง
เอมกัญญา เอม-กัน-ยา หญิง
เอมภัสสร เอม-พัด-สอน หญิง
เอมมิกา เอม-มิ-กา หญิง
เอมวรินภัทร เอม-วะ-ริน-พัด หญิง
เอมสุกานต์ เอม-สุ-กาน หญิง
เอมอร เอม-ออน หญิง
เอมอัปสร เอม-อับ-สอน หญิง
เอมอาจรีย์ เอม-อา-จะ-รี หญิง
เอมิกา เอ-มิ-กา หญิง
เอมิฎา เอ-มิ-ดา หญิง
เอมิลิน เอ-มิ-ลิน หญิง
เอย เอย หญิง
เอรดา เอ-ระ-ดา หญิง
เอรวรรณ เอ-รา-วัน ชาย
เอริณ เอ-ริน หญิง
เอลียา เอ-ลี-ยา หญิง
เอวารี เอ-วา-รี หญิง
เอาชัย เอา-ไช ชาย
เอื้อการณ์ เอื้อ-กาน หญิง
เอื้องผึ้ง เอื้อง-ผึ้ง หญิง
เอื้อมพร เอื้อม-พอน หญิง
เอื้อมฟ้า เอื้อม-ฟ้า หญิง
เอื้ออังกูร เอื้อ-อัง-กูน หญิง
โอกาส โอ-กาด ชาย
โอบกร โอบ-กอน หญิง
โอบอ้อม โอบ-อ้อม หญิง
โอภาส โอ-พาด ชาย
โอริสา โอ-ริ-สา หญิง
โอฬาร โอ-ลาน ชาย
ไอชญาน์ ไอ-ชะ-ยาน หญิง
ไอญาภัทท์ ไอ-ยา-พัด หญิง
ไอยญดา ไอ-ยะ-ดา หญิง
ไอยดา ไอ-ยะ-ดา หญิง
ไอยรา ไอ-ยะ-รา หญิง
ไอยเรศ ไอ-ยะ-เรด หญิง
ไอยเรศร์ ไอ-ยะ-เรด ชาย
ไอยลดา ไอ-ยะ-ละ-ดา หญิง
ไอยวริญ ไอ-ยะ-วะ-ริน หญิง
ไอยวริญท์ ไอ-ยะ-วะ-ริน หญิง
ไอย์วริญ ไอ-วะ-ริน หญิง
ไอยาริญ ไอ-ยา-ริน หญิง
ไอรดา ไอ-ระ-ดา หญิง
ไอรัก ไอ-รัก หญิง
ไอรัดดา ไอ-รัด-ดา หญิง
ไอริณ ไอ-ริน หญิง
ไอริน ไอ-ริน หญิง
ไอรินทร์ ไอ-ริน หญิง
ไอรินลดา ไอ-ริน-ละ-ดา หญิง
ไอริสา ไอ-ริ-สา หญิง
ไอลัดดา ไอ-ลัด-ดา หญิง
ไอศวรรย์ ไอ-สะ-หวัน หญิง
ไอศิกา ไอ-สิ-กา หญิง
ไอศูรย์ ไอ-สูน หญิง
ไอสวรรค์ ไอ-สะ-หวัน ชาย
ิอิศเรศ อิด-สะ-เรด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น