ชื่อมงคลลำดับที่ 12101-12200
ชื่ออ่านว่าเพศ
อชิตะ อะ-ชิ-ตะ ชาย
อชิตา อะ-ชิ-ตา หญิง
อชิรกุล อะ-ชิ-ระ-กุน ชาย
อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา หญิง
อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา หญิง
อชิรธีร์ อะ-ชิ-ระ-ที ชาย
อชิรวิทย์ อะ-ชิ-ระ-วิด ชาย
อชิระ อะ-ชิ-ระ ชาย
อชิระสุธี อะ-ชิ-ระ-สุ-ที ชาย
อชิศญา อะ-ชิด-สะ-ยา หญิง
อญนี อะ-ยะ-นี หญิง
อณกร อะ-นะ-กอน ชาย
อณาภา อะ-นา-พา หญิง
อณามิกา อะ-นา-มิ-กา หญิง
อณิชา อะ-นิ-ชา หญิง
อณุภา อะ-นุ-พา ชาย
อณุสรา อะ-นุ-สะ-รา หญิง
อดิชัย อะ-ดิ-ไช ชาย
อดิชา อะ-ดิ-ชา หญิง
อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ ชาย
อดิพงษ์ อะ-ดิ-พง ชาย
อดิเรก อะ-ดิ-เหรก ชาย
อดิศร อะ-ดิ-สอน ชาย
อดิศักดิ์ อะ-ดิ-สัก ชาย
อดิศา อะ-ดิ-สา หญิง
อดิสรณ์ อะ-ดิ-สอน ชาย
อดิสัย อะ-ดิ-ไส ชาย
อดุลย์ อะ-ดุน ชาย
อติกานต์ อะ-ติ-กาน หญิง
อติชาติ อะ-ติ-ชาด ชาย
อติญา อะ-ติ-ยา หญิง
อติณัส อะ-ติ-นัด ชาย
อตินนท์ อะ-ติ-นน ชาย
อติภา อะ-ติ-พา หญิง
อติภาคย์ อะ-ติ-พาก หญิง
อติรัชต์ อะ-ติ-รัด ชาย
อติรัณณ์ อะ-ติ-รัน หญิง
อติเรก อะ-ติ-เรก ชาย
อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด ชาย
อทิโชค อะ-ทิ-โชก ชาย
อทิตยา อะ-ทิด-ตะ-ยา หญิง
อธิกาญจน์ อะ-ทิ-กาน หญิง
อธิคม อะ-ทิ-คม ชาย
อธิคุณ อะ-ทิ-คุน ชาย
อธิชนันท์ อะ-ทิ-ชะ-นัน หญิง
อธิชา อะ-ทิ-ชา หญิง
อธิโชค อะ-ทิ-โชก ชาย
อธิณัฏฐ์ อะ-ทิ-นัด ชาย
อธิตยา อะ-ทิด-ตะ-ยา หญิง
อธินรี อะ-ทิ-นะ-รี หญิง
อธิบดี อะ-ทิบ-บอ-ดี ชาย
อธิป อะ-ทิบ หญิง
อธิปธร อะ-ทิบ-ทอน ชาย
อธิภัทร อะ-ทิ-พัด ชาย
อธิภูมิ อะ-ทิ-พูม ชาย
อธิเมธ อะ-ทิ-เมด ชาย
อธิเมศร์ อะ-ทิ-เมด ชาย
อธิย์รัช อะ-ทิ-รัด ชาย
อธิรดา อะ-ทิ-ระ-ดา หญิง
อธิวรรธน์ อะ-ทิ-วัด ชาย
อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ชาย
อธิวัต อะ-ทิ-วัด ชาย
อธิศพันธุ์ อะ-ทิด-พัน ชาย
อธิษฐ์ธนัน อะ-ทิด-ทะ-นัน ชาย
อธิษฐ์พัช อะ-ทิด-พัด หญิง
อธิษฐ์ อะ-ทิด ชาย
อนงค์พร อะ-นง-พอน หญิง
อนงค์รัตน์ อะ-นง-รัด หญิง
อนนต์ อะ-นน ชาย
อนนท์ อะ-นน ชาย
อนพัช อะ-นะ-พัด หญิง
อนพัทย์ อะ-นะ-พัด หญิง
อนรรฆ อะ-นัก ชาย
อนรรฆกมล อะ-นัก-กะ-มน หญิง
อนล อะ-นน ชาย
อนลัส อะ-นะ-ลัด ชาย
อนวัช อะ-นะ-วัด ชาย
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ชาย
อนัญญา อะ-นัน-ยา หญิง
อนัญพร อะ-นัน-ยะ-พอน หญิง
อนัญลักษณ์ อะ-นัน-ยะ-ลัก หญิง
อนัณ อะ-นัน ชาย
อนันดา อะ-นัน-ดา หญิง
อนันต์ชัย อะ-นัน-ไช ชาย
อนันตโชค อะ-นัน-ตะ-โชก ชาย
อนันต์ญภรณ์ อะ-นัน-ยะ-พอน หญิง
อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา หญิง
อนันต์ญา อะ-นัน-ยา หญิง
อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด ชาย
อนันตศักดิ์ อะ-นัน-ตะ-สัก ชาย
อนันตา อะ-นัน-ตา หญิง
อนันต์ อะ-นัน ชาย
อนันธิดา อะ-นัน-ทิ-ดา หญิง
อนันยช อ-น-ย ชาย
อนัสยา อะ-นัด-สะ-ยา หญิง
อนา อะ-นา ชาย
อนากร อะ-นา-กอน ชาย
อนาคิน อะ-นา-คิน ชาย
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา หญิง
อนาวรณ์ อะ-นา-วอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น