ชื่อมงคลลำดับที่ 10801-10900
ชื่ออ่านว่าเพศ
ศรัณยา สะ-รัน-ยา หญิง
ศรัณย์ สะ-รัน ชาย
ศรัทกรันป์ สัด-ทะ-กรัน ชาย
ศรันย์ภัค สะ-รัน-พัก หญิง
ศรันยา สะ-รัน-ยา หญิง
ศราทธ์ สาด ชาย
ศรายุทธ สะ-รา-ยุด ชาย
ศรายุธ สะ-รา-ยุด ชาย
ศราวิน สะ-รา-วิน ชาย
ศราวินท์ สะ-รา-วิน ชาย
ศราวุฒิ สะ-รา-วุด ชาย
ศราวุธ สะ-รา-วุด ชาย
ศราสินี สะ-รา-สิ-นี หญิง
ศริญญา สะ-ริน-ยา หญิง
ศริน สะ-ริน หญิง
ศริษา สะ-ริ-สา หญิง
ศริสา สะ-ริ-สา หญิง
ศรี สี หญิง
ศรีจุฑา สี-จุ-ทา หญิง
ศรีชัย สี-ไช ชาย
ศรีธนญ สี-ทะ-นน ชาย
ศรีนภา สี-นะ-พา หญิง
ศรีนรินทร์ สี-นะ-ริน หญิง
ศรีประไพ สี-ประ-ไพ หญิง
ศรีประสิทธิ์ สี-ประ-สิด ชาย
ศรีไพร สี-ไพร หญิง
ศรีภัสสร สี-พัด-สอน หญิง
ศรีภูมิ สี-พูม ชาย
ศรีรดา สี-ระ-ดา หญิง
ศรีรักกัญ สี-รัก-กัน หญิง
ศรีวงศ์ สี-วง ชาย
ศรีวรา สี-วะ-รา หญิง
ศรีสมร สี-สะ-หมอน หญิง
ศรีสมัย สี-สะ-ไหม หญิง
ศรีสวัสดิ์ สี-สะ-หวัด ชาย
ศรีสุดา สี-สุ-ดา หญิง
ศรีสุพัฒน์ สี-สุ-พัด หญิง
ศรุดา สะ-รุ-ดา หญิง
ศรุต สะ-รุด ชาย
ศรุตยา สะ-รุด-ตะ-ยา หญิง
ศรุตา สะ-รุ-ตา หญิง
ศรุตาพร สะ-รุ-ดา-พอน หญิง
ศรุติญา สะ-รุ-ติ-ยา หญิง
ศลิษา สะ-ลิ-สา หญิง
ศวัส สะ-วัด ชาย
ศวัสกร สะ-วัด-สะ-กอน ชาย
ศวัสมน สะ-วัด-สะ-มน หญิง
ศวิดา สะ-วิ-ดา หญิง
ศวิตา สะ-วิ-ตา หญิง
ศศกร สะ-สะ-กอน ชาย
ศศธร สะ-สะ-ทอน หญิง
ศศนันต์สร สะ-สะ-นัน-สอน หญิง
ศศพร สะ-สะ-พอน หญิง
ศศพินทุ์ สะ-สะ-พิน หญิง
ศศลักษณ์ สะ-สะ-ลัก หญิง
ศศศรันย์ สะ-สะ-สะ-รัน หญิง
ศศิ สะ-สิ หญิง
ศศิกัญญา สะ-สิ-กัน-ยา หญิง
ศศิกา สะ-สิ-กา หญิง
ศศิกาญจน์ สะ-สิ-กาน หญิง
ศศิกานต์ สะ-สิ-กาน หญิง
ศศิชา สะ-สิ-ชา หญิง
ศศิฐาน์ สะ-สิ-ถา หญิง
ศศิณัฏฐ์ สะ-สิ-นัด หญิง
ศศิตา สะ-สิ-ตา หญิง
ศศิธร สะ-สิ-ทอน หญิง
ศศินภา สะ-สิ-นะ-พา หญิง
ศศินันท์พร สะ-สิ-นัน-พอน หญิง
ศศินันท์ สะ-สิ-นัน หญิง
ศศินันธ์ สะ-สิ-นัน หญิง
ศศินา สะ-สิ-นา หญิง
ศศินารา สะ-สิ-นา-รา หญิง
ศศินิภา สะ-สิ-นิ-พา หญิง
ศศิปภัสร สะ-สิ-ปะ-พัด หญิง
ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา หญิง
ศศิปวีร์ สะ-สิ-ปะ-วี หญิง
ศศิพร สะ-สิ-พอน หญิง
ศศิพัชร สะ-สิ-พัด หญิง
ศศิพัชร์ สะ-สิ-พัด หญิง
ศศิเพ็ญกานต์ สะ-สิ-เพ็น-กาน หญิง
ศศิภัสช์ สะ-สิ-พัด หญิง
ศศิภา สะ-สิ-พา หญิง
ศศิภากร สะ-สิ-พา-กอน หญิง
ศศิมณฑล สะ-สิ-มน-ทน หญิง
ศศิมา สะ-สิ-มา หญิง
ศศิมาศ สะ-สิ-มาด หญิง
ศศิรดา สะ-สิ-ระ-ดา หญิง
ศศิร์อร สะ-สิ-ออน หญิง
ศศิรัตติกาล สะ-สิ-รัด-ติ-กาน หญิง
ศศิราภรณ์ สะ-สิ-รา-พอน หญิง
ศศิรินทร์ สะ-สิ-ริน หญิง
ศศิลป์ สะ-สิน ชาย
ศศิวรรณ สะ-สิ-วัน หญิง
ศศิวัชรี สะ-สิ-วัด-ชะ-รี หญิง
ศศิวิมล สะ-สิ-วิ-มน หญิง
ศศิศ สะ-สิด ชาย
ศศิศกร สะ-สิด-สะ-กอน ชาย
ศศิศ์อร สะ-สิ-ออน หญิง
ศศิสุดา สะ-สิ-สุ-ดา หญิง
ศศิอร สะ-สิ-ออน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น