printf("");
ทำนายฝัน
ทำนายฝัน
ทำนายฝัน
ความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ มีสาระหรือไม่มีสาระก็ตามแต่คนแทบทุกชาติทุกภาษา เชื่อกันว่าเป็นเรื่องที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ จึงมีการทำนายฝันกันมาหลายพันปี โดยเฉพาะในชมพูทวีป ได้มีการทำนายพระสุบินของพระนางสิริมหามายา พระมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งแคว้นกบิลพัสดุ์ในสมัยพุทธกาล การทำนายฝันในอดีตมีตั้งแต่ในวรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ โดยพราหมณ์ในพระราชวังเป็นผู้ทำนายฝันถวายพระมหากษัตริย์ในอดีต ส่วนในทางพระพุทธศาสนามีคัมภีร์สารัตถะสังคหะก็ได้กล่าวถึงความฝันของเจ้าชายสิทธัตถะในมหาสุบินสูตร ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมี ๕ ประการและเจ้าชายสิทธัตถะทรงทำนายฝันนี้ด้วยพระองค์เอง
ส่วนคำทำนายฝันในเวบไซต์นี้ได้เรียบเรียงคำทำนายฝันไว้เป็นหมวดหมู่พร้อมหมายเลขท้ายสามตัวรางวัลที่ ๑ หรือบางท่านเรียกว่าเลขเด็ด หากท่านมีความประสงค์จะเสี่ยงโชคบ้างเล็กน้อยเผื่อมีโชค การทำนายฝันท่านสามารถเลือกความฝันตามตัวอักษรเพื่อทำนายฝัน และยังมีความฝันละเอียดปลีกย่อยขยายออกไปอีกเป็นจำนวนมาก โดยคำทำนายฝันจะเรียงตามตัวอักษรดังนี้
คำทำนายฝันตามหมวดอักษร
ทำนายฝันหมวดอักษร ก
ทำนายฝันหมวดอักษร ข
ทำนายฝันหมวดอักษร ค
ทำนายฝันหมวดอักษร ฆ
ทำนายฝันหมวดอักษร ง
ทำนายฝันหมวดอักษร จ
ทำนายฝันหมวดอักษร ฉ
ทำนายฝันหมวดอักษร ช
ทำนายฝันหมวดอักษร ซ
ทำนายฝันหมวดอักษร ญ
ทำนายฝันหมวดอักษร ด
ทำนายฝันหมวดอักษร ต
ทำนายฝันหมวดอักษร ถ
ทำนายฝันหมวดอักษร ท
ทำนายฝันหมวดอักษร ธ
ทำนายฝันหมวดอักษร น
ทำนายฝันหมวดอักษร บ
ทำนายฝันหมวดอักษร ป
ทำนายฝันหมวดอักษร ผ
ทำนายฝันหมวดอักษร ฝ
ทำนายฝันหมวดอักษร พ
ทำนายฝันหมวดอักษร ฟ
ทำนายฝันหมวดอักษร ภ
ทำนายฝันหมวดอักษร ม
ทำนายฝันหมวดอักษร ย
ทำนายฝันหมวดอักษร ร
ทำนายฝันหมวดอักษร ล
ทำนายฝันหมวดอักษร ว
ทำนายฝันหมวดอักษร ศ
ทำนายฝันหมวดอักษร ส
ทำนายฝันหมวดอักษร ห
ทำนายฝันหมวดอักษร อ
วันที่ฝัน
วันอาทิตย์
ทุกข์สุขจะอุบัติแก่คนทั้งปวง
วันจันทร์
ทุกข์สุขจะอุบัติแก่วงศ์ตระกูลของตน
วันอังคาร
ทุกข์สุขจะอุบัติแก่บิดามารดาของตน
วันพุธ
ทุกข์สุขจะอุบัติแก่บุตรภรรยาของตน
วันพฤหัสบดี
ทุกข์สุขจะอุบัติแก่ครูบาอาจารย์และอุปัชฌาย์
วันศุกร์
ทุกข์สุขจะอุบัติแก่สัตว์พาหนะได้แก่ ช้าง ม้า วัว ควาย
วันเสาร์
ทุกข์สุขจะอุบัติแก่ตนเอง
สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับคำทำนายฝัน
มูลเหตุแห่งความฝัน

ในคัมภีร์สารัตถสังคหะในพระพุทธศาสนา ได้ให้มูลเหตุแห่งความฝันไว้อย่างมีเหตุผลที่ดี คือกล่าวว่า คนที่มีความฝันนั้น มักจะเนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ฝันเนื่องจากธาตุในร่างกายไม่ปกติ เช่น กินอิ่ม ท้องเสีย หรือเจ็บป่วยแล้วฝันประการหนึ่ง
๒. เนื่องจากจิตใจผูกพันประหวัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งประการหนึ่ง
๓. ฝันเนื่องจากเทวดาปรารถนา จะสังหรณ์ให้ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าและ
๔. ฝันอันเนื่องจากอำนาจแห่งกุศลกรรม และอกุศลกรรมบันดาล ให้เป็นเรื่องดีหรือร้าย ที่เรียกว่า บุพนิมิต อีกอย่างหนึ่ง
ความฝันในข้อ ๑ หรือ ๒ ย่อมเป็นความฝันที่ไม่แน่นอน เมื่อพิจารณาคำทำนายฝัน จะต้องดูสาเหตุเหล่านี้ว่า มีมากน้อยเพียงใดประกอบด้วย

เวลาที่ฝัน
นอกจากนั้นยังต้องดูเวลาที่ฝันที่เรียกว่ายามประกอบด้วย โดยความฝันในเวลากลางวันหรือปฐมยาม คือช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐น. เป็นความฝันที่ไม่ควรเอามาทำนายฝันเนื่องจากอาหารที่กินเข้าไปยังไม่ย่อยหมดร่างกายไม่เป็นปกติ ส่วนมัชฌิมยาม เวลา ๒๒.๐๐-๐๒.๐๐ น. เป็นความฝันที่ไม่ค่อยแน่นอนเนื่องจากบางคนร่างกายปกติแล้วแต่อีกบางคนยังไม่ปกติ ส่วนความฝันในช่วงปัจฉิมยามคือเวลา ๐๒.๐๑-๐๖.๐๐ น. ร่างกายและจิตใจเป็นปกติแล้ว ฝันนั้นมักจะเป็นจริงเที่ยงแท้คือฝันดีคงได้ดี ส่วนฝันร้ายอาจจะร้าย อนึ่งท่านว่า
ถ้าฝันในปฐมยามฝันดีหรือฝันร้ายจะเห็นผลภายใน ๘ เดือน
ถ้าฝันในมัชฌิมยาม จะรู้เหตุภายใน ๔ เดือน
ถ้าฝันในปัจฉิมยาม จะรู้เหตุในวันหรือ ๒ วัน
วันที่ฝันทางจันทรคติ
ขึ้น ๑ ค่ำ
เป็นฝันที่ดี แม้ฝันร้ายก็จะบรรเทา
ขึ้น ๒ ค่ำ
เป็นฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ยังมีส่วนดีบ้าง
ขึ้น ๓ ค่ำ
เป็นฝันที่เชื่อไม่ได้เลย
ขึ้น ๔ ค่ำ
ฝันที่ดีจะเป็นจริง ฝันที่ร้ายจะไม่เป็นจริง
ขึ้น ๕ ค่ำ
เป็นฝันที่ไม่แน่นอน
ขึ้น ๖ ค่ำ
เป็นฝันที่เชื่อไม่ได้
ขึ้น ๗ ค่ำ
เป็นฝันที่เชื่อได้
ขึ้น ๘ ค่ำ
เป็นฝันที่พอเชื่อได้
ขึ้น ๙ ค่ำ
เป็นฝันที่พอเชื่อได้
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เป็นฝันที่ไม่แน่นอน
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เป็นฝันที่จะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่รอหลายวันภายหลัง
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เป็นฝันที่ตรงกันข้าม คือฝันดีจะร้ายฝันร้ายจะดี
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เป็นฝันที่เชื่อไม่ได้
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เป็นฝันที่ไม่แน่นอน
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เป็นฝันที่จะเป็นจริงใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ฝัน
แรม ๑ ค่ำ
เป็นฝันที่เชื่อได้
แรม ๒ ค่ำ
เป็นฝันที่จะเป็นจริงใน ๓ วัน
แรม ๓ ค่ำ
เป็นความฝันที่ไม่แน่นอน
แรม ๔ ค่ำ
เป็นฝันที่ดี แม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี
แรม ๕ ค่ำ
เป็นฝันที่เป็นจริงใน ๔ วันข้างหน้า
แรม ๖ ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อถือไม่ได้
แรม ๗ ค่ำ
เป็นความฝันที่มีผลในระยะเวลาอันใกล้
แรม ๘ ค่ำ
เป็นฝันที่ไม่แน่นอน
แรม ๙ ค่ำ
เป็นฝันที่ดี
แรม ๑๐ ค่ำ
เป็นความฝันที่ไม่แน่นอน
แรม ๑๑ ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อถือได้ และเตือนให้ระวังตัว
แรม ๑๒ ค่ำ
เป็นฝันที่ไม่แน่นอน
แรม ๑๓ ค่ำ
เป็นฝันที่เชื่อได้
แรม ๑๔ ค่ำ
เป็นฝันที่เชื่อได้
แรม ๑๕ ค่ำ
ไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะเป็นตามคำทำนายในวันนั้นเอง
การแก้ฝัน
ตามประเพณีของไทยเรานั้น นอกจะมีการทำนายฝันแล้วยังมีการแก้ฝันอีกด้วย การแก้ฝันนั้นเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี หลักการใหญ่ๆในการแก้ฝัน ก็คือถ้ามีคำทำนายฝันไปในทางด้านร้าย ก็ให้ทำบุญตักบาตรหรือทำบัตรพลีบูชาเทวดาหรือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เสีย และมีการแก้ฝันต่อบุคคล หรือในสถานที่กำหนด การแก้ฝันเท่าที่มีการทำกันมานับว่ามีผลดี และเป็นเครื่องช่วยกำลังใจที่ดีอย่างหนึ่ง
สำหรับผู้ไม่สะดวกในการแก้ฝันร้าย ท่านสามารถสวดพุทธมนต์ อภยปริตร จะผ่อนฝันร้ายที่หนักให้เป็นเบา โดยบทสวดอภยปริตรมีบทสวดดังนี้
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ดูดวงแบบอื่น
ดูดวงวันเกิด
เป็นการดูดวงที่อาศัยวันเกิดของผู้ที่ต้องการจะดูดวงในการพยากรณ์โดยใช้วันอาทิตย์-วันเสาร์
ดูดวงเดือนเกิด
เป็นการดูดวงที่อาศัยเดือนเกิดของผู้ที่ต้องการจะดูดวงในการพยากรณ์โดยใช้เดือนทางจันทรคติคือเดือนอ้าย-เดือนสิบสอง
ดูดวงกราฟชีวิต
เป็นการดูดวงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการดูดวงที่คำนวณไม่ยุ่งยาก ดูดวงได้ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องที่ผู้เจ้าชะตาสนใจที่อาศัยวันเดือนปีเกิดในการพยากรณ์
ดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐาน
เป็นการดูดวงที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับกราฟชีวิต เพราะเป็นการดูดวงที่คำนวณไม่ยุ่งยาก ดูดวงได้ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องที่ผู้เจ้าชะตาสนใจที่อาศัยวันเดือนปีเกิดในการพยากรณ์
ดูดวงเศษพระจอมเกล้าฯ
เป็นการดูดวงที่คิดค้นโดยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) เป็นดูดวงที่อาศัยวันเดือนปีเกิดในการพยากรณ์
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงชื่อ ทำนายชื่อ
ชื่อมีความสำคัญต่อมนุษย์เนื่องจากใช้เรียกขาน แต่ก็มีความสัมพันธ์กับเจ้าชะตาเนื่องจากอักษรแต่ละตัว สามารถถอดตัวเลขออกมาเป็นดาวต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตา อีกทั้งนำมาวิเคราะห์ ดูดวงเจ้าของชื่อว่าเป็นอย่างไร
ทำนายเบอร์มือถือ ดูดวงเบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์ถือเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารที่สำคัญในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มีความเกี่ยวพันธ์กับเจ้าชะตา ใช้การวิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ด้วยทักษา เลขศาสตร์ รหัสชีวิต
ดูดวงบ้านเลขที่
บ้านเป็นปัจจัยสี่สำหรับมนุษย์ บ้านส่วนใหญ่มีเลขที่ซึ่งใช้ในการทำสำมะโนครัวประชากร นอกจากนี้เลขที่บ้านมีความเกี่ยวพันธ์กับเจ้าชะตา โดยเฉพาะเจ้าของบ้าน และมีความเกี่ยวพันกับผู้อยู่อาศัยทุกคน
ดูดวงเลขบัตรประชาชน
เลขที่ประจำตัวประชาชน เป็นเลขที่ใช้อ้างอิงตัวตนของคนไทยทุกคน นอกจากนี้เลขประจำตัวประชาชนความเกี่ยวพันธ์กับเจ้าชะตา การดูดวงเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ทักษา เลขศาสตร์ในการวิเคราะห์
ดูดวงฉัตรสามชั้น
การดูดวงฉัตรสามชั้น เป็นการดูดวงจรตามอายุของเจ้าชะตาและใช้วันเดือนปีเกิดในการทำนาย การดูดวงด้วยฉัตรสามชั้นจะแบ่งอายุของเจ้าชะตาออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ ๔ เดือน เท่าๆกัน การดูดวงด้วยฉัตรสามชั้นเป็นที่ยอมรับระดับหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์
ดูดวงด้วยฤกษ์กำเนิด
การดูดวงด้วยฤกษ์กำเนิดเป็นการดูดวงที่แม่นยำมากแบบหนึ่ง แต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่ปรากฎเนื่องจากการคำนวณที่มีความยุ่งยาก เพราะเป็นการคำนวณหาราศีที่ดาวจันทร์สถิตย์ในฤกษ์ต่างทั้ง 27 นักษัตรฤกษ์และ ๙ หมวดฤกษ์ แต่ทางเวบไซต์ได้ทำการคำนวณหาฤกษ์ทั้งนักษัตรฤกษ์และหมวดฤกษ์ พร้อมกับคำพยากรณ์ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
ดูดวงตามวันเดือนปีเกิด
การดูดวงวันเดือนปีเกิด นั้นมีหลายแบบแต่ในที่นี้จะดูดวงวันเดือนปีเกิดจากระบบโหราศาสตร์แบบโบราณ หาตำแหน่งตกภูมิต่าง ๆ ใน ๑๒ ภูมิ เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงสภาพเป็นอยู่โดยรวมของเจ้าชะตา และชะตาชีวิตในแต่ละปี
โอเรกุรัม ดูดวงโอเรกุรัม
โอเรกุรัม หรือการดูดวงโอเรกุรัม เป็นการดูดวงที่เริ่มจากชนเผ่ายิปซี การเสี่ยงทายจะแบ่งเป็น 32 คำถาม
ทำนายฝัน เลขเด็ด
การทำนายฝันเป็นวิชาโหราศาสตร์แขนงหนึ่ง โดยอาศัยความฝันของเจ้าชะตามาพยากรณ์ ทางเวบไซต์ได้รวบรวมคำทำนายฝันไว้อย่างพอเพียง พร้อมเลขเด็ดสำหรับการเสี่ยงโชค
ดูดวงวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก ดูดวงยามอัฐกาล ดูดวงยามกำเนิด
ทางโหราศาสตร์ได้แบ่งยามออกเป็น ๒ ตอน คือยามกลางวันและยามกลางคืน แบ่งเป็นตอนละ ๘ ยาม สูตรนี้เทียบได้กับระยะของดาวเคราะห์ตามวิชาดาราศาสตร์ ซึ่งถูกต้องลงรอยกัน ยามหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็นยามละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที กลางวันและกลางคืนมีจำนวนยามเท่ากันคือ ๘ ยาม คำพยากรณ์ของผู้ที่เกิดในยามต่างๆนั้น เป็นคำพยากรณ์ในตำราเดิมของไทยที่ พันตรีหลวงวุฒิรณพัสดุได้รวบรวมเอาไว้ในตำรายามวิเศษจินดา
ดูดวงคนป่วย ดูดวงคนเจ็บ ดูดวงคนไข้ ทายดวงคนป่วยว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
การดูดวงคนป่วยในที่นี้จะใช้ยามอัฐกาลในการพยากรณ์ดวงชะตาของคนป่วยที่ญาติมิตรนำมาพยากรณ์ โดยใช้ยามที่เทวดาพระเคราะห์เข้ารักษายามต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละยามจะมีเทวดาพระเคราะห์ประจำยามนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน โหราจารย์หรือนักพยากรณ์จะใช้ยามดังกล่าวในการทายดวงคนป่วยหรือดวงชะตาอื่น ๆ
ดูของหาย ดูดวงของหายว่าจะได้คืนหรือไม่
ดูของหาย ดูดวงของหายในที่นี้จะใช้ยามอัฐกาลในการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่ทำของหาย โดยใช้ยามที่เทวดาพระเคราะห์เข้ารักษายามต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละยามจะมีเทวดาพระเคราะห์ประจำยามนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน โหราจารย์หรือนักพยากรณ์จะใช้ยามดังกล่าวในการทายของหายว่าจะได้กลับมาหรือไม่ หรือดวงชะตาอื่น ๆ
ดูดวงข่าวจริงหรือข่าวเท็จ
ดูดวงข่าวจริงหรือข่าวเท็จ ดูดวงข่าวจริงหรือข่าวเท็จในที่นี้จะใช้ยามอัฐกาลในการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่ได้รับข่าวสารมาแต่ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จ โดยใช้ยามที่เทวดาพระเคราะห์เข้ารักษายามต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละยามจะมีเทวดาพระเคราะห์ประจำยามนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน โหราจารย์หรือนักพยากรณ์จะใช้ยามดังกล่าวในการทายข่าวจริงหรือเท็จประการใด หรือดวงชะตาอื่น ๆ
ดูดวงด้วยทักษา ทักษาพยากรณ์
เป็นการดูดวงที่ใช้ตำราทักษาปกรณ์ในการพยากรณ์ ซึ่งตามปกติตำราทักษานั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยนำมาใช้พยากรณ์ดวงชะตา เนื่องจากหลักการในการพยากรณ์ค่อยๆหายไป หรือค่อยๆถูกลืมไปทีละน้อย ตำราทักษาโบราณที่นับวันจะค่อยๆหายสาบสูญไป หากไม่นำมาให้เป็นที่รู้จักอาจสูญหายไปในอนาคต
ดูดวงสมพงษ์เนื้อคู่ ดวงสมพงษ์เนื้อคู่ ดวงสมพงษ์
ดูดวงสมพงษ์เนื้อคู่คือ การดูดวงชะตาของชายและหญิงว่าดวงสมพงษ์กันหรือไม่ ในที่นี้จะใช้ฤกษ์กำเนิดของชายและหญิงอันเป็นการพยากรณ์ขั้นสูง เป็นส่วนหนึ่งของโหราศาสตร์ไทยในการหาสมพงษ์ของหญิงและชายว่าแต่งงานหรืออยู่กินกันแล้วจะเป็นอย่างไร
ดูดวง 12 ราศี ดูดวงราศีเกิด 12 ราศี
ดูดวง 12 ราศี หรือ ดูดวงราศีเกิด 12 ราศี เป็นการดูดวงด้วยราศีกำเนิดอาศัยการโคจรของดวงอาทิตย์เข้าครองราศีจักรที่มีอยู่ 12 ราศี การเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวต่างๆของดวงอาทิตย์นั้นทำให้มีผลต่อสิ่งต่างๆบนโลก เช่น ฤดูกาลต่าง ๆ และมีผลกระทำต่อชะตาชีวิตมนุษย์บนโลก ทั้งชะตาประจำชีพ และชะตาจร การคำนวณราศีเกิดนี้ใช้คัมภีร์สุริยยาตร์ในการคำนวณหาราศีของดวงอาทิตย์ในขณะที่เจ้าชะตาเกิด
โหราศาสตร์พม่า ดูดวงโหราศาสตร์พม่า ดูดวงพม่า(สายอาจารย์ชัชไม)
โหราศาสตร์พม่า หรือโหราศาสตร์อังควิชาธาตุ เป็นวิชาโหรที่มีมานานไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ปี เป็นวิชาที่มีต้นกำเนิดในอินเดียโบราณ เผยแพร่ผ่านคณะสมณทูตเข้ามาในประเทศไทยแต่เฟื่องฟูในพม่ามีความแม่นยำสูงจนได้รับคำกล่าวขวัญสำหรับผู้นิยมการดูดวงโดยทั่วไป การพยากรณ์ในเวบนี้จะพยากรณ์ในส่วนของมหาบท เสามหาพุทธะ แผนธาตุพม่าทั้งอดีตกรรมและปัจจุบันกรรม
ดูดวงบ้านเลขที่ด้วยโหราศาสตร์พม่า
การดูดวงด้วยบ้านเลขที่หรือการวิเคราะห์บ้านเลขที่ด้วยโหราศาสตร์พม่าหรือโหราศาสตร์อังควิชาธาตุที่มีกำเนิดมากว่า ๒,๐๐๐ ปี โหราศาสตร์พม่าอังคะวิชาธาตุจะใช้วิธีผูกดวงด้วยเสามหาพุทธะในการพยากรณ์
เรียนโหราศาสตร์พม่ากับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย(ใกล้วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร) เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์พม่า โดยเริ่มทำการสอนในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ท่านที่สมัครเรียนไม่ทันในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่านอาจารย์จะปูพื้นฐานให้ใหม่ )ทำการสอนโดยอาจารย์ปาลบุญญา ชวลิตานนท์ หลักสูตร ๔ เดือน เดือนละ ๖๐๐ บาท
ตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามหรือตุ๊กตามอญ
ตุ๊กตาไขนามหรือตุ๊กตามอญศาสตร์แห่งการตั้งชื่อของมอญโบราณ ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมสูงเนื่องจากการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามนั้นเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของมอญโบราณและตั้งชื่อด้วยศาสตร์สาขานี้แล้วได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์ ศาสตร์การตั้งชื่อด้วยด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นศาสตร์ชั้นสูงกว่าทักษาวันเกิด เลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต หากชื่อในตุ๊กตาไขนามไม่ดีแต่ศาสตร์ตั้งชื่ออื่นไม่ดีก็ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ