");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ย นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ย นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ยมลภร
ยะ-มน-พอนผู้มีคู่เลี้ยงดู,ผู้มีคู่ค้ำจุน
ยุทธนา
ยุด-ทะ-นาการรบ
ยุพาลภัส
ยุ-พา-ละ-พัดหญิงสาวที่มีลาภ
เยาวลัญช์
เยา-วะ-ลันพึ่งพาผู้อื่นน้อย
ยุทธพิชัย
ยุด-ทะ-พิ-ชัยรบชนะ
ยศพัทธ์
ยด-สะ-พัดผู้เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยุพา
ยุ-พาหญิงสาวสวย
เยาวเรศ
เยา-วะ-เรดนางกษัตริย์ หญิงสาวสวย
เยาวลักษณ์
เยา-วะ-ลักหญิงสาวที่มีลักษณะดี
เยาวรัตน์
เยา-วะ-รัดสาวรุ่นที่มีคุณค่า
เย็นฤดี
เย็น-รึ-ดีเย็นใจ
ยุวดี
ยุ-วะ-ดีหญิงสาว
ยุพยง
ยุบ-พะ-ยงหญิงกําลังสาวสวย, นางงาม
ยุภาวรรณ
ยุ-พา-วันวงศ์ตระกูลที่เกื้อหนุนแสงสว่าง
ยุพาวัลย์
ยุ-พา-วันหญิงที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
ยลกร
ยน-ละ-กอนผู้สร้างการมองเห็น
ยิ่งรัก
ยิ่ง-รักรักมากขึ้นเรื่อยๆ
ยิ่งลักษณ์
ยิ่ง-ลักลักษณะที่ดีมาก
ยมลภัทร
ยะ-มน-พัดผู้มีคู่ที่ประเสริฐ
โยธิน
โย-ทินนักรบ, ทหาร
ยอดรัก
ยอด-รักผู้ที่รักมาก
ยุทธชาติ
ยุด-ทะ-ชาดผู้เกิดมาเพื่อการต่อสู้
ยมนา
ยม-มะ-นาแม่นํ้าใหญ่, ชื่อแม่นํ้าสายหนึ่งในอินเดีย
ยวนใจ
ยวน-ใจล่อใจ
เยาวภา
เยา-วะ-พาแสงสว่างของคนหนุ่มสาว
เยาวพา
เยา-วะ-พาหญิงสาวสวย
เย็นจิต
เย็น-จิดเย็นใจ
ยุทธชัย
ยุด-ทะ-ไชผู้ชนะในการต่อสู้
ยศวินท์
ยด-สะ-วินได้ยศศักดิ์
ยูงทอง
ยูง-ทองนกยูงทอง
ยอดชาน
ยอด-ชาน[ยอดชาญ]
ยุพร
ยุ-พอนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ยุทธนากร
ยุด-ทะ-นา-กานผู้ทำการรบ
ยุทธเนตร
ยุด-ทะ-เนดรบด้วยตา
ยุกุล
ยุ-กุนผู้ส่งเสริมเชื้อสาย
ยะหยา
ยะ-หยา
ยุทธพล
ยุด-ทะ-พนทหาร,กำลังรบ
ยชนา
ยด-ชะ-นาการบูชา การให้เกียรติ
ยุวณี
ยุ-วะ-นี
ยุพารัตน์
ยุ-พา-รัดหญิงงามที่มีคุณค่าดังแก้วมณี
หยาดเพชร
หยาด-เพ็ดประกายเพชรอันงดงาม
ยศกฤต
ยด-สะ-กริดผู้กระทำเกียรติยศ
ยศศักดิ์
ยด-สักผู้มีอำนาจและเกียรติคุณ
ยาดา
ยา-ดา[ญาดา]
ยุวพรรณ
ยุ-วะ-พันผิวพรรณอ่อนเยาว์
ยศพรธ์
ยด-สะ-พัด[ยศพรรธน์]
เยาวมาลย์
เยา-วะ-มานหญิงสาวสวย
ยุรนัน
ยุ-ระ-นัน
ยุพมาศ
ยุบ-พะ-มาดเด็กดี
ยุพาพิณ
ยุ-พา-พินพิณของหญิงสาวสวย
หยาดฟ้า
หยาด-ฟ้างดงามมาก,ละอองน้ำในอากาศ
ยุภาภรณ์
ยุ-พา-พอนค้ำจุนและส่งเสริมแสงสว่าง,ค้ำจุนและส่งเสริมความรุ่งเรือง
ยิ่งคุณ
ยิ่ง-คุนมีความดีเป็นอันมาก
ยลดา
ยน-ละ-ดางดงามมาก
ยาหยี
ยา-หยีน้องรัก
ยอดคน
ยอด-คนเหนือคนอื่น
เยาวลักษ์
เยา-วะ-ลัก[เยาวลักษณ์]
โยสิตา
โย-สิ-ตา[โยษิตา]
โยธิดา
โย-ทิ-ดา[โยษิตา]
ยศนันท์
ยด-สะ-นันยินดีในเกียรติคุณ
เยาวดี
เยา-วะ-ดีหญิงสาว
ยงศกร
ยง-สะ-กอน[ยศกร]
ยุพาพันธ์
ยุ-พา-พันหญิงสาวผู้ผูกพัน
ยุพาพักตร์
ยุ-พา-พักหน้าของหญิงสวย
ยุภารัตน์
ยุ-พา-รัด[ยุพารัตน์]
ยุรี
ยุ-รี[มยุรี]
หยกรัตน์
หยก-รัดหินหยกมีค่า
ยศวัตน์
ยด-สะ-วัด[ยศวัฒน์]
ยุรนันท์
ยุ-ระ-นัน
ยุภาร์
ยุ-พาผู้ส่งเสริมกิจการงาน
ยุนิดา
ยุ-นิ-ดาผู้ส่งเสริมการฝึก
ยุคล
ยุ-คนคู่, สอง
ยุพีพร
ยุ-พี-พอน
หยาดพิรุณ
หยาด-พิ-รุนหยาดฝน
หยาดน้ำฟ้า
หยาด-น้ำ-ฟ้าฝน
หยดน้ำฟ้า
หยด-น้ำ-ฟ้าฝน น้ำค้าง
ยุทธพงษ์
ยุด-ทะ-พงเชื้อสายนักรบ
โยธากานต์
โย-ทา-กานทหารผู้เป็นที่รัก
หยกเส็ง
หยก-เส็งหยกมงคลที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
หยาดอรุณ
หยาด-อะ-รุนละอองน้ำยามเช้า
ยิ่งจิตร
ยิ่ง-จิดงามมาก
ยุุพาพิน
ยุ-พา-พินหญิงสาวสวย
เยาวนาฏ
เยา-วะ-นาดหญิงสาวสวยและอ่อนวัย,นางรำวัยรุ่น
ยุวรัตน์
ยุ-วะ-รัดลูกชายที่ดี
ยศวร์พัฒน์
ยด-พัดผู้เจริญด้วยอำนาจสูงสุด
ยศนนท์
ยด-สะ-นนยินดีในยศ
ยลรดา
ยน-ระ-ดามองดูด้วยความยินดี
ยุทธการณ์
ยุด-ทะ-กานเหตุแห่งการรบ
หยาดฝน
หยาด-ฝนน้ำฝนที่หยดลง
ยชญ์ดนัย
ยด-ดะ-ไนลูกชายอันทรงเกียรติ
ยชญ์วิวรรธน์
ยด-วิ-วัดการบูชาความเจริญรุ่งเรือง
ยุพิณาลี
ยุ-พิน-นา-รี[ยุพินนารี]
ยงนิธี
ยง-นิ-ทีผู้มีขุมทรัพย์อันอร่ามเรือง
ยุวดา
ยุ-วะ-ดา[ยุวนิดา]
ยุวลักษณ์
ยุ-วะ-ลักลักษณะของหนุ่มสาว
ยุพิณ
ยุ-พิน[ยุพิน]
ยุวภรณ์
ยุ-ว-พอนผู้ค้ำจุนผู้อ่อนไว
หยกฟ้า
หยก-ฟ้าหยกจากสวรรค์
เย็นจิตร
เย็น-จิดเย็นและงดงาม
ยุวะรัตน์
ยุ-วะ-รัดคนรุ่นหนุ่มที่มีค่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี