");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ย นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ย นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ยลภัทร
ยน-ละ-พัดมองสิ่งประเสริฐ
ยศธร
ยด-สะ-ทอนผู้ค้ำจุนเกียรติคุณ, ผู้ค้ำจุนยศ
ยุพาพร
ยุ-พา-พอนหญิงสาวที่ประเสริฐ
ยุวพัชร์
ยุ-วะ-พัดเยาวชนที่มีความเข้มแข็ง, เพชรน้อย
โยธกา
โย-ทะ-กาโยทะกา,ชงโคดอกเหลือง
ยิ่งยศ
ยิ่ง-ยดมีเกียรติคุณยิ่ง
ยงยุทธ
ยง-ยุดการรบอย่างกล้าหาญ
ยศธแสนย์
ยด-ทะ-แสนเกียรติคุณที่เกิดจากทหารพระเจ้าแผ่นดิน
ยงยุทธ์
ยง-ยุดผู้กระทำการรบด้วยความกล้าหาญ
ยศวีร์
ยด-สะ-วีตำแหน่งอันเกิดจากความกล้าหาญ
ยุทธ
ยุด-ทะสงคราม การรบพุ่ง
ยุพาวดี
ยุ-พา-วะ-ดีหญิงสาวสวย
ทินกร
ทิน-นะ-กอนพระอาทิตย์,ผู้ทำให้เกิดกลางวัน
ยุพเรศ
ยุบ-พะ-เรดนางกษัตริย์ หญิงสาวสวย
ยศวดี
ยด-สะ-วะ-ดีผู้มียศ
ยุพิน
ยุ-พินหญิงงาม
ยุทธศักดิ์
ยุด-ทะ-สักอำนาจในการรบ
ยศภัค
ยด-สะ-พักผู้โชคดีในยศ
ยศวริศ
ยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ
เยาวฤทธิ์
เยา-วะ-ริดคนหนุ่มผู้มีอำนาจวิเศษ
ยุทธการ
ยุด-ทะ-กานการรบ, การทําสงคราม
โยษิตา
โย-สิ-ตาสตรี, ผู้หญิง
ยศวร
ยด-สะ-วอนมียศอันประเสริฐ
ยศธนกร
ยด-สะ-กรผู้สร้างเกียรติและความมั่งมี
เยาวพร
เยา-วะ-พอนความปราถนาต่อผู้อ่อนวัยกว่า
ยุวธร
ยุ-วะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งชายหนุ่ม
ยุรฉัตร
ยุ-ระ-ฉัด
ยศฐ
ยด-ถะยศ เกียรติ
หยกนภา
หยก-นะ-พาหยกสวรรค์
ยศพนธ์
ยด-สะ-พนผูกพันด้วยยศ
ยุทธยา
ยุด-ทะ-ยาสู้ได้,เอาชนะได้
ยศพล
ยด-สะ-พนมียศและพลัง
ยุทธกร
ยุด-ทะ-กอนผู้สร้างการต่อสู้
ยุทธศาสตร์
ยุด-ทะ-สาดความรู้ที่ใช้ในการต่อสู้
ยุทธศร
ยุด-ทะ-สอนศรที่ใช้ในการรบ
ยศฐา
ยด-ถาผู้มั่นคงในยศ
ยืนยง
ยืน-ยงคงอยู่นาน
ยรรยง
ยัน-ยงสง่างาม กล้าหาญ
ยาตรา
ยา-ตราการเคลื่อนย้าย, การเดินทาง
ยันตระ
ยัน-ตระผู้ที่ไกลจากกิเลส
ยศยุทธ
ยด-สะ-ยุดการรบที่น่ายกย่อง
ยศชัย
ยด-ไชผู้ชนะด้วยเกียรติยศ
ยินดี
ยิน-ดีดีใจ, ชอบใจ
ยุทธพร
ยุด-ทะ-พอนผู้ประเสริฐด้วยการรบ
ยงยุทธา
ยง-ยุด-ทาผู้ทำการรบอย่างกล้าหาญ
ยุทธาธร
ยุด-ทา-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งการรบ
ยุติวิชญ์
ยุ-ติ-วิดนักปราชญ์ผู้เที่ยงธรรม
ยุภา
ํียุ-พาผู้ส่งเสริมแสงสว่าง
ยศกร
ยด-สะ-กอนบ่อเกิดของยศ ผู้สร้างเกียรติคุณ
เยาวมาศ
เยา-วะ-มาดทองเนื้ออ่อน
ยศพัฒน์
ยด-สะ-พัดผู้เจริญในยศ
ยอดขวัญ
ยอด-ขวันจุดสูงสุดของมิ่งขวัญ
ยอดธง
ยอด-ทองจุดสูงสุดของธง
ยลธิดา
ยน-ทิ-ดาลูกสาวผู้น่ามอง
ยุวัลย์ดา
ยุ-วัน-ดา
ยศสรัล
ยด-สะ-รันมียศอันเที่ยงธรรม,มีชื่อเสียง
ยุศราวดี
ยุด-สะ-รา-วะ-ดี
ยุทธ์โยธิน
ยุด-โย-ทินทหารผู้ทำการรบ
ยุทธโยธิน
ยุด-ทะ-โย-ทินทหารที่ทำการรบ
ยุทธภูมิ
ยุด-ทะ-พูมแผ่นดินที่ทำการรบ
ยุภาวัลย์
ยุ-พา-วันเชื้อสายที่ส่งเสริมความรุ่งเรือง
หยกทิพย์
หยก-ทิบหยกสวรรค์
ยุพาพิน
ยุ-พา-พินสาวสวย
ยาใจ
ยา-ใจผู้รักษาใจ
ยุธพงษ์
ยุด-ทะ-พงเชื้อสายนักรบ
ยศวันต์
ยด-สะ-วันผู้ละทิ้งแล้วซึ่งเกียรติยศ
หยาดทิพย์
หยาด-ทิบหยาดฟ้า,งดงาม
ยรรยงค์
ยัน-ยง
ยิ่งพันธ์
ยิ่ง-พันผูกพันมาก
ยุภาพร
ยุ-พา-พอนส่งเสริมแสงสว่างอันประเสริฐ
ไอยยา
ไอ-ยาเป็นใหญ่
ยาจิต
ยา-จิดเป็นที่ชื่นใจ
หยดพร
หยด-พอนหยดที่ประเสริฐ
ยุพี
ยุ-พีหญิงสาวสวย
ยศพร
ยด-สะ-พอนเกียรติคุณอันประเสริฐ
เยาวพล
เยา-วะ-พนกำลังของคนหนุ่มสาว
ยศสิกานต์
ยด-สิ-กานเกียรติคุณของผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
เยาวนาถ
เยา-วะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของหนุ่มสาว
โยษิตานารี
โย-สิ-ตา-นา-รีหญิง
โยษิตารี
โย-สิ-ตา-รีหญิงผู้มีความเอื้อเฟื้อ
โยษิตานรี
โย-สิ-ตา-นะ-รีหญิงงาม
ยุพดี
ยุบ-พะ-ดีหญิงรุ่น, หญิงสาว
ยุพ
ยุ-พะหนุ่มสาว
ยศสรินทร์
ยด-สะ-รินเกียรติติคุณจากการเป็นเจ้าแห่งศร
ยุพาภรณ์
ยุ-พา-พอนหญิงที่มีผู้ค้ำจุน, เครื่องประดับของสตรี
ยาพร
ยา-พอนประเสริฐด้วยยา
ยศศรินทร์
ยด-สะ-รินเกียรติติคุณจากการเป็นเจ้าแห่งศร
ยุภาวดี
ยุ-พา-วะ-ดีผู้ส่งเสริมแสงสว่าง
โยษิตานาคี
ย-ษ-ต-น-คนางนาค
โยษิตนารี
โย-สิ-ตะ-นา-รีผู้หญิง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี