");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ฑ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ฑ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ฐปนรรฆ์
ถะ-ปะ-นันผู้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า
ฐิดาพัชร์
ถิ-ดา-พัดหญิงที่มั่นคงดุจเพชร
ฐิตพร
ถิ-ตะ-พอนการตั้งอยู่ของความประเสริฐ
ฐิติพัชร
ถิ-ติ-พัดเข้มแข็งและมั่นคงดุจเพชร
ฐิตวัฒน์
ถิ-ตะ-วัดผู้เจริญและมั่นคง
ฐิตารี
ถิ-ตา-รีผู้มีความเอื้อเฟื้ออันมั่นคง
ฐานิตชการณ์
ถา-นิด-ชะ-กานเหตุที่ทำให้เกิดความมั่นคง
ฐานิญา
ถา-นิ-ยาผู้มีความรู้มั่นคง
ฐิติภัทรา
ถิ-ติ-พัด-ทราผู้ประเสริฐและมั่นคง
ฐวีร์สุดา
ถะ-วี-สุ-ดาลูกสาวผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
ฐิติกมล
ถิ-ติ-กะ-มนผู้มีใจมั่นคง
ฐาปณี
ถา-ปะ-นี[ฐาปนีย์]
ฐชนม์กฤต
ถะ-ชน-กริดผู้กระทำให้ชีวิตมั่นคง
ฐิตาภร
ถิ-ตา-พอนผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ฐิติพันธ์
ถิ-ติ-พันผู้มีความผูกพันอันมั่นคง
ฐิตาวรรณ
ถื-ตา-วันวงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฐิติดากรณ์
ถิ-ติ-ดา-กอนการกระทำที่มีความมั่นคง
ฐิรภัทร
ถิ-ระ-พัดผู้มั่นคงในความประเสริฐ
ฐิติวราภรณ์
ถิ-ติ-วะ-รา-พอนผู้มีความมั่นคงในเครื่องประดับอันประเสริฐ
ฐาปกรณ์
ถา-ปะ-กอนตำราอันมั่นคง,ผู้มั่นคงในวิชาความรู้
ฐาณวดี
ถา-นะ-วะ-ดีความรู้อันมั่นคง
ฐานะพงศ์
ถา-นะ-พงเชื้อสายผู้มีตำแหน่งหน้าที่
ฐิรัญโชค
ถิ-รัน-ยะ-โชกผู้มีความรู้และโชคอันมั่นคง
ฐิติพันธุ์
ถิ-ติ-พันวงศ์ตระกูลที่มั่นคง
ฐรัญชน์สันต์
ฐ-ร-ช-สผู้มีความยินดีอันมั่นคงในความเงียบสงบ,ผู้รักในความเงียบสงบ
ฐิติภูมิ
ถิ-ติ-พูมแผ่นดินที่มั่นคง
ฐณรักษ์
ถะ-นะ-รักผู้ปกป้องความรู้อันมั่นคง
ฐิรนันท์
ถิ-ระ-นันความยินดีอันมั่นคง
ฐนรักษ์
ถะ-นะ-รักปกป้องความมั่นคง
ฐณฐ์รักษ์
ถะ-นะ-รักปกป้องให้มั่นคงในความเป็นปราชญ์
ฐณขวัญ
ถะ-นะ-ขวันผู้เป็นมิ่งขวัญและมั่นคงในความรู้
ฐานทัต
ถา-นะ-ทัดผู้ให้ความมั่นคง
ฐาปนิตย์
ถา-ปะ-นิดมั่นคงเสมอ
ฐนวัฒน์
ถะ-นะ-วัดความเจริญอันมั่นคง
ฐนพล
ถะ-นะ-พนผู้มีกำลังมั่นคง
ฐณัชญ์ธรณ์
ถะ-นัด-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้อันมั่นคง
ฐณธรณ์
ถะ-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้อันมั่นคง
ฐิติมาภรณ์
ถิ-ติ-มา-พอนค้ำจุนให้คงอยู่
ฐิตามินทร์
ถิ-ตา-มิน
ฐณิรดา
ถะ-นิ-ระ-ดา
ฐิระอรรถ
ถิ-ระ-อัดผู้มีการงานที่มั่นคง, ผู้มีรายได้มั่นคง
ฐิติมนต์
ถิ-ติ-มนคาถาอันมั่นคง
ฐานิตดา
ถา-นิด-ดา[ฐานิดา]
ฐิตธรรม
ถิ-ตะ-ทำผู้มีความดีอันมั่นคง
ฐานันดร
ถา-นัน-ดอนลําดับในการกําหนดชั้นบุคคล
ฐานนิดา
ถาน-นิ-ดา[ฐานิดา]
ฐปกร
ถะ-ปะ-กอนผู้สร้างความมั่นคง
ฐิรกานดา
ถิ-ระ-กาน-ดาที่รักอันมั่นคง,ผู้มั่นคงในความรัก
ฐิติ์ณัฏฐิญา
ฐ-ณ-ฐ-ญผู้มีความรู้อันมั่นคงดุจนักปราชญ์
ฐานทัพ
ถาน-ทับที่ตั้งของกองทหาร
ฐิวรรณภรณ์
ถิ-วัน-นะ-พอนผู้ค้ำจุนเชื้อสายให้มีความมั่นคง
ฐานิสา
ถา-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในความมั่นคง
ฐานิสธ์
ถา-นิด[ฐานิศร์]
ฐยศ
ถะ-ยด[ธยศ]
ฐปนีย์
ถะ-ปะ-นีผู้มีความตั้งมั่น
ฐิตรัตน์
ถิ-ตะ-รัดการตั้งอยู่ของแก้วมณี
ฐิติชญาน์
ถิ-ติ-ชะ-ยามีความรู้อันมั่นคง
ฐณวรรณ
ถะ-นะ-วัน[ฐนวรรณ]
ฐานะเศรษฐ์
ถา-นะ-เสดตำแหน่งหน้าที่อันดีเลิศ
ฐิติรัตณ์
ถิ-ติ-รัด[ฐิติรัตน์]
ฐานันท์
ถา-นันความยินดีอันมั่นคง
ฐณกฤต
ถะ-นะ-กริดสำเร็จด้วยความรู้อันมั่นคง
ฐิรกานต์
ถิ-ระ-กาน[ฐิตกานต์]
ฐิรญาภัทร์
ถิ-ระ-ยา-พัดมีความรู้และความเจริญอันยั่งยืน
ฐิติพงค์
ถิ-ติ-พง[ฐิติพงศ์]
ฐิตามร
ฐิ-ตา-มอนเทวดาผู้มั่นคง มั่นคงดุจเทวดา
ฐานวลี
ถา-นะ-วะ-ลีถ้อยคำที่ตั้งมั่น
ฐิระวิชญ์
ถิ-ระ-วิดการดำรงอยู่ของความรู้
ฐาปนา
ถา-ปะ-นาการก่อสร้าง การแต่งตั้ง การซ่อมแซม การตั้งขึ้น
ฐิตาภัทร์
ถิ-ตา-พัดผู้ตั้งอยู่ในความดีงาม,ตั้งอยู่ในความเจริญ
ฐิติเทพ
ถิ-ติ-เทบเทวดาผู้ตั้งมั่น
ฐาวรีย์
ถา-วะ-รีผู้ปรารถนาในความเจริญที่มั่นคง
ฐิติดานันท์
ถิ-ติ-ดา-นันความยินดีที่มั่นคง
ฐปิยา
ถะ-ปิ-ยาเป็นที่รักอันมั่นคง
ฐปนี
ถะ-ปะ-นีผู้มีความมั่นคง
ฐิติณัฐ
ถิ-ติ-นัดการตั้งอยู่ของนักปราชญ์
ฐาปนันท์
ถะ-ปะ-นันผู้ยินดีในการดำรงอยู่
ฐานวัฒน์
ถา-นะ-วัดเจริญในตำแหน่งหน้าที่
ฐนัชญ์พร
ถะ-นัด-ชะ-พอนผู้ดำรงมั่นด้วยภูมิปัญญาอันประเสริฐ
ฐิติวลัญดา
ถิ-ติ-วะ-ลัน-ดา
ฐิติวิวัฒน์
ถิ-ติ-วิ-วัดการตั้งอยู่ในความเจริญ
ฐณดล
ถะ-นะ-ดนบันดาลความรู้ให้มั่นคง
ฐานกร
ถา-นะ-กอนผู้ทำให้เกิดที่ตั้ง
ฐิณัฐตา
ถิ-นัด-ตา[จิณัฐตา]
ฐปนกุล
ถะ-ปะ-นะ-กุนเชื้อสายอันมั่นคง
ฐาปกร
ถา-ปะ-กอน[ฐาปกรณ์]
ฐิติวิชญ์
ถิ-ติ-วิดผู้ตั้งมั่นในความรู้ นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ฐาปนะพงษ์
ถา-ปะ-นะ-พงการตั้งขึ้นของเชื้อสาย
ฐานุตม์
ถา-นุดผู้เจริญในตำแหน่งหน้าที่
ฐานะวุธ
ถา-นะ-วุดผู้มีความรู้มั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี