");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ฐ.ฐาน นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ฐ.ฐาน นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ฐิดาวรรณ
ถิ-ดา-วันผู้ตั้งมั่นอยู่ในวงศ์ตระกูล
ฐานุวัชร์
ถา-นุ-วัดมั่นคงดุจเพชร
ฐิตารัตน์
ถิ-ตา-รัดแก้วที่ดำรงมั่น
ฐิตาภรณ์
ถิ-ตา-พอนเครื่องประดับอันมั่นคง, ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ฐิณัฐฐา
ถิ-นัด-ถามั่นคงเหมืิอนนักปราชญ์
ฐิรญา
ถิ-ระ-ยามีความรู้ยั่งยืน
ฐิตนันท์
ถิ-ตะ-นันผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
ฐิตาภา
ถิ-ตา-พามีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ฐานพัฒน์
ถา-นะ-พัดมีฐานะเจริญ
ฐิติมา
ถิ-ติ-มามีความคงอยู่
ฐากูร
ถา-กูนรูปเคารพ, ที่ควรบูชา, รูปเคารพในศาสนาฮินดู เช่น รูปพระศิวะ พระนารายณ์ ศิวลึงค์
ฐิติมน
ถิ-ติ-มนผู้ที่มีใจมั่นคง
ฐิติรัตน์
ถิ-ติ-รัดการตั้งอยู่ของดวงแก้ว
ฐากูล
ถา-กูลผู้เอื้อเฟื้ิอและมั่นคง
ฐนภัทร
ถะ-นะ-พัดสร้างความเจริญ
ฐเดช
ถะ-เดดอำนาจที่มั่นคง
ฐานิตา
ถา-นิ-ตาผู้มีความมั่นคง
ฐิตินันท์
ถิ-ติ-นันผู้ยินดีในความมั่นคง
ฐิติกาญจน์
ถิ-ติ-กานทองคำที่มั่นคง
ฐิติกา
ถิ-ติ-กาหญิงที่มีความมั่นคง
ฐิติวรดา
ถิ-ติ-วอ-ระ-ดามั่นคงและประเสริฐมาก
ฐานิต
ถา-นิดผู้มีความมั่นคง,มีฐานะดี
ฐานิดา
ถา-นิ-ดาผู้มีฐานะมั่นคง
ฐิติพรรณ
ถิ-ติ-พันผิวพรรณดีตลอดกาล, วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฐาน์ภูมิ
ถา-นะ-พูมแผ่นดินที่มั่นคง
ฐิตารีย์
ถิ-ตา-รีผู้มั่นคงในความเอื้อเฟื้อ
ฐิติ
ถิ-ติการตั้งอยู่ การดำรงอยู่
ฐานุสรณ์
ฐ-น-สความระลึกถึงที่มั่นคง
ฐิติวรรณ
ถิ-ติ-วันวงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฐิติพร
ถิ-ติ-พอนความมั่นคงอันประเสริฐ
ฐปนัท
ถะ-ปะ-นัดให้ความมั่นคง
ฐีรณัฐ
ถี-ระ-นัดนักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
ฐิตาพร
ถิ-ตา-พอนผู้มีความประเสริฐอันมั่นคง
ฐิตะกานต์
ถิ-ตะ-กานผู้เป็นที่รักอันมั่นคง
ฐาปนี
ถา-ปะ-นีสร้าง
ฐิติชญาณ์
ถิ-ติ-ชะ-ยาผู้มีปัญญามั่นคง
ฐานิติณณ์
ถา-นิ-ตินผู้มีความตั้งมั่นในการข้ามพ้นความทุกข์
ฐาพล
ถา-พนมีกำลังมั่นคง
ฐิกันยาพัชร
ถิ-กัน-ยา-พัดหญิงสาวที่มั่นคงเหมือนเพชร
ฐิติภา
ถิ-ติ-พาแสงสว่างอันมั่นคง
ฐิติวัสส์
ถิ-ติ-วัดปีที่มีความมั่นคง
ฐิตานันท์
ถิ-ตา-นันความยินดีที่มั่นคง
ฐานิกา
ถา-นิ-กาผู้ดำรงมั่น
ฐิตินาถ
ถิ-ติ-นาดผู้เป็นที่พึ่งอันมั่นคง
ฐิติชญา
ถิ-ติ-ชะ-ยาความรู้อันมั่นคง
ฐกฤต
ถะ-กริดความสำเร็จที่มั่นคง
ฐานิยา
ถา-นิ-ยาผู้ตั้งอยู่
ฐารตี
ถา-ระ-ตีความยินดีอันมั่นคง
ฐารตีณ์
ถา-ระ-ตีผู้ที่รักวิชาความรู้ยิ่ง
ฐิติพงษ์
ถิ-ติ-พงเชื้อสายที่มีความมั่นคง
ฐิติภัทร
ถิ-ติ-พัดประเสริฐและมั่นง
ฐานิฏฐ์ธิดา
ถา-นิด-ทิ-ดาลูกสาวที่มั่นคงในความน่ารัก
ฐาณิษา
ถา-นิ-สา[ฐานิศา]
ฐรัชญา
ฐ-ร-ช-ญผู้มีปัญญาเป็นสมบัติที่มั่นคง
ฐปนวัฒน์
ถะ-ปะ-นะ-วัดผู้มีความเจริญอันมั่นคง
ฐปนนท์
ถะ-ปะ-นนมีความยินดีอันมั่นคง
ฐานานนท์
ถา-นะ-นนผู้ยินดีในฐานะ
ฐิรญาดา
ถิ-ระ-ยา-ดาการดำรงอยู่ของปราชญ์
ฐิติญา
ถิ-ติ-ยาหญิงผู้มีความมั่นคงในความรู้
ฐณิดา
ถะ-นิ-ดาผู้มีความรู้มั่นคงมาก
ฐนิดา
ถะ-นิ-ดาผู้มีฐานะมั่นคง
ฐิติยา
ถิ-ติ-ยาหญิงผู้มีความมั่นคง
ฐปนพงษ์
ถะ-ปะ-นะ-พงวงศ์ตระกูลที่มั่นคง
ฐานิศวร์
ถา-นิดเป็นใหญ่ในตำแหน่ง
ฐิตา
ถิ-ตาผู้ดำรงมั่น
ฐิติศักดิ์
ถิ-ติ-สักผู้มีอำนาจมั่นคง
ฐิติจันทร์
ถิ-ติ-จันมั่นคงเหมือนพระจันทร์
ฐาปนีย์
ถา-ปะ-นีผู้สร้าง
ฐรินดา
ถะ-ริน-ดาผู้หญิงมั่นคง
ฐิติฎาภรณ์
ถิ-ติ-ดา-พอน
ฐิติชยา
ถิ-ติ-ชะ-ยาผู้มีชัยชนะอันมั่นคง
ฐาณิฏฐ์
ถา-นิดเป็นที่น่าพอใจ
ฐิตปวีณ์
ถิ-ตะ-ปะ-วีผู้มีปัญญามั่นคง
ฐยุทธ
ถะ-ยุดผู้มั่นคงในการต่อสู้
ฐากร
ถา-กอนผู้สร้างความมั่นคง
ฐกร
ถะ-กอนผู้ตั้งมั่น, ผู้ตั้งอยู่ในความมั่นคง, ผู้สร้างความมั่นคง
ฐาปณีย์
ถา-ปะ-นี
ฐานะโชติ
ถา-นะ-โชดผู้รุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่
ฐิติพงศ์
ถิ-ติ-พงเชื้อสายผู้มั่นคง
ฐิติธรรม
ถิ-ติ-ทำการดำรงอยู่ของธรรมะ
ฐิติกานต์
ถิ-ติ-กานผู้ที่มีความรักมั่นคง
ฐณัฏชาพร
ถะ-นัด-ชา-พอน
ฐัญวรรณ
ถัน-ยะ-วันเชื้อสายของผู้มีความรู้มั่นคง
ฐิติวัชร์
ถิ-ติ-วัดการตั้งอยู่แห่งสายฟ้า
ฐิติวัจน์
ถิ-ติ-วัดการตั้งอยุ่แห่งถ้อยคำ
ฐิติกรณ์
ถิ-ติ-กอนการกระทำอันมั่นคง
ฐินียา
ถิ-นี-ยา
ฐิติกร
ถิ-ติ-กอนการตั้งอยู่ของการกระทำ
ฐิิติภรณ์
ถิ-ติ-พอนผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ฐานตา
ถา-นะ-ตา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี