");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ถ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ถ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ถนอม
ถะ-หนอมคอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี
ถิรคุณ
ถิ-ระ-คุนความดีที่มั่นคง
ถิรพุทธิ์
ถิ-ระ-พุดความรู้แจ้งที่มั่นคง
ถิรพุทธ
ถิ-ระ-พุดความรู้แจ้งที่มั่นคง
ถิระพุทธิ์
ถิ-ระ-พุดความรู้แจ้งที่มั่นคง
ถิรเวธน์
ถิ-ระ-เวดผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและมั่นคง
ถามพัฒน์
ถาม-พัดผู้ถามหาความเจริญ
ถวิล
ถะ-หวินคิดถึง
ถวัลย์
ถะ-หวันทรง ครอง
ถิรพุทธ์
ถิ-ระ-พุดผู้ตื่นรู้อย่างมั่นคง
ถมทอง
ถม-ทองเครื่องถมที่ทําด้วยทองคํา
ถิรชัย
ถิ-ระ-ไชชัยชนะอันมั่นคง
ถิรวัฒน์
ถิ-ระ-วัดผู้เจริญอย่างมั่นคง
ถาญาณสิทธิ์
ถา-ยาน-สิดผู้ประสบความสำเร็จในความรู้อันเฉียบแหลม
ถิรดา
ถิ-ระ-ดาความมั่นคงสถาพร
ถาวร
ถา-วอนมั่นคง
ถามวิชญ์
ถาม-วิดซักเพื่อให้ได้รับความรู้จากนักปราชญ์
ถิรเดช
ถิ-ระ-เดดผู้มีอำนาจที่มั่นคง
ถนอมจิตต์
ถะ-หนอม-จิดรักษาน้ำใจ
แถลง
ถะ-แหลงบอกเล่า
ถาวรีย์
ถา-วะ-รีมั่นคง,ยืนนาน
ถิรายุส์
ถิ-รา-ยุผู้มีอายุยืน
ถุงทอง
ถุง-ทองถุงสำหรับใส่ทอง
เถาวัลย์
เถา-วันพรรณไม้ที่เป็นเถา พรรณไม้เลื้อย
ถนอมศร
ถะ-หนอม-สีผู้รักษาศร
ถิรวุฒิ
ถิ-ระ-วุดผู้มีความรู้อันมั่นคง
ถิรัชชนันท์
ถิ-รัด-ชะ-นัน[ถิรรัชชนันท์]
ถิรธรรม
ถิ-ระ-ทำผู้ตั้งมั่นในความดี
ถิรธนัช
ถิ-ระ-ทะ-นัดมีความมั่นคงในฐานะร่ำรวย
ถิร
ถิ-ระมั่นคง แข็งแรง
ถิริสา
ถิ-ริ-สาเป็นใหญ่ในความมั่นคง
ถนอมขวัญ
ถะ-หนอม-ขวันรักษาสิ่งอันเป็นที่รัก
ถวัลย์ศักดิ์
ถะ-หวัน-สักครองอำนาจ
เถลิงรัฐ
ถะ-เหลิง-รัดขึ้นครองบัลลังค์
ถนอมศรี
ถะ-หนอม-สีคอยรักษาความงาม
ถนัดชัย
ถะ-หนัด-ไชได้ชัยชนะโดยสะดวก
ถิรพันธุ์
ถิ-ระ-พันผู้มีเชื้อสายอันมั่นคง
ถิรพันธ์
ถิ-ระ-พันมีความผูกพันอันมั่นคง
เถลิงศักดิ์
ถะ-เหลิง-สักการขึ้นสู้อำนาจ
ถิรวดี
ถิ-ระ-วะ-ดีหญิงที่ดำรงอยู่
ถนอมพร
ถะ-หนอม-พอนผู้รักษาความประเสริฐ
ถิรพิชญ์
ถิ-ระ-พิดผู้ตั้งมั่นในความรู้
ถวัลยพร
ถะ-หวัน-ยะ-พอนผู้ครองความประเสริฐ
ถิรรัชชนันท์
ถิ-ระ-รัด-ชะ-นันผู้มีความยินดีในความมั่นคงของทรัพย์สมบัติ
ถิริยา
ถิ-ริ-ยาผู้ปราถนาความมั่นคง
ถิรญา
ถิ-ระ-ยาผู้มั่นคงในความรู้
ถลัชนันท์
ถะ-ลัด-ชะ-นันความสุขของผู้เกิดบนแผ่นดิน
ถนัดกิจ
ถะ-หนัด-กิดผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่
ถุงเงิน
ถุง-เงินถุงสำหรับใส่เงิน
ถนอมรัตน์
ถะ-หนอม-รัดผู้รักษาแก้วมณี
ถิรายุ
ถิ-รา-ยุผู้ที่อายุยืน
ถนัดวิชช์
ถะ-หนัด-วิดผู้ถนัดในความรู้
ถนัด
ถะ-หนัดสันทัด ชํานาญ
ถนอมนวล
ถะ-หนอม-นวลรักษาความงามผุดผ่อง
ถิรวัสส์
ถิ-ระ-วัดฝนอันมั่นคง
ถนอมทรัพย์
ถะ-หนอม-ทรับรักษาทรัพย์
ถิร์รัชช์
ถิ-รัดสมบัติอันมั่นคง
เถกิง
ถะ-เกิงสูงศักดิ์, รุ่งเรือง, กึกก้อง, ลั่นลือ
ถาวรพัฒน์
ถา-วร-พัดผู้ที่ความเจริญงอกงามอย่างมั่นคง
ถิรกร
ถิ-ระ-กอนผู้สร้างความมั่นคง
ถิรพงศ์
ถิ-ระ-พงวงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ถิรายุทธ
ถิ-รา-ยุดการรบอย่างมั่นคง
ถนอมศิลป์
ถะ-หนอม-สินรักษาศิลปะ
ถิ่นนคร
ถิ่น-นะ-คอนในเมือง
เถกิงฤทธิ์
ถะ-เกิง-ริดมีอำนาจรุ่งเรือง
ถนิมพิมพา
ถะ-หนิม-พิม-พาเครื่องประดับที่งดงาม
ถิรนัย
ถิ-ระ-ไนมีความสำคัญมั่นคง
ถิระวรรษ
ถิ-ระ-วัดปีแห่งความมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี