");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ท นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ท นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ทิพย์นารา
ทิบ-นา-ราน้ำทิพย์
ทัตชญา
ทัด-ตะ-ชะ-ยาผู้ให้ชีวิต
ทองมี
ทอง-มีมีทองคำ
เทวิกา
เท-วิ-กาเทวดาผู้หญิง
ทยิดา
ทะ-ยิ-ดาผู้มีความเอื้อเฟื้อ
ทวี
ทะ-วีเพิ่มขึ้น
ทัชอร
ทัด-ชะ-ออนหญิงที่เป็นผู้ให้
ทิฐินันท์
ทิ-ถิ-นันผู้ยินดีในความคิด
ทินกฤต์
ทิน-นะ-กริประสบความสำเร็จในการให้
ทัตตา
ทัด-ตาผู้ให้
ทรัพย์สุวรรณ
ทรับ-สุ-วันผู้มีทองเป็นทรัพย์
ทิวาทิพย์
ทิ-วา-ทิบกลางวันบนสวรรค์
ทิพย์ภวัน
ทิบ-พะ-วันผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
ทรัพย์จุฑา
ทรับ-จุ-ทาทรัพย์ที่สูงสุด
ทิฐิกร
ทิ-ถิ-กอนผู้สร้างความคิดเห็น
ทัพพ์มงคล
ทับ-มง-คนทรัพย์สมบัติที่นำมาซึ่งความเจริญ
ทรัพย์สุนารี
ทรับ-สุ-นา-รีทรัพย์ของหญิงที่ดี
ทัณฑิมาภรณ์
ทัน-ทิ-มา-พอนผู้ทรงไว้ซึ่งนกในป่าหิมพานต์ชนิดหนึ่ง
ทัชญาณิน
ทัด-ชะ-ยา-นินผู้ให้ความรอบรู้
เทิดศักดิ์
เทิด-สักยกย่องอำนาจ
เทียนตะวัน
เทียน-ตะ-วันเทียนพระอาทิตย์
ไทยสมุทร
ไท-สะ-หมุดทะเลที่กว้างใหญ่
ทักษาปกรณ์
ทัก-สา-ปะ-กอนตำราที่เกี่ยวกับทักษา
ทิพย์ชญาภรณ์
ทิบ-ชะ-ยา-พอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ที่เก่งกาจ
เทพประทาน
เทบ-ประ-ทานเทวดาให้
ทัดชา
ทัด-ชาผู้เกิดมาเพื่อการให้
ทรายนิมิต
ทราย-นิ-มิดทรายที่เกิดจากเนรมิต
ไททัศน์
ไท-ทัดผู้มีความคิดที่เป็นใหญ่
ทัตเทพ
ทัด-เทบเทวดาผู้ให้
ทิพย์สุชา
ทิบ-สุ-ชาผู้เกิดมาดีเหมือนเทวดา
ทิพย์ธัญญา
ทิบ-ทัน-ยาเทวดาผู้เลี้ยงรักษา
ทิพย์สุดา
ทิบ-สุ-ดาลูกสาวของเทวดา
แทนธวัช
แทน-ทะ-วัดตอบแทนธงชัย
ทรัพย์ทองมี
ทรับ-ทอง-มีผู้ที่มีความร่ำรวย
เทพินทร์
เท-พินผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดา
ทัศนันท์
ทัด-สะ-นันความยินดีสิบประการ
เทพทอง
เทบ-ทองเทวดาแห่งทอง
ทิพกฤตา
ทิบ-กริ-ตาสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทับทิม
ทับ-ทิมชื่อรัตนะชนิดหนึ่งมีสีแดง,ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งเนื้อในมีสีแดง
ทิชากร
ทิ-ชา-กอนพวกนก, หมู่นก
เทพพร
เทบ-พอนความปราถนาของเทวดา
เทวราช
เท-วะ-ดาราชาของเทวดา
ทวิชา
ทะ-วิ-ชาผู้เกิดสองหน ,นก,พราหมณ์
ทองสูรย์
ทอง-สูนทองพระอาทิตย์
ธัญณิชา
ทัน-นิ-ชาโชคอันบริสุทธิ์
ทองจันทร์
ทอง-จันทองพระจันทร์
ทอแสง
ทอ-แสงฉายแสงอ่อน ๆ ขึ้นมา
ทอฝัน
ทอ-ฝันผู้สานสายใยแห่งความหวัง
ทิฎฐิ
ทิด-ถิความเห็น
ทองดา
ทอง-ดาทองมาก
เทวา
เท-วาเทวดา
ทิดา
ทิ-ดาผู้รุ่งเรือง
ทนุธรรม
ทะ-นุ-ทำรักษาความดี
เทพฤทธิ์
เทบ-พะ-ริดอำนาจของเทวดา
เทอดพงษ์
เทด-พงยกย่องเชิดชูวงศ์สกุล
ทินพันธุ์
ทิน-นะ-พันพระอาทิตย์
ทศทิศ
ทด-สะ-ทิดทด-สะ-ทิด
เทพวิสิทธิ์
เทบ-วิ-สิดเทวดาแห่งความสำเร็จ
ทัดทยา
ทัด-ทะ-ยาตลอดเสมอกัน
ทิพย์สุคนธ์
ทิบ-สุ-คนกลิ่นหอมของเทวดา
ทัตเทวา
ทัด-ตะ-เท-วาเทวดาผู้ให้
ทศพน
ทด-สะ-พนป่าทั้ง ๑๐
ทศภน
ทด-สะ-พนพูดหรือกล่าว ๑๐ ประการ
ทองศุกร์
ทอง-สุกทองคำและดาวศุกร์
ทิวารินทร์
ทิ-วา-รินผู้เป็นใหญ่ในน้ำทั้งสอง
ทักษ์ชานนท์
ทัก-ชา-นนผู้ยินดีในการเกิดมามีความสามารถ
เทพชนะชัย
เทบ-ชะ-นะ-ไชเทวดาผู้มีชัยชนะ
ทศธรรม
ทด-สะ-ทำธรรมสิบประการ
ทัศโชติ
ทัด-โชดความรุ่งเรืองสิบประการ
ทัศนกฤต
ทัด-สะ-นะ-กริดเห็นแล้ว
ทัศนโชติ
ทัด-สะ-นะ-โชดผู้รุ่งเรืองในความคิด
ทศนโชติ
ทัด-สะ-นะ-โชดผู้รุ่งเรืองในความคิด
ทศโชติ
ทด-สะ-โชดความรุ่งเรือง ๑๐ ประการ
ทศภูมิโรจน์
ทด-สะ-พูม-โรดความรุ่งเรืองของแผ่นดินทั้งสิบ
ทติยา
ทะ-ติ-ยาผู้ให้
ทวีรัตน์
ทะ-วี-รัดการเพิ่มขึ้นของอัญมณี
ทรงศิริ
ทรง-สิ-หริผู้ที่มีความงดงาม,ผู้ที่เป็นมงคล
เทวฤทธิ
เท-วะ-ริด-ทิอำนาจของเทวดา
ทิพย์ลัดดา
ทิบ-ลัด-ดาเชื้อสายของเทวดา
ทวีป
ทะ-วีบส่วนใหญ่ของแผ่นดินในโลก
ทองเพชร
ทอง-เพ็ดทองและเพชร
ทศกัณฐ์
ทด-สะ-กันผู้มี ๑๐ คอ คือ ท้าวราพณะ
ทิมพิกา
ทิม-พิ-กา[ฑิมพิกา]
ทวินันท์
ทะ-วิ-นันยินดีมาก
ทิตมา
ทิ-ตะ-มาแสงจันทร์
ทินวัติ
ทิน-นะ-วัด
ทมิตา
ทะ-มิ-ตาผู้ข่มใจ
ทิพากร
ทิ-พา-กอนพระอาทิตย์
เทวฤทธิ์
เท-วะ-ริดอำนาจของเทวดา
แทนคุณ
แทน-คุนการตอบแทนบุญคุณ
ทรรศชนก
ทัด-สะ-ชะ-นกคำอวยชัยของบิดา
ทิวานันท์
ทิ-วา-นันกลางวันอันน่ายินดี
ทิพย์วดี
ทิบ-วะ-ดีมีสวรรค์,ความความเป็นทิพย์
ทัศน์พล
ทัด-พนพลังในการมอง
ทักษยา
ทัก-สะ-ยาความฉลาด, ความสามารถ, ความซื่อ
ทานบุญ
ทาน-บุนการให้อันเป็นความดี, ความดีจากการให้
ทอขวัญ
ทอ-ขวันผู้สานสายใยแห่งมิ่งขวัญ
ทัศนัย
ทัด-สะ-ไนความหมายทั้งสิบ
ทิวัตถ์
ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี