");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ท นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ท นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ทรรศนพรรณ
ทัด-สะ-นะ-พันผิวอันน่ามอง
ทองคำ
ทอง-คำเป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง ฯ
ทัชชา
ทัด-ชาผู้ที่เกิดมาเพื่อการให้
ทิวา
ทิ-วาวัน, กลางวัน
ทีปกร
ที-ปะ-กอนผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
ทักษอร
ทัก-สะ-ออนความฉลาด
ทศพร
ทด-สะ-พอนพร ๑๐ ประการ
ทยากร
ทะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทิตยา
ทิ-ตะ-ยามีความรุ่งเรือง
ทวีศักดิ์
ทะ-วี-สักความสามารถที่เพิ่มขึ้น
ทวีทรัพย์
ทะ-วี-ทรับการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สมบัติ
ทัชชกร
ทัด-ชะ-กอนผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่
ทรงธรรม
ทรง-ทำการทรงไว้ซึ่งความดี
ทวีชัย
ทะ-วี-ไชชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ทัศพร
ทัด-สะ-พอนผู้มีพรอันประเสริฐ 10 ประการ
ทิพย์อักษร
ทิพ-อัก-สอนอักษรสวรรค์
ทัศนีย์
ทัด-สะ-นีน่าดู งาม
ทวีกร
ทะ-วี-กอนผู้สร้างเพิ่ม
ทัตพัชชา
ทัด-พัด-ชาให้เกิดในกรอบ
ทองสุข
ทอง-สุกทองแห่งความสุข
ทองใบ
ทอง-ใบทองคำที่แผ่ให้เป็นแผ่นบางๆ
เทวสรร
เท-วะ-สันผู้ที่เทวดาเลือกสรร
ทวีวัฒน์
ทะ-วี-วัดความเจริญที่เพิ่มขึ้น
ทิราพร
ทิ-รา-พอน
ทินภัทร
ทิน-นะ-พัดวันที่เป็นสิริมงคล
ทิวาพร
ทิ-วา-พอนพรจากพระอาทิตย์
เทียนศรี
เทียน-สีเทียนมงคล
ทานตะวัน
ทาน-ตะ-วันชื่อไม้ดอกไม้ชนิดมีสีเหลือง มักหันไปทางดวงตะวัน, ชื่อเครื่องสูงอย่างหนึ่ง สำหรับบังแดด
ทิสานาฎ
ทิ-สา-นาดผู้เป็นใหญ่ในการฟ้อนรำ
ทัศภูมิ
ทัด-สะ-พูมแผ่นดินทั้ง ๑๐
ทิวาพงศ์
ทิ-วา-พงเชื้อสายพระอาทิตย์
ทวิวงศ์
ทะ-วิ-วงสองตระกูล
เทพวร
เทบ-พะ-วอนเทวดาผู้ประเสริฐ
ทรงศักดิ์
ทรง-สักมีอำนาจ
ทัชชภร
ทัช-ชะ-พอนผู้ให้การค้ำจุน
ทักษิณ
ทัก-สินใต้(ทิศ)
ทิพยวรรณ
ทิบ-พะ-ยะ-วันผู้มีผิวดุจดังชาวสวรรค์
เทวาพล
เท-วา-พนกำลังเทวดา
ทัตพงศ์
ทัด-ตะ-พงวงศ์ตระกูลของผู้ให้
ทิพย์วัลย์
ทิบ-วันเชื้อสายสวรรค์
ทิพย์ทัพพ์
ทิบ-ทับสมบัติของเทวดา
ทองพัด
ทอง-พัด
ทศพล
ทด-สะ-พนกำลัง ๑๐ ประการ
เทพธิดา
เทบ-ทิ-ดาลูกสาวของเทวดา
ทนธร
ทน-ทอนทรงไว้ซึ่งความคงทน
ทิพา
ทิ-พาวัน
ทินนกฤษณ์
ทิน-นะ-กริดการให้ของพระกฤษณะ
ทัตพิชา
ทัด-พิ-ชาผู้ให้ความรู้
ทิพวรรณ
ทิบ-พะ-วันวงศ์ตระกูลของเทวดา,ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ทักษ์ดนัย
ทัก-ดะ-ไนบุตรชายที่มีความชำนาญ
ทิพารัศมิ์
ทิ-พา-รัดรัศมีของเทวดา
ทันตา
ทัน-ตาทันทีทันใด,ฟัน
ทนงศักดิ์
ทะ-นง-สักผู้เชื่อมั่นในอำนาจของตน
ทักษกร
ทัก-สะ-กอนผู้ทำด้วยความชำนาญ
ทิพย์นลิน
ทิบ-นะ-ลินดอกบัวของเทวดา,ดอกบัวสวรรค์
ทักษพร
ทัก-สะ-พอนผู้มีความชำนาญอันเป็นเลิศ
เทวาภิรมย์
เท-วา-พิ-รมมีความสุขดุจเทวดา
ทักษ์ปฤษฎิ์
ทัก-ปริดแสงสว่างแห่งความชำนาญ
ทักษธิษณ์
ทัก-สะ-ทิดผู้มีปัญญาและมีความชำนาญ
ทักษนิษฐ์
ทัก-สะ-นิดผู้ประสบความสำเร็จด้วยความชำนาญ
ทรงพร
ทรง-พอนมีความประเสริฐ
ทัตพร
ทัด-ตะ-พอนผู้ประเสริฐด้วยการให้
ทวีภัทร
ทะ-วี-พัดความประเสริฐที่เพิ่มขึ้น
ทิพรัตน์
ทิบ-พะ-รัดดวงแก้วสวรรค์
ทัสนันทน์
ทัด-สะ-นัน
ทวีโชค
ทะ-วี-โชคโชคดีที่เพิ่มขึ้น
เทพกรณ์
เทบ-พะ-กอนการกระทำของเทวดา
ทักษิณา
ทัก-สิ-นาทิศใต้,ทางใต้
ทรงวุฒิ
ทรง-วุดมีความรู้
ทิวพนัส
ทิว-พะ-นัดทิวป่า
ทัยแก้ว
ไท-แก้วความเอื้อเฟื้อที่มีคุณค่า
ทิพย์ญาดา
ทิบ-ยา-ดานักปราชญ์สวรรค์
ทินกฤต
ทิน-นะ-กริดผู้ให้แล้ว
ทวิน
ทะ-วินคู่หรือฝาแฝด(อังกฤษ)
ทักษภร
ทัก-สะ-พอนผู้ค้ำจุนความชำนาญ
ทิพย์วารี
ทิบ-วา-รีน้ำทิพย์, น้ำสวรรค์
ทิพย์รัตน์
ทิบ-รัดดวงแก้วสวรรค์
ทินรัตน์
ทิน-นะ-รัดให้สิ่งที่มีค่า
ทัพพ์รวินทร์
ทับ-ระ-วินสมบัติของพระอาทิตย์
ทรงพล
ทรง-พนมีกำลัง
ทิพธิดา
ทิบ-ทิ-ดาลูกสาวของสวรรค์
ทองสิน
ทอง-สินเงินทอง
ทิพย์อุทัย
ทิบ-อุ-ไทรุ่งอรุณในสวรรค์
ทศวรรษ
ทด-สะ-วัดสิบปี
เทพทัต
เทบ-พะ-ทัดเทวดาที่เป็นผู้ให้,ผู้ที่เทวดาประทานมาให้
ทวิช
ทะ-วิดผู้เกิดสองหน ,นก,พราหมณ์
ทิพย์สิรินทร
ทิบ-สิ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ซึ่งความเป็นสิริของเทวดา
ทวีพร
ทะ-วี-พอนความประเสริฐที่เพิ่มขึ้น
ทรงภูมิ
ทรง-พูมมีความรู้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี