");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ต นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ต นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ตรีนาถ
ตรี-นาดเป็นที่พึ่งทั้ง ๓
ต้องใจ
ต้อง-ใจถูกใจ
โตบุตร
โต-บุดบุตรเป็นใหญ่
ตันติญา
ตัน-ติ-ยาความรู้ที่มีแบบแผน
ตนัย
ตะ-ไนลูกชาย
ตาณวีร์
ตาน-นะ-วีผู้กล้าหาญในการป้องกันภัย
ติณณกฤต
ติน-นะ-กริดผู้ประสบความสำเร็จในการข้ามพ้นความทุกข์
ตรีวุธ
ตรี-วุดความรู้ ๓ ประการ
ตรินธารา
ตริน-นะ-ทา-รา[ตฤณธารา]
ตัณติญา
ตัน-ติ-ยา[ตันติญา]
ตุลยา
ตุน-ยาความยุติธรรม
ตันติพัฒน์
ตัน-ติ-พัดเจริญอย่างมีแบบแผน
เตชิตา
เต-ชิ-ตาผู้ฉลาดหลักแหลม, ผู้มีปัญญา
เตชธร
เต-ชะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ตุลชพล
ตุน-ละ-ชะ-พนเกิดกำลังแห่งความเป็นธรรม
ตวงทิพย์
ตวง-ทิบเอาของสวรรค์
ต่อพงษ์
ต่อ-พงผู้สืบเชื้อสาย
ตุลา
ตุ-ลาเดือนตุลาคม
ไตรวุฒิ
ไตร-วุดความรู้ ๓ ประการ
เตชทัต
เต-ชะ-ทัดให้อำนาจ
ตีรนา
ตี-ระ-นา[ตีรณา]
ติณณภพ
ติน-นะ-พบผู้ข้ามพ้นโลกแห่งความทุกข์แล้ว, ผู้บรรลุธรรมชั้นอรหันตผล
เตชสิทธิ์
เต-ชะ-สิดสำเร็จด้วยอำนาจ
ตรีภพ
ตรี-พบสามโลก, สามแผ่นดิน
ต้นตระกูล
ต้น-ตระ-กูนบรรพบุรุษดั้งเดิม
ตัณติกร
ตัน-ติ-กอน[ตันติกร]
เตชินพัฒน์
เต-ชิน-นะ-พัดผู้เจริญในชัยชนะ
ตีรกา
ตี-ระ-กา
ตระการรัตน์
ตระ-กาน-รัดแก้วมณีที่งดงาม
ตระการตา
ตระ-กาน-ตางดงาม,หรูหรา,เลิศ,หรู
ตาทิคุณ
ตา-ทิ-คุน[ทิตาคุณ]
ตาลสี
ตาน-สีต้นโตนดสี
ตาลศรี
ตาน-สีต้นโตนดที่งดงาม
ต้นสน
ต้น-สนต้นสน
ตรีสุคนธ์
ตรี-สุ-คนของหอม ๓ ชนิด
ตวงสิทธิ์
ตวง-สิดทำให้ประสบความสำเร็จ
ตมิสา
ตะ-มิ-สาพระจันทร์
ตวงทอง
ตวง-ทองตวงทอง
ตรีรนันท์
ตรี-ระ-นัน
ตังกวน
ตัง-กวนชื่อเขาลูกหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลา
ตวิษา
ตะ-วิ-สารุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
เต็มดวง
เต็ม-ดวงเต็มดวง
ต่าวฟาลี
ต่าว-ฟา-ลี
เตชวิทย์
เต-ชะ-วิดอำนาจแห่งความรู้
ติณณภัทร์
ติน-นะ-พัดผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยความดี
ต่อลาภ
ต่อ-ลาบสร้างสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝัน
ต้องชนะ
ต้อง-ชะ-นะมุ่งหมายเพื่อชัยชนะ
ตนุวี
ตะ-นุ-วีพัดโบกด้วยตนเอง
เตโชดม
เต-โช-ดมมีเดชสูงสุด
ตุลวัต
ตุน-ละ-วัดความประพฤติอันเที่ยงธรรม
ไตรภูมิ
ไตร-พูมสามโลก
ต้นข้าว
ต้น-ข้าวต้นของข้าว
ตีรณา
ตี-ระ-นาใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
ตุรากร
ตุ-รา-กอนผู้ทรงความเร็ว,ผู้มั่งคั่ง
ตันติมา
ตัน-ติ-มาผู้มีแบบแผนเหมือนดวงจันทร์
ไตรทศ
ไตร-ทดสามสิบ
ติณณ์ภัทร์
ติน-นะ-พัดผู้เจริญและข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ตะวันรัตน์
ตะ-วัน-รัดดวงอาทิตย์ที่มีค่าดุจแก้ว
ติณณ์วรุต
ติน-วะ-รุด[ติณณ์วรุตม์]
ตรีพิชญ์ชา
ตรี-พิด-ชาการเกิดขึ้นของนักปราชญ์ทั้งสาม
ตรียานุช
ตรี-ยา-นุด[ปรียานุช]
ไตรรัฐ
ไตร-รัดประเทศทั้งสาม
ตองพล
ตอง-พน
ต้นฟ้า
ต้น-ฟ้าต้นฟ้า
ต้นรัก
ต้น-รักต้นรัก
ติมา
ติ-มา
ไตรศักดิ์
ไตร-สักอำนาจ ๓ ประการ
ติณณ์วรุตม์
ติน-วะ-รุดผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
ต้องคุณ
ต้อง-คุนมีพระคุณ
ตีเยาะห์
ตี-เยาะ
เตชะธรรม
เต-ชะ-ทำอำนาจแห่งความดี
ตุลทัชชา
ตุน-ทัด-ชาผู้ที่เกิดมาให้ความยุติธรรม
ตรัยลักษณ์
ไตร-ลักลักษณะ ๓ ประการ
ตรวงทิพย์
ตรวง-ทิบ
ตรีเบญจ
ตรี-เบน-จะสามห้า
เตชินท์วิพัฒน์
เต-ชิน-วิ-พัดมีอำนาจและความเจริญยิ่ง
ติณณพัฒน์
ติน-นะ-พัดผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
ตรียาภาณ์
ตรี-ยา-พา[ตรีญาภา]
ตรีญาภา
ตรี-ยา-พาแสงสว่างแห่งความรู้ทั้ง ๓ ประการ
ตรีชฎา
ตรี-ชะ-ดาเครื่องสวมศีรษะทั้ง ๓
ต้องจิต
ต้อง-จิดถูกใจ
ตรีทศพล
ตรี-ทด-สะ-พนมีกำลังสามสิบประการ
แตงโม
แตง-โมแตงชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่เนื้อในมีสีแดง แต่ปัจจุบันมีสีเพิ่มมากขึ้น เช่นสีเหลือง สีน้ำเงิน มีรสหวาน
ตฤณภัทร
ติน-นะ-พัดหญ้าที่เจริญงอกงาม, หญ้าที่ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐเหมือนต้นหญ้า
ตริษา
ตะ-ริ-สานสามารถร่างงามมหาสมุทร
เตือนจิตร
เตือน-จิตเตือนความงาม
ตันติกรณ์
ตัน-ติ-กอนทำตามแบบแผน
ตุลย์แมน
ตุน-แมนเทวดาผู้ทรงธรรม
ตระกานต์
ตระ-กาน[ตระการ]
เตรียมจิต
เตรียม-จิดเตรียมใจ
ตรีกาญจน์
ตรี-กานทองทั้งสาม
ตาลทิพย์
ตาน-ทิบต้นโตนดของเทวดา
ต้าเหวิน
ต้า-เหวิน
ต้นหลิว
ต้น-หลิวชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ตฤณนิษฐ์
ตริน-นะ-นิดความสำเร็จดุจหญ้า
ตรัยบวรพจน์
ไตร-ยะ-บอ-วะ-ระ-พดคำพูดอันประเสริฐ ๓ ประการ
ตรีลักษณ์
ตรี-ลักสามชนิด
ตามน
ตา-มนดวงตาและหัวใจ
ตระกาญจน์ตา
ตระ-กาน-ตา[ตระการตา]
ไตรชภัท
ไตร-ชะ-พัด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี