");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ธ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ธ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ธาริกา
ทา-ริ-กาค้ำจุน
ธาราจันทร์
ทา-รา-จันสายน้ำแห่งพระจันทร์
ธเนศ
ทะ-เนดเจ้าแห่งทรัพย์, คนมั่งมี, ท้าวกุเวร
เธียรสิน
เทียน-สินสมบัติของนักปราชญ์
ธัญญณัฐ
ทัน-ยะ-นัดปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
ธัญญภรณ์
ทัน-ยะ-พอนผู้ค้ำจุนความดี
ธัญญพัสตร์
ทัน-ยะ-พัดเครื่องนุ่งห่มอันประเสริฐ,ผู้แต่งกายดี
ธนพล
ทะ-นะ-พนกำลังแห่งทรัพย์
ธรรมภณ
ทำ-มะ-พนผู้กล่าวในธรรม, ผู้กล่าวด้วยความดี
ธานิน
ทา-นินเมือง
ธัญวรัตน์
ทัน-ยะ-วะ-รัด[ธัญวรัตม์]
ธัญญิกา
ทัน-ยิ-กาสตรีที่มีความเจริญงอกงาม
ธึระยุทธ
ที-ระ-ยุดการต่อสู้ของนักปราชญ์
ธนัชญา
ทะ-นัด-ชะ-ยาผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
ธัญญานันท์
ทัน-ยา-นันความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธีรณัฏฐ
ที-ระ-นัด-ถะนักปราชญ์ผู้มีความรู้มั่นคง
ธีรภัทร์
ที-ระ-พัดผู้ที่ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธัญลักษณ์
ทัน-ยะ-ลักลักษณะที่เป็นมงคล
ธนา
ทะ-นาทรัพย์
ธารินี
ทา-ริ-นีหญิงสาวที่ทรงไว้
ธนัญกรณ์
ทะ-นัน-ยะ-กอนการกระทำที่ทำด้วยความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัญฐา
ทะ-นัน-ยะ-ถาผู้มั่นคงในความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ธญา
ทะ-ยา[ธัญญา]
ธนภัส
ทะ-นะ-พัดแสงสว่างแห่งทรัพย์
ธนังรัต
ทะ-นัง-รัดผู้ยินดีในทรัพย์สิน
ธัญญารัตน์
ทัน-ยา-รัดดวงแก้วแห่งโชค
ธีรฉัตร
ที-ระ-ฉัดร่มเงาของนักปราชญ์
ธนภณ
ทะ-นะ-พนผู้มีถ้อยคำเป็นทรัพย์
ธนพิพัฒน์
ทะ-นะ-พิ-พัดผู้มีความเจริญงอกงามในทรัพย์
ธราทิพย์
ทะ-รา-ทิบเทวดาที่ดูแลรักษา
ธนวรรณ
ทะ-นะ-วันชนชั้นผู้มีทรัพย์
ธนิชา
ทะ-นิ-ชาผู้เกิดจากทรัพย์
ธิชา
ทิ-ชาผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธิดา
ทิ-ดาลูกสาว
ธนชิต
ทะ-นะ-ชิดผู้ชนะในทรัพย์
ธนันญ์ภร
ทะ-นัน-พอนผู้ค้ำจุนความรู้ของผู้มีทรัพย์
ธนบดี
ทะ-นะ-บอ-ดีเจ้าแห่งทรัพย์, ผู้เป็นใหญ่เหนือทรัพย์
ธโนทัย
ทะ-โน-ไทเริ่มต้นในทรัพย์,ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
ธีระวุฒิ
ที-ระ-วุดความรู้ของนักปราชญ์
ธราธร
ทะ-รา-ทอนผู้คุ้มครองป้องกัน,พระนารายณ์
ธรรศกร
ทัด-สะ-กอนผู้สร้างความกล้าหาญ
ธนาพันธุ์
ทะ-นา-พันวงศ์ตระกูลผู้มีทรัพย์
ธีระภัทร
ที-ระ-พัดผู้ที่ประเสริฐดุจนักปราชญ์
ธนัช
ทะ-นัดเกิดจากทรัพย์, เกิดมาร่ำรวย
ธนวรรธน์
ทะ-นะ-วัดผู้เจริญในทรัพย์
ธัญพิชชา
ทัน-ยะ-พิด-ชาความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
ธัญญาพัช
ทัน-ยะ-พัดกรอบที่มีความเจริญงอกงาม
ธัญกันต์
ทัน-ยะ-กันผู้มีโชคที่น่ารัก
ธีรกิจ
ที-ระ-กิดหน้าที่ของนักปราชญ์
ธรรมเศรษฐี
ทำ-มะ-เสด-ถีธรรมะของเศรษฐี
ธีรดา
ที-ระ-ดานักปราชญ์
ธิดารัตน์
ทิ-ดา-รัดลูกแก้ว, ลูกที่ดี
ธัญญามาศ
ทัน-ยา-มาดทองคำที่ประเสริฐ
ธนพรชัย
ทะ-นะ-พอน-ไชผู้ชนะในทรัพย์อันประเสริฐ
ธนเศรษฐ
ทะ-นะ-เสด-ถะผู้มีทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธีรัตม์
ที-รัดยอดแห่งนักปราชญ์, จอมปราชญ์
ธรรม์ธเนศ
ทัน-ทะ-เนดผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์แห่งความดี
ธนาทิพย์
ทะ-นา-ทิบทรัพย์ของเทวดา
ธัญพน
ทัน-ยะ-พนป่าไม้ที่เจริญงอกงาม
ธีรเมท
ที-ระ-เมดนักปราชญ์
ธีระยุทธ
ที-ระ-ยุดการต่อสู้ของนักปราชญ์
ธันยรัต
ทัน-ยะ-รัดผู้ยินดีในโชคดี
ธวัล
ทะ-วันขาว,บริสุทธิ์
ธนิษฐา
ทะ-นิด-ถานักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
ธวัลพร
ทะ-วัน-พอนประเสริฐและบริสุทธิ์
ธันยธรณ์
ทัน-ยะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ธันวาทิตย์
ทัน-วา-ทิดธนูของพระอาทิตย์
ธัญธิตา
ทัน-ทิ-ตาลูกสาวผู้มีโชค
ธีรุตม์
ที-รุดยอดนักปราชญ์
ธีร์ปกรณ์
ที-ปะ-กอนหนังสือของนักปราชญ์
ธชญาทิพย์
ทะ-ชะ-ยา-ทิบเทวดาผู้มีปัญญาเป็นธงชัย
ธัญญชล
ทัน-ยะ-ชนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ธนัชพร
ทะ-นัด-ชะ-พอนความประเสริฐที่เกิดจากทรัพย์
ธันยธร
ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธนิก
ทะ-นิกคนที่มีทรัพย์
ธัญญมาศ
ทัน-ยะ-มาดทองที่เป็นมงคล
ธนิสร
ทะ-นิ-สอนเจ้าแห่งทรัพย์
ธีร์รัตน์
ที-รัดดวงแก้วของนักปราชญ์, นักปราชญ์ที่มีค่ายิ่ง
ธรรมวุฒิ
ทำ-มะ-วุดผู้รู้ธรรม
ธมณภัทร
ทะ-มะ-นะ-พัดผู้มีปัญญาอันประเสริฐและยิ่งใหญ่
ธีระเชษฐ์
ที-ระ-เชดผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์
ธนบูลย์
ทะ-นะ-บูนผู้มีทรัพย์มาก
ธัญพรรษกรณ์
ทัน-ยะ-พัด-สะ-กอนผู้กระทำให้เกิดสายฝนอันประเสริฐ
ธนัญญ์นภัสร
ทะ-นัน-นะ-พัดแสงของความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ธนิกานต์
ทะ-นิ-กานผู้รักในทรัพย์สมบัติ
ธัญญพัทธ์
ทัน-ยะ-พัดเกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ธนะภัทร์
ทะ-นะ-พัดทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธีระสุวัฒน์
ที-ระ-สุ-วัดผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
ธิติมา
ทิ-ติ-มาผู้มีความมั่นคง,ผู้มีปัญญา
ธีระศักดิ์
ที-ระ-สักอำนาจของนักปราชญ์
ธารา
ทา-ราสายน้ำ, ทรงไว้
ธรณ์พศ
ทอน-พดอำนาจที่ทรงไว้
ธนัญสรณ์
ทะ-นัน-ยะ-สอนผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์เป็นที่พึ่ง
ธัชธรรม์
ทัด-ชะ-ทันธงแห่งความดีงาม
ธีรเดช
ที-ระ-เดดอำนาจที่เกิดจากนักปราชญ์
ธีรารัตน์
ที-รา-รัดดวงแก้วของนักปราชญ์
ธัชพล
ทัด-ชะ-พนกำลังแห่งธงชัย
ธานินทร์
ทา-นินเจ้าเมือง, พระเจ้าแผ่นดิน
ธนะชัย
ทะ-นะ-ไชผู้มีชัยชนะในทรัพย์
ธนาวดี
ทะ-นา-วะ-ดีมีทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี