");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ธ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ธ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ธัญดา
ัทัน-ยะ-ดาผู้ที่มีความรุ่งเรืองมาก
ธนันพัชญ์
ทะ-นัน-พัดความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกียวกับทรัพย์
ธนันชัย
ทะ-นัน-ไชผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
ธีรดิษฐ์
ที-ระ-ดิดผู้ตั้งอยู่ในความกล้าหาญ
ธัญสิทธิ์
ทัน-ยะ-สิดความสำเร็จอันประเสริฐ
ธิษตยา
ทิด-ตะ-ยารู้ด้วยใจ
ธนกฤต
ทะ-นะ-กริดการสร้างทรัพย์สมบัติ
ธิรดา
ทิ-ระ-ดายินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธนเดช
ทะ-นะ-เดดอำนาจแห่งทรัพย์สมบัติ(เงินทอง)
ธนัชชญาน์
ทะ-นัด-ชะ-ยาความรู้ที่ทำให้เกิดทรัพย์
ธนิสร์
ทะ-นิดเจ้าแห่งทรัพย์
ธรา
ทะ-ราแผ่นดิน
ธีรพัฒน์
ที-ระ-พัดเจริญในความเป็นปราชญ์
ธนัตถ์
ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธีระ
ที-ระนักปราชญ์
ธัญพิมล
ทัน-ยะ-พิ-มลมีโชคดีและไร้มลทิน
ธมนวรรณ
ทะ-มน-วันมีผิวพรรณสวยงาม
ธนวัฒน์
ทะ-นะ-วัดผู้เจริญในทรัพย์
ธนภาส
ทะ-นะ-พาดแสงสว่างแห่งทรัพย์
ธนัฏฐ์นัน
ทะ-นัด-ตะ-นันผู้ยินดีที่ดำรงอยู่ได้ด้วยทรัพย์
ธญรดา
ทะ-ยะ-ระ-ดายินดีในความเจริญงอกงาม, ผู้ยินดีในโชค
ธนิสตา
ทะ-นิด-สะ-ตาผู้มีทรัพย์มาก
ธัชชา
ทัด-ชาเกิดมาเป็นคนดี,ผู้ที่เกิดมาเป็นธงชัย
ธงชัย
ทง-ไชธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธนัตถ์ณภัทร
ทะ-นัด-นะ-พัดผู้ประเสริฐด้วยปัญญาและมีทรัพย์อันเป็นประโยชน์
ธารีรัตน์
ทา-รี-รัดแก้วที่ควรทรงไว้
ธนากร
ทะ-นะ-กอนบ่อเกิดแห่งทรัพย์
ธรรมนูญ
ทำ-มะ-นูนกฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร
ธนิษฐ์
ทะ-นิดนักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
ธนภัทร
ทะ-นะ-พัดทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธนกร
ทะ-นะ-กอนสร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
ธนิดา
ทะ-นิ-ดาหนักแน่น
ธัญวลัย
ธัน-วะ-ไลกำไลดีเลิศ
ธมกร
ทะ-มะ-กอนผู้สร้างความยิ่งใหญ่
ธีรภัทร
ที-ระ-พัดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ธนพร
ทะ-นะ-พอนผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธวัชชัย
ทะ-วัด-ไชธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธัญญพัฒน์
ทัน-ยะ-พัดผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
ธรรมศักดิ์
ทำ-มะ-สักผู้มีอำนาจแห่งธรรม
ธรพร
ทะ-ระ-พอนืทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ธนพรรณ
ทะ-นะ-พันผู้มีผิวพรรณดีและมีทรัพย์
ธนภร
ทะ-นะ-พอนเลี้ยงดูด้วยเงิน
ธราเทพ
ทะ-รา-เทบผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
ธัญรัตน์
ทัน-ยะ-รัดแก้วที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธีรวุฒิ
ที-ระ-วุดความรู้ของนักปราชญ์
ธัญทิพย์
ทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์, มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธรายุทัศน์
ทะ-รา-ยุ-ทัดความคิดเห็นที่ทรงอยู่นาน
ธนโชติ
ทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธีระวัฒน์
ที-ระ-วัดนักปราชญ์ผู้พัฒนา
ธีรพงศ์
ที-ระ-พงวงศ์นักปราชญ์
ธวัลกร
ทะ-วัน-ยะ-กอนมีรัศมีนวลงาม
ธยาดา
ทะ-ยา-ดาคิดถึงคิดคำนึง
ธีรวัฒน์
ที-ระ-วัดเจริญเหมือนนักปราชญ์
ธรรณยาภรณ์
ทัน-ยา-พอน
ธัญกร
ทัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล
ธัญญาภรณ์
ทัน-ยา-พอนเครื่องประดับที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธีระพงษ์
ที-ระ-พงวงศ์นักปราชญ์
ธัญญรัตน์
ธัน-ยะ-รัดรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธนัญญา
ทะ-นัน-ยามีความรู้เรื่องทรัพย์
ธีร์นวัช
ที-นะ-วัดนักปราชญ์ที่อายุน้อย
ธนัท
ทะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธาวิน
ทา-วินผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธัญชนก
ทัน-ชะ-นกทำให้เกิดโชค
ธีรดนย์
ที-ระ-ดนลูกสาวของนักปราชญ์
ธุลี
ทุ-ลีละออง ฝุ่น
ธัญญ์ธิชา
ทัน-ทิ-ชาเกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
ธัญญา
ทัน-ยามีโชค
ธนเสฏฐ์
ทะ-นะ-เสดผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ธานี
ทา-นีเมือง
ธารินทร์
ทา-รินเจ้าแห่งการคุ้มครองรักษา
ธนารีย์
ทะ-นา-รีผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธีรวีร์
ที-ระ-วีผู้มีความกล้าหาญดุจนักปราชญ์
ธนกานต์
ทะ-นะ-กานมีทรัพย์เป็นที่รัก
ธนดลพร
ทะ-นะ-ดน-ละ-พอนผู้บันดาลทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธนวินท์
ทะ-นะ-วินได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
ธันยรัศม์
ทัน-ยะ-รัดรัศมีแห่งความเจริญ
ธนัตถ์นันท์
ทะ-นัด-นันยินดีในประโยชน์ของทรัพย์สมบัติ
ธนาธิป
ทะ-นา-ทิบเจ้าแห่งทรัพย์
ธรัท
ทะ-รัดผู้ให้การรักษา
ธรท
ทะ-รดผู้ให้การรักษา
ธนัฐชา
ทะ-นัด-ชาผู้เกิดมามั่นคงในทรัพย์
ธณัฐชา
ทะ-นัด-ชาพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธเนษฐ์
ทะ-เนดผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
ธนัชญาลักษณ์
ทะ-นัด-ชะ-ยา-ลักลักษณะของผู้มีความรู้และเกิดมามีทรัพย์
ธราภัทร
ทะ-รา-พัดทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ธนภูรินทร์
ทะ-นะ-พู-รินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและมีทรัพย์
ธีร์ทัศน์
ที-ทัดความคิดเห็นของนักปราชญ์
ธรณ์สิรี
ทอน-สิ-รีทรงไว้ซึ่งสิริ
ธรรมสรรค์
ทำ-มะ-สันผู้สร้างความดี
ธำรงค์
ทำ-รง[ธำรง]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี