");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ฤ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ฤ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ฤทธิพันธ์
ริด-ทิ-พันผูกมัดด้วยอำนาจ
ฤทัยรัตน์
รึ-ไท-รัดใจแก้ว, ใจดี
ฤทธิ์เดชา
ริด-เด-ชาอำนาจที่เกิดจากอำนาจวิเศษ
ฤทธิรงค์
ริด-ทิ-รงสีแห่งอำนาจ
ฤทธิโชค
ริด-ทิ-โชกสำเร็จในโชค
ฤทธิชัย
ริด-ทิ-ไชชัยชนะที่เกิดจากอำนาจวิเศษ
ฤาชา
ลือ-ชามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้กันทั่วไป
ฤทธิ์วารี
ริด-วา-รีอำนาจแห่งสายน้ำ
ฤทธา
ริด-ทาอํานาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธิภัทร์
ริด-ทิ-พัดอำนาจที่เจริญ
ฤทธิโชติ
ริด-ทิ-โชดผู้รุ่งเรืองในอำนาจ
ฤชา
รึ-ชาค่าธรรมเนียม
ฤทัยวรรณ
รึ-ไท-วันผู้มีจิตใจงดงาม
ฤทัย
รึ-ไทใจ, ความรู้สึก
ฤทธิพร
ริด-ทิ-พอนผู้ประเสริฐด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธิธรรม
ริด-ทิ-ทำอำนาจวิเศษแห่งธรรม
ฤทธิ์กร
ริด-ทะ-กอนกระทำด้วยอำนาจวิเศษ
ฤกษ์
เริกเวลาที่ดีในการทำกิจการต่างๆ
ฤดี
รึ-ดีความยินดี
ฤทัยภัทร
รึ-ไท-พัดเจริญด้วยใจ
ฤทธิ์ชิตา
ริด-ชิ-ตาชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธิดา
ริด-ทิ-ดามีอำนาจมาก
ฤทธิยา
ริด-ทิ-ยามีอำนาจ
จารุพงษ์
จา-รุ-พงเชื้อสายผู้งดงาม
จุลัยรัตน์
จุ-ไล-รัด[จุไรรัตน์]
จุทามาศ
จุ-ทา-มาด[จุฑามาศ]
ฤทธิ
ริด-ทิอำนาจวิเศษ
ฤทธิพญา
ริด-ทิ-พะ-ยาอำนาจของผู้เป็นใหญ่
ฤทธิรุทร
ริด-ทิ-รุดมีอำนาจวิเศษมาก
ฤทัยขวัญ
รึ-ไท-ขวันผู้เป็นที่รักยิ่งดุจดวงใจ
ฤทัยฟ้า
รึ-ไท-ฟ้าใจฟ้า หมายถึง ใจกว้าง
ฤทธินาถ
ริด-ทิ-นาดผู้มีอำนาจวิเศษเป็นที่พึ่ง
ฤกษ์ศิริ
เริก-สิ-หริเวลาที่ให้ผลอันประเสริฐ
ฤทธิเดช
ริด-ทิ-เดดอำนาจวิเศษ
ฤทธิไกร
ริด-ทิ-ไกรมีอำนาจวิเศษมาก
ฤทธิ์ชัย
ริด-ไชิชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธชัย
ริด-ทะ-ไชชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธาชัย
ริด-ทา-ไชชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธีชัย
ริด-ที-ไชชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธ์ชัย
ริด-ไชชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทัยกานต์
รึ-ไท-กานใจรัก
ฤชาภร
รือ-ชา-พอนผู้เชิดชูและรักษาธรรมเนียม
ฤทธิยศ
ริด-ทิ-ยดเกียรติคุณแห่งอำนาจวิเศษ
ฤชาษมา
รึ-ชา-สะ-มาผู้อ่อนน้อมอันเลื่องลือ
ฤทธิ์ธิดา
ริด-ทิ-ดาลูกสาวผู้มีอำนาจวิเศษ
ฤดีพร
รึ-ดี-พอนใจประเสริฐ
ฤชากร
รึ-ชา-กอนเงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม
ฤทัยสุดา
รึ-ไท-สุ-ดาลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
ฤทธิพงษ์
ริด-ทิ-พงเชื้อสายผู้มีอำนาจวิเศษ
ฤทธิ์ธา
ริด-ทา[ฤทธา]
ฤทธิพล
ริด-ทิ-พนกำลังจากอำนาจวิเศษ
ฤทธิ์เกรียงไกร
ริด-เกรียง-ไกรมีอำนาจวิเศษที่ยิ่งใหญ่
ฤทธิ์อนันต์
ริด-อะ-นันมีอำนาจวิเศษมาก
ฤทธิภพ
ริด-ทิ-พบอำนาจวิเศษแห่งแผ่นดิน
ฤทธิ์
ริดอำนาจวิเศษ
ฤดีกานต์
รึ-ดี-กานรักและชอบพอ
ฤทธี
ริด-ทีอำนาจวิเศษ
ฤทธิรณ
ริด-ทิ-รนนักรบผู้เก่งกล้า, ผู้เก่งกล้าในการรบ
ฤทัยชนก
รึ-ไท-ชะ-นกดวงใจของพ่อ
ฤทัยสินี
รึ-ไท-สิ-นีหญิงที่มีหัวใจ
ฤทัยวิณี
รึ-ไท-วิ-นี[ฤทัยสินี]
ฤทธิรา
ริด-ทิ-รา
ฤชานนท์
รึ-ชา-นนยินดีในค่าธรรมเนียม
ฤทธิ์ชาติ
ริด-ชาดเกิดมามีอำนาจ
ฤดีวัลย์
รึ-ดี-วันสายใจ
ฤทธิ์ทรงเมือง
ริด-ทรง-เมืองผู้ครองเมืองด้วยอำนาจ
ฤดีญา
รึ-ดี-ยาความรู้ที่น่ายินดี
ฤทธิศักดิ์
ริด-ทิ-สักมีอำนาจมาก
ฤดีวรรณ
รึ-ดี-วันวงศ์ตระกูลที่มีความสุข
ฤทธิเกียรติ
ริด-ทิ-เกียดผู้สรรเสริญในอำนาจ
ฤทธิกาญจน์
ริด-ทิ-กานมีอำนาจดั่งทอง
ฤทธิ์ธามินทร์
ริด-ทา-มินผู้มีความสามารถและมียศศักดิ์เหนือคนทั้งปวง
ฤดีรัตน์
รึ-ดี-รัดดวงแก้วแห่งความยินดี,ความยินดีที่มีค่ายิ่ง
ฤณณภัส
ริน-นะ-พัดแสงสว่างแห่งความรู้ที่เกี่ยวกับหนี้
ฤทธามาตย์
ริด-ทา-มาดผู้มีอำนาจในบ้าน
ฤดีมาศ
รึ-ดี-มาดทองที่งดงาม
ฤชัย
รึ-ไช
ฤทธิ์พงษ์
ริด-พงวงศ์ตระกูลที่มีอำนาจ
ฤทัยนาค
รึ-ไท-นากผู้เป็นดั่งดวงใจของพญานาค
ฤทัยทิพย์
รึ-ไท-ทิบผู้เป็นดั่งดวงใจของเทวดา
ฤทธิ์เดช
ริด-เดดอำนาจวิเศษ
ฤทธิ์กุญช์
ริด-กุนอำนาจดั่งช้าง
ฤทธิ์พนธ์
ริด-พนผู้ผูกพันในอำนาจ
ฤทธ
ริด-ทะอำนาจ
ฤทธินาม
ริด-ทิ-นามชื่อที่มีอำนาจ
ฤทัยธารินทร์
รึ-ไท-ทา-รินผู้เป็นใหญ่ในการทรงไว้ซึ่งจิตใจ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี