");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ร นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ร นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
รัชดาวัลย์
รัด-ชะ-ดา-วันสายเงิน
รัตนากร
รัด-ตะ-นา-กอนคลังเงินทอง, ทะเล
ไรวินท์
ไร-วินได้ทรัพย์
รักแท้
รัก-แท้รักจริง
รุจิรา
รุ-จิ-ราสวยงาม
รัตชา
รัด-ตะ-ชาผู้ที่เกิดมามีความสุข
ราเมศ
รา-เมดพระรามผู้เป็นใหญ่
โรจนา
โรด-จะ-นารุ่งเรือง
รังสฤษดิ์
รัง-สะ-ริด[รังสฤษฏ์]
รัชตา
รัด-ชะ-ตาเงิน
รังสฤษฏ์
รัง-สะ-หริดสร้าง, แต่งตั้ง
รวินท์นิภา
ระ-วิน-นิ-พางดงามเหมือนดอกบัว
รุ่งเรือง
รุ่ง-เรืองสว่างไสว
รุ่งนภา
รุ่ง-นะ-พาท้องฟ้าที่สว่าง,ท้องฟ้ายามเช้า
รุจิภาส
รุ-จิ-พาดแสงสว่างที่งดงาม
รดา
ระ-ดาความยินดี
รัตนสุดา
รัด-ตะ-นะ-สุ-ดาลูกแก้ว
รฐภณ
ระ-ถะ-พนคำพูดของบ้านเมือง
รุจิสา
รุ-จิ-สาเจ้าแห่งความรุ่งเรือง
รัตติยา
รัด-ติ-ยากลางคืน
รังสิมันตุ์
รัง-สิ-มันผู้มีแสงสว่าง
ระพีภรณ์
ระ-พี-พอนค้ำจุนความรุ่งเรือง
รฐนนท์
ระ-ถะ-นนผู้รักประเทศ
รัตทยา
รัด-ทะ-ยาความเอื้อเฟือที่ทำให้เกิดความสุข
รภัสสา
ระ-พัด-สา[ลภัสสา]
รชิตา
ระ-ชิ-ตามีสมบัติ
ราวี
รา-วีการรบ
รัตนรัตน์
รัด-ตะ-นะ-รัดแก้วมณี,แก้วชั้นยอด
รชานนท์
ระ-ชา-นนผู้ยินดีในสมบัติ
รวงทอง
รวง-ทองรวงข้าวที่สุกแล้ว, รวงข้าวที่สุกอร่ามเหมือนทองคำ
รัตนชัย
รัด-ตะ-นะ-ไชดวงแก้วแห่งชัยชนะ
รัชชุดา
รัด-ชุ-ดารุ่งเรืองด้วยทรัพย์
รชาดา
ระ-ชา-ดามีสมบัติมาก
รชา
ระ-ชาสมบัติ
รพีพันธุ์
ระ-พี-พันเชื้อสายพระอาทิตย์, เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
รมิดา
ระ-มิ-ดาผู้มีความสุข
รติศักดิ์
ระ-ติ-สักอำนาจที่น่ายินดี
ระติศักดิ์
ระ-ติ-สัก[รติศักดิ์]
รตีภัทร
ระ-ตี-พัดความยินดีอันประเสริฐ
รัศมีลักษณ์
รัด-สะ-มี-ลักแสงสว่างที่มีลักษณะดี
ัรัศมีรักษ์
รัด-สะ-มี-รักแสงที่ปกป้อง
รัศมีโชติ
รัด-สะ-หมี-โชดรัศมีที่รุ่งเรือง
รัตวดี
รัด-ตะ-วะ-ดีมีความสุข
ระพีพร
ระ-พี-พอนประเสริฐเหมือนพระอาทิตย์, ประเสริฐดวามรุ่งเรือง
เรวิญานันท์
เร-วิ-ยา-นัน
รังสินี
รัง-สิ-นีหญิงที่มีแสงสว่าง,หญิงที่มีความรุ่งเรือง
รวีรัศมิ์
ระ-วี-รัดแสงอาทิตย์
รินลดา
ริน-ละ-ดาสายน้ำที่ไหลมาเรื่อยๆ
รุ่งรดา
รุ่ง-ระ-ดาความยินดีอันรุ่งเรือง
รังสิมันต์
รัง-สิ-มันผู้มีแสงสว่าง
รัชนีวรรณ
รัด-ชะ-นี-วันผู้มีผิวพรรณงาม
รดาภัค
ระ-ดา-พักโชคที่น่ายินดี
รุจิราพร
รุ-จิ-รา-พอนผู้ที่มีความงดงามเป็นเลิศ
เรวดี
เร-วะ-ดีชื่อฤกษ์ที่ ๒๗ ในหมู่นักษัตรฤกษ์
รัชต
รัด-ชะ-ตะเงิน
รวินทร์
ระ-วินพระอาทิตย์
ริญญภัสร์
ริน-ยะ-พัด[รินญภัสร์]
รุ่งนภาพร
รุ่ง-นะ-พา-พอนรุ่งเรืองและประเสริฐเหมือนท้องฟ้า
รัตน์ฐภูมิ
รัด-ถะ-พูมแผ่นดินที่มั่นคงและมีค่ายิ่ง
รุ่งกวิน
รุ่ง-กะ-วินนักประพันธ์ผู้รุ่งเรือง
รัชตวรรณ
รัด-ชะ-ตะ-วันผิวพรรณงามดุจเงิน
รุ่งทิวารัศมี
รุ่ง-ทิ-วา-รัด-สะ-หมีแสงสว่างยามเช้า
รุ่งรัตน์
รุ่ง-รัดดวงแก้วแห่งความรุ่งเรือง
รสา
ระ-สาความงามอย่างมีเสน่ห์,รส
รมย์ลักษณ์
รม-ลักลักษณะอันพึงใจ
รุ่งทวี
รุ่ง-ทะ-วีความรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้น
รุจิกานต์
รุ-จิ-กานรุ่งเรืองในความรัก
รจนสุนันท์
รด-จะ-นะ-สุ-นันผู้ยินดีในวาจา
รัชวิน
รัด-ชะ-วิน
รุจิรัตน์
รุ-จิ-รัดงามอย่างประเสริฐ
รัตนชฎา
รัด-ตะ-นะ-ชะ-ดาที่สวมศีรษะสตรีอันสูงค่า
รสริน
รด-สะ-รินไพเราะเสมอ
รังสรรค์
รัง-สันสร้าง แต่งตั้ง
รวิษฎา
ระ-วิด-สะ-ดาเป็นที่รักของพระอาทิตย์,ผู้มีความปรารถนาในความรุ่งเรือง
รชนีกร
ระ-ชะ-นี-กอนพระจันทร์
รุ่งชัย
รุ่ง-ไชรุ่งอรุณแห่งชัยชนะ
รุ่งณภา
รุ่ง-นะ-พาผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา
รัมภา
รัม-พานางฟ้า
รุ่งสุรีย์
รุ่ง-สุ-รีเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
รุ่งทิวา
รุ่ง-ทิ-วารุ่งเช้า
รุ่งกานต์
รุ่ง-กานเวลาเริ่มต้นแห่งรัก
รุ่งเพชร
รุ่ง-เพ็ดเวลาเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี
รุ่งกาญจน์
รุ่ง-กานเวลารุ่งเช้าอันสว่างไสว
รินทร์วสุ
ริน-วะ-สุ
ราชบัลลังก์
ราด-ชะ-บัน-ลังพระแท่นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ภายใต้เศวตฉัตร
ึรุ่งฤดี
รุ่ง-รึ-ดีใจสว่าง
รสินทรา
ระ-สิน-ทราจินดามณี
เรืองสิทธิ์
เรือง-สิดสำเร็จและแตกฉาน
เริงศักดิ์
เริง-สักระเริงในความสามารถ
รวินท์
ระ-วินดอกบัว
รณกฤต
รน-นะ-กริดผู้ทำการรบ
รณยศ
รน-นะ-ยดมีชื่อเสียงทางการรบ
รุจิพัชญ์
รุ-จิ-พัดเจริญรุ่งเรืองในความรู้
รัศมิ์ณิชา
รัด-นิ-ชารัศมีอันบริสุทธิ์
รริดา
ระ-ริ-ดาเต็มไปด้วยความจริง ,มากไปด้วยความชอบธรรม
รุจิเรข
รุ-จ-เรกมีลายงาม มีลายสุกใส
เรืองรอง
เรือง-รองเรืองรอง
รวีวรรณ์
ระ-วี-วันผู้มีความงามดั่งตะวัน
รวีวรรณ
ระ-วี-วันผู้มีความงามดั่งตะวัน
รัสรินทร์
รด-สะ-ริน
ชมพิศ
ชม-พิดทองคำที่น่ายินดี
ชนันญา
ชะ-นัน-ยาคนที่มีปัญญา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี