");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ร นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ร นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
รวิวรรณ
ระ-วิ-วันผิวพรรณผุดผ่องดั่งพระอาทิตย์
รวิกานต์
ระ-วิ-กานเป็นที่รักดุจพระอาทิตย์
รวิภา
ระ-วิ-ภาแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวิกร
ระ-วิ-กอนแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์
รวิกันต์
ระ-วิ-กันพอใจในแสงพระอาทิตย์
รัตนา
รัด-ตะ-นาแก้ว
รัสยา
รัด-สะ-ยาหนุ่มสาว
รัตตัญญู
รัด-ตัน-ยูผู้รู้ราตรี หมายความว่า ผู้รู้กาลนาน, ผู้มีอายุมาก จำกิจการต่างๆ ได้มาก
รฐา
ระ-ถาแว่นแคว้น, ประเทศ,มั่นคง
เรณูู
เร-นูละอองเกสร
รัชดาวรรณ์
รัด-ชะ-ดา-วันสีเงิน
รัชดาวรรณ
รัด-ชะ-ดา-วันสีเงิน
รัชเดช
รัด-ชะ-เดดอำนาจของพระราชา
รพิพรรณ
ระ-พิ-พันผู้มีความงามดั่งตะวัน
รพีพรรณ
ระ-พี-พันผู้มีความงามดั่งตะวัน
รัชชัยย์
รัด-ชัยชัยชนะแห่งกษัตริย์
รชต
ระ-ชะ-ตะเงิน
รัฐฐาน์
รัด-ถาตำแหน่งของบ้านเมือง, สภาพของบ้านเมือง
รัตพันธ์
รัด-ตะ-พันผู้ยินดีในหน้าที่
รัชพล
รัด-ชะ-พนเป็นกำลังของประเทศ
รุจิรดา
รุ-จิ-ระ-ดายินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
ระพีภัทร์
ระ-พี-พัดผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
รินทร์ลภัส
ริน-ละ-พัด
รุ่งทิพย์
รุ่งทิพย์ระยะเวลาตอนเริ่มแรกแห่งวันของสวรรค์
รติชา
ระ-ติ-ชาผู้เกิดมามีความผาสุข
รัฐกิตติธร
รัด-กิด-ติ-ทอนผู้ทรงเกียรติแห่งรัฐหรือประเทศ
รดาอร
ระ-ดา-ออนสตรีผู้มีความยินดี
รัฐศักดิ์
รัด-ถะ-สักผู้มีอำนาจแห่งรัฐ
รัชนี
รัด-ชะ-นีกลางคืน เวลามืด
รณิดา
ระ-นิ-ดาชื่นชมแล้ว,ยินดีแล้ว
รวิสรา
ระ-วิ-สะ-ราเป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รัชคุณ
รัด-ชะ-คุนพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์
รัชนีกร
รัด-ชะ-นี-กอนพระจันทร์
รณชิต
รน-นะ-ชิดผู้ชนะในการรบ
เรณุกา
เร-นุ-กานามมารดาของปรศุราม
รัชนีกรณ์
รัด-ชะ-นี-กอนผู้กระทำให้เกิดกลางคืน
รัตนาภรณ์
รัด-ตะ-นา-พอนแก้วมณีที่เป็นเครื่องประดับ เช่น เพชรพลอย
รักชนก
รัก-ชะ-นกรักพ่อ
รัชยาวีญ์
รัด-ชะ-ยา-วี
รัชฎาพร
รัด-ชะ-ดา-พอนประเสริฐเกี่ยวกับการเงิน
รักษิณา
รัก-สิ-นาคุ้มครอง
เรณู
เร-นูละอองเกสร
รัฐศาสตร์
รัด-ถะ-สาดวิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รวี
ระ-วีผู้มีแสงสว่าง, พระอาทิตย์
รัตนาพร
รัด-ตะ-นา-พอนผู้ประเสริฐดุจแก้วมณี
รัชฎาภรณ์
รัด-ชะ-ดา-พอนเครื่องประดับเงิน
ราชธรรม
ราด-ชะ-ทำจริยวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินพึงประพฤติ คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี ๑๐ ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม
รัชรัญชน์
รัด-ชะ-รันความยินดีของกษัตริย์
รชภัค
ระ-ชะ-พักโชคที่เกิดแต่พระราชา
รจนา
รด-จะ-นาแต่ง ประพันธ์
รินรดา
ริน-ระ-ดาผู้ยินดีเสมอ
รัชช์ปกรณ์
รัด-ปะ-กอนหนังสือของพระราชา
รัตน์ชนก
รัด-ชะ-นกดวงแก้วของพ่อ, เป็นที่รักยิ่งของบิดา
รษา
ระ-สา[รสา]
รมย์ชลี
รม-ชะ-ลีการทำความเคารพที่น่ารื่นรมย์
รัตนาวดี
รัด-ตะ-นา-วะ-ดีนางแก้ว
รมณปวีร์
ระ-มน-ปะ-วียินดีในความกล้าหาญยิ่ง
รมณ
ระ-มนยินดี รื่นเริง ความสุข
รตา
ระ-ตาความยินดี
รัศมี
รัด-สะ-หมีแสงสว่าง
รัฐนาท
รัด-ถะ-นาดประเทศที่บรรลือ
ราตรี
รา-ตรีเวลากลางคืน
รัตนพร
รัด-ตะ-นา-พอนประเสริฐดุจดวงแก้ว, ดวงแก้วที่ประเสริฐ
รชากุญช์
ระ-ชา-กุนช้างของพระเจ้าแผ่นดิน
รุ่งธนทรัพย์
รุ่ง-ทะ-นะ-ทรับผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
รัชชยาพร
รัด-ชะ-ยา-พอนชัยชนะของพระราชาอันประเสริฐ
รัติกา
รัด-ติ-กาผู้ที่มีความสุข
รมย์ธีรา
รม-ที-รานักปราชญ์ที่มีความสุข ความยินดี
ระวิปรียา
ระ-วิ-ปริ-ยาผู้เป็นที่รักยิ่งของพระอาทิตย์
รณรงค์
รน-นะ-รงการรบ
รุจิพัชร์
รุ-จิ-พัดเพชรที่งดงาม
รัชนาท
รัด-ชะ-นาดผู้มีชื่อเสียงด้วยทรัพย์
รุ่งอรุณ
รุ่ง-อะ-รุนยามเช้า
รัศมิ์ภัชสรณ์
รัด-พัด-ชะ-สอนผู้เป็นที่พึ่งในการจำแนกแสงสว่าง
รณชัย
รน-นะ-ไชชนะในการรบ
รมยกร
รม-ยะ-กอนผู้สร้างความสุข
ราชพฤกษ์
ราด-ชะ-พรึกต้นไม้ของพระเจ้าแผ่นดิน
รักษ์สุดาพร
รัก-สุ-ดา-พอนลูกสาวที่ปกป้องคุ้มครองสิ่งประเสริฐ
รักษ์สุดา
รัก-สุ-ดาลูกสาวที่ปกป้องคุ้มครอง
รัชนีบูลย์
รัด-ชะ-นี-บูนเต็มไปด้วยความมืด
รุ่งฤดี
รุ่ง-รึ-ดีผู้ที่มีใจรุ่งเรือง
รำจวน
รำ-จวนรัญจวน
รองฤทธิ์
รอง-ริดรับอำนาจวิเศษ
รัชชานนท์
รัด-ชา-นนยินดีในสมบัติ
รานี
รา-นีพระราชินี
รัฏฐกรณ์
รัด-ถะ-กอนผู้กระทำความดีต่อชาติ
รติวัจน์
ระ-ติ-วัดคำพูดที่น่ายินดี
รัตนวรีย์
รัด-ตะ-นะ-วะ-รีประเสริฐดุจดวงแก้ว
รจเรข
รด-จะ-เรกการขีดเขียน งาม แต่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี