");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ภ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ภ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ภัทราภรณ์
พัด-ทรา-พอนผู้ค้ำจุนสิ่งประเสริฐ
ภูเบศ
พู-เบดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภณิสา
พะ-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในการกล่าว
ภัทรญา
พัด-ทระ-ยาความรู้อันประเสริฐ
ภาวิดา
พา-วิ-ดาผู้มีใจผ่องแผ้ว,มีความเป็นจริง
ภูเมธ
พู-เมดนักปราชญ์ของแผ่นดิน
ภีมพัชช์
พีม-มะ-พัดผู้เกิดมาอยู่ในกรอบที่น่าเกรงขาม
ภาณุมาศ
พา-นุ-มาดพระอาทิตย์
ภาณุวัฒน์
พา-นุ-วัดผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ภัทราพร
พัด-ทรา-พอนประเสริฐยิ่ง
ภัศรา
พัด-สะ-ราศรที่มีแสงสว่าง
ภัสริตา
พัด-สะ-ริ-ตาผู้มีแสงสว่าง
ภัณฑิลา
พัน-ทิ-ลามีลาภและความสุข
ภวมัย
พะ-วะ-ไมพระอิศวร, ผู้สำเร็จหรือเป็นใหญ่ในแผ่นดิน หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
ภัทรานิษฐ์
พัด-ทรา-นิดจุดมุ่งหมายอันประเสริฐ
ภคพน
พะ-คะ-พนป่าไม้แห่งโชค
ภาริษา
พา-ริ-สา[ภริศา]
ภูผา
พู-ผาภูเขา
ภัคภูมิ
พัก-คะ-พูมแผ่นดินแห่งโชค
ภคิน
พะ-คินผู้มีโชค
ภัควลัญชน์
พัก-วะ-ลันผู้อาศัยโชคดี
ภัณฑิรา
พัน-ทิ-รามีลาภ มีความสุข
ภูมิภัทร
พู-มิ-พัดผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภูชนะ
พู-ชะ-นะผู้ชนะในแผ่นดิน
ภูวรินทร์
พู-วะ-รินผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
ภรัณยาภรณ์
พะ-รัน-ยา-พอนผู้ค้ำจุนและอุปถัมภ์
ภูวณัฎฐ์
พู-วะ-นัดปราชญ์ของแผ่นดิน
ภัททพล
พัด-ทะ-พนผู้มีกำลังอันประเสริฐ
ภควดี
ภะ-คะ-วะ-ดีใช้เป็นคำเรียก สตรีที่เคารพ
ภันทิลา
พัน-ทิ-ลามีลาภและมีความสุข
ภัทรณิดา
พัด-ทระ-นิ-ดาผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ภิญญาพัชญ์
พิน-ยา-พัดผู้มีปัญญาอยู่ในกรอบ
ภัคจีรา
พัก-จี-ราผู้คงอยู่ด้วยโชค
ภัคพร
พัก-คะ-พอนประเสริฐและมีความเจริญงอกงาม
ภษิต
พะ-สิดถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ
ภัสภร
พัด-สะ-พอนผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ภัทรสราดา
พัด-ทระ-สะ-รา-ดาศรที่ประเสริฐ
ภัทรพล
พัด-ทระ-พนกำลังอันประเสริฐ
ภัควิรุฬห์ธร
พัก-วิ-รุน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามในโชคดี
ภูรัชญา
พู-รัด-ชะ-ยาผู้มีความรู้เป็นสมบัติในแผ่นดิน
ภรณีนิภา
พอ-ระ-นี-นิ-พาผู้ที่เท่าเทียมกันในการค้ำจุน
ภัทรฤทธิ์
พัด-ทระ-ริดอำนาจวิเศษที่ประเสริฐ
ภูกิจ
พู-กิดงานแผ่นดิน, งานราชการ
ภูมิ์ภาวินี
พู-พา-วิ-นีหญิงที่มีความเจริญในแผ่นดิน
ภูริทัต
พู-ริ-ทัดผู้ให้ต่อแผ่นดิน
ภริตา
พะ-ริ-ตาได้รับการเลี้ยงดู
ภพภูมิ
พบ-พูม
ภาชวิน
พา-ชะ-วินผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นแสงสว่าง,ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นแสงสว่าง
ภัสสรณ์
พัด-สอนแสงสว่างที่เป็นที่พึ่ง
ภูรินท์
พู-รินเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภัควลัญช
พัก-คะ-รันเครื่องหมายแห่งโชค
ภัควัญชญ์
พัก-คะ-วันผู้นอบน้อมต่อความรู้
ภูมิพัฒน์
พู-มิ-พัดผู้เจริญในแผ่นดิน
ภควัต
พะ-คะ-วัดความประพฤติที่ทำให้เกิดโชค
ภัครนรินทร์
พัก-คระ-นะ-รินพระเจ้าแผ่นดินที่มีความรุ่งเรืองมาก
ภูมิระพี
พู-มิ-ระ-พีผู้รุ่งเรืองในแผ่นดิน
ภรัณภัสร์
พะ-รัน-พัด[ภรัณย์ภัสร์]
ภรัณภัทร์
พะ-รัน-พัด[ภรัณย์ภัทร์]
ภคภัทร์
พะ-คะ-พัดผู้ประเสริฐด้วยโชค
ภัสชล
พัด-สะ-ชนน้ำที่มีแสงสว่าง
ภัทที
พัด-ทีความเจริญ
ภรกมล
พะ-ระ-กะ-มนดวงใจที่ค้ำจุน
ภัททิยา
พัด-ทิ-ยามีความเจริญ
ภัคณัชฐ์นันท์
พัก-คะ-นัด-นันยินดีในการเกิดมามั่นคงในความรู้และโชค
ภัทรเดช
ภ-ท-ดอำนาจอันประเสริฐ
ภัทพงษ์
พัด-ทะ-พงวงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
ภูธนวัสส์
พู-ทะ-นะ-วัดฝนที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน
ภูริต
พู-ริดแผ่นดิน
ภควรรณ
พะ-คะ-วันผู้มีโชค
ภูวนัตถ์
พู-วะ-นัดประโยชน์ของแผ่นดิน
ภูธกานต์
พู-ทะ-กานแผ่นดินของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ภัททรดา
พัด-ทะ-ระ-ดาผู้ยินดีในสิ่งประเสริฐ
ภัชราภรณ์
พัด-ชะ-รา-พอน[พัชราภรณ์]
ภูมินทร์
พู-มินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
ภรดา
พะ-ระ-ดาการค้ำจุน
ภากรณ์
พา-กอนการกระทำซึ่งแสงสว่าง, พระอาทิตย์
ภชรดา
พะ-ชะ-ระ-ดาความยินดีที่จำแนกแล้ว
ภลดา
พะ-ละ-ดารัศมีที่เป็นสาย,ลำแสง
ภาวศุทธิ์
พา-วะ-สุดผู้เกิดมาบริสุทธิ์
ภูวสิน
พู-วะ-สินเงินแผ่นดิน
ภัทธิมา
พัด-ทิ-มานักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ภัสราภรณ์
พัด-สะ-รา-พอนรัศมีของเครื่องประดับ
ภูทัย
พู-ไทความเอื้อเฟื้อในแผ่นดิน
ภรณ์พรหม
พอน-พรมพรหมที่ค้ำจุน
ภัทรกร
พัด-ทระ-กอนผู้สร้างสิ่งประเสริฐ
ภวัต
พะ-วัดผู้เจริญ
ภัททิ์เพ็ญศรี
พัด-เพ็น-สีสิ่งประเสริฐที่งดงามบริบูรณ์
ภณินทร์รัตน์
พะ-นิน-รัดผู้เป็นใหญ่เหนือคำพูดที่มีค่ายิ่ง
ภัทรีวรรณ์
พัด-ทรี-วันวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ, ผิวพรรณงดงามยิ่ง
ภครวรกร
พะ-คระ-วอ-ระ-กอนผู้สร้างโชคอันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี