");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ภ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ภ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ภูฟ้า
พู-ฟ้าภูเขาและท้องฟ้า
ภิรมย์
พิ-รมพอใจ , ยินดี
ภารดี
พา-ระ-ดีถ้อยคํา คําพูด ภาษา
ภัทรวรรณ
พัด-ทะ-ระ-วันมีผิวพรรณดีงาม
ภัสชา
พัด-ชาเกิดแสง
ภาสินี
พา-สิ-นีมีความรุ่งเรืองสว่างไสว,หญิงที่เป็นดั่งแสงสว่าง
ภัครชัย
พัก-คะ-ระ-ไชแสงสว่างแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ภัคภร
พัก-คะ-พอนผู้ค้ำจุนโชค
ภาสิน
พา-สินส่องสว่าง
ภิชชญา
พิด-ชะ-ยามีความรู้แตกฉาน
ภัสสภร
พัด-สะ-พอนผู้เป็นแสงสว่างในการเลี้ยงดู
ภัสณิชา
พัด-นิ-ชาผู้รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
ภาคิน
พา-คินผู้มีโชค, มีกำไร
ภัตธนสันต์
พัด-ทะ-นะ-สันผู้ที่มีอาหารและทรัพย์บริบูรณ์
ภัสรินทร์
พัด-สะ-รินเจ้าแห่งแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
ภูษณาภรณ์
พู-สะ-นา-พอนเสื้อผ้าเครื่องประดับ,เครื่องประดับเสื้อผ้า
ภาวิณี
พา-วิ-นีผู้มีความเจริญ
ภริม
พะ-ริมพอใจ, ยินดี
ภัทรธิชา
พัด-ทะ-ระ-ทิ-ชาเชื้อสายอันประเสริฐ หรือ เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่
ภชมล
พะ-ชะ-มนผู้รู้จักแยกแยะความมัวหมอง
ภณิตา
พะ-นิ-ตาผู้พูด
ภภีม
พะ-พีมมีความน่าเกรงขาม
ภรภัทร
พะ-ระ-พัดผู้ค้ำจุนอันประเสริฐ
ภริน
พะ-รินน้ำที่เลี้ยงดู,น้ำที่ค้ำจุน
ภัทรา
พัด-ทรางาม น่ารัก ดี เจริญ ประเสริฐ
ภูวินท์
พู-วินผู้มีแผ่นดิน
ภานุรุจ
พา-นุ-รุดผู้มีแสงสว่างดุจพระอาทิตย์
ภศพร
พะ-สะ-พอนรัศมีความประเสริฐ
ภุตภู
พุด-พูผู้ครองแผ่นดินแล้ว
ภานุพงศ์
พา-นุ-พงเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์, เผ่าพันธุ์ของผู้สว่างไสว
ภูริวัจน์
พู-ริ-วัดผู้มีคำพูดอันฉลาด,ผู้มีความฉลาดในการพูด
ภัทธิรา
พัด-ทิื-รานักปราชญ์ผู้เจริญ
ภัทรวดี
พัด-ทระ-วะ-ดีมีความเจริญ มีสิริมงคล
ภัทรียา
พัด-ทรี-ยาผู้ประเสริฐ,ผู้เจริญ
เภรี
เพ-รีกลอง
ภรต
พะ-รดผู้เต้นรำ, ผู้แสดงละคร
ภัทร
พัด-ทระดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
ภาวินี
ภา-วิ-นีหญิงผู้มีความเจริญ
ภาวนา
พา-วะ-นาการทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจ
ภาสกร
พาด-สะ-กอนผู้ทำให้สว่าง, พระอาทิตย์
ภีรดา
พี-ระ-ดา[พีรดา]
ภิสา
พิ-สาแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่
ภิสารัตน์
พิ-สา-รัดแก้วอันมีค่าที่มีใหญ่ยิ่ง
ภัคนันท์
พัก-คะ-นันยินดีในความรู้,ยินดีในโชค
ภัคธร
พัก-คะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภัทรภร
พัด-ทระ-พอนผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภัทรนี
พัด-ทระ-นี[ภัทรณี]
ภรนี
พะ-ระ-นี[ภรณี]
ภัชราพรรณ
พัด-ชะ-ระ-พัน[พัชราพรรณ]
ภรณี
พะ-ระ-นีหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี,ชื่อฤกษ์ที่ ๒ ในนักษัตรฤกษ์
ภิญโญ
ภิน-โยยิ่ง ยิ่งขึ้นไป
ภวรัญชน์
พะ-วะ-รันผู้ทำให้แผ่นดินยินดี, ผู้ทำให้โลกยินดี
ภูวดล
พู-วะ-ดนพื้นแผ่นดิน
ภิตินันท์
พิ-ติ-นันไม่มีคความหมายของชื่อ
ภัสสรชล
พัด-สะ-ระ-ชนรัศมีแห่งสายน้ำ
ภัทรอร
พัด-ทระ-ออนหญิงสาวผู้ประเสริฐ
ภาณุวิชญ์
พา-นุ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
ภัทรศยา
พัด-ทระ-สะ-หยาอยู่อย่างมีความสุข, อยู่อย่างดีที่สุด,ที่อาศัยอันประเสริฐ
ภูริ
พู-ริแผ่นดิน,ความฉลาด, ปัญญา
ภูริช
พู-ริดผู้เกิดจากแผ่นดิน
ภานุวัฒน์
พา-นุ-วัดเจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภคพร
พะ-คะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ
ภูวนันท์
พู-วะ-นันยินดีในแผ่นดิน
ภูริศร
พู-ริด-สอนผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
ภัทรภรณ์
พัด-ทระ-พอนผู้ค้ำจุนสิ่งประเสริฐ
ภัคพล
พัก-คะ-พนกำลังแห่งโชค
ภัควลัญชญ์
พัก-วะ-รันลักษณะของผู้มีโชค
ภูริชญา
พู-ริ-ชะ-ยาความรู้เกี่ยวกับแผ่นดิน
ภาคินากร
พา-คิ-นา-กอนผู้ทำให้เกิดโชค
ภาคินาธร
พา-คิ-นา-ทอนผู้มีโชค
ภรณ์ชนก
พอน-ชะ-นกการเลี้ยงดูบิดา
ภาณุพรรณ
พา-นุ-พันผู้มีผิวผ่องใสประดุจพระอาทิตย์
ภาณุพงศ์
พา-นุ-พงวงศ์ตระกูลของพระอาทิตย์
ภัทรสิริยา
พัด-ทระ-สิ-หริ-ยาผู้มีความงามอันประเสริฐ
ภูดิศ
พู-ดิดเจ้าแห่งความเจริญ
ภัทรินญา
พัด-ทะ-ริน-ยาผู้มีสิริมงคลด้วยภูมิความรู้
ภูบดินทร์
พู-บอ-ดินพระเจ้าแผ่นดิน
ภรัณยา
ภะ-รัน-ยูการบำรุงเลี้ยง การอุปถัมภ์ค้ำจุน
ภคนันท์
พะ-คะ-นันผู้ยินดีในโชค
ภัทรฐิดา
พัด-ทระ-ถิ-ดาผู้มีความเจริญอันมั่นคง
ภัคพงษ์
พัก-คะ-พงเชื้อสายผู้มีโชค
ภัทร์รพี
พัด-ระ-พีประเสริฐดั่งพระอาทิตย์
ภูริญ
พู-รินความรู้ในแผ่นดิน
ภูษณิศา
พู-สะ-นิ-สาผู้ประดับตนด้วยความรู้ที่เหนือกว่าคนทั้งปวง
ภาสุ
พา-สุสว่างดี
ภัทร์ฐิตา
พัด-ถิ-ตาผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐ
ภัทรพันธุ์
พัด-ทระ-พันเชื้อสายที่ประเสริฐ
ภัทรโภคิน
พัด-ทะ-โพ-คินผู้บริโภคสิ่งที่ประเสริฐ
ภานุชนาถ
พา-นุด-ชะ-นาดแสงสว่างของหญิงสาวผู้เป็นที่พึ่ง
ภัทรกันย์
พัด-ทะ-กันผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี