");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ป นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ป นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ปัณฑิตา
ปัน-ดิ-ตาบัณฑิต
ปวนากร
ปะ-วะ-นา-กอนผู้สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์
ปุณยาพร
ปุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปิยะราษฎร์
ปิ-ยะ-ราดเป็นที่รักของราษฎร
ปภพคริษฐ์
ปะ-พบ-คะ-ริดผู้นำที่น่าเคารพยิ่ง
ปภพ
ปะ-พบผู้นำ ต้นเหตุ
ปรีชา
ปรี-ชาความรอบรู้, ความรอบคอบ, ความหยั่งรู้, ความกำหนดรู้
ปิยมน
ปิ-ยะ-มนเป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปทิตตา
ปะ-ทิด-ตารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปริยาภรณ์
ปะ-ริ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปิยธิดา
ปิ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก
เปรมณิดา
เปรม-นิ-ดาผู้มีปัญญาที่ทำให้เกิดมีความสุข
ปวีร์
ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง
ปราณัฐน์
ปรา-นัดผู้มั่นคงในชีวิต
ปัฐมาวดี
ปัด-ถะ-มา-วะ-ดีเป็นที่หนึ่ง
ปกรณ์รดา
ปะ-กอน-ระ-ดาผู้มีความสุขจากตำรา
ปนิตา
ปะ-นิ-ตาผู้ได้รับการสรรเสริญ
เปรมยุดา
เปรม-ยุ-ดาผู้ประกอบขึ้นจากความรัก
ปรัชญ์รวี
ปรัด-ระ-วีนักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ปัณณภัทร
ปัน-นะ-พัดตำราที่ประเสริฐ
ปุญวัชร
ปุน-ยะ-วัดมีบุญพระดุจเพชร
ปัณณวัฒน์
ปัน-นะ-วัดเจริญด้วยหนังสือ
ปัญญาโชติ
ปัน-ยา-โชดผู้รุ่งเรืองในความรู้
ปิยาภรณ์
ปิ-ยา-พอนผู้ค้ำจุนความรัก
ปวันพัสตร์
ปะ-วัน-พัดผ้าที่บริสุทธิ์, ผ้าขาว
ปัฐมาวรรณ
ปะ-ถม-มะ-วันต้นตระกูล
ปภัชญา
ปะ-พัด-ชะ-ยาแสงสว่างแห่งความรู้
ปรีดา
ปรี-ดายินดี, อิ่มใจ
ปัญจพร
ปัน-จะ-พอนสิ่งประเสริฐ ๕ ประการ, พร ๕ ประการ
ปุณญพร
ปุน-ยะ-พอนผู้ประเสริฐด้วยความรู้ที่บริบูรณ์
ปรพัชร
ปอ-ระ-พัดเพชรอื่น ๆ
ปราโมทย์
ปรา-โมดความบันเทิงใจ
ปราณีดา
ปรา-นี-ดาผู้มีชีวิต
ปิ่นทิพย์
ปิ่น-ทิบปิ่นของเทวดา
ปภัสราเมธี
ปะ-พัด-สะ-รา-เม-ทีนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ปภัสสร
ปะ-พัด-สอนแสงสว่าง
ปัณณวิชญ์
ปัน-นะ-วิดความรู้ที่เกิดจากตำรา
เปรมวิชช์
เปรม-มะ-วิดความรู้ที่ทำให้เกิดความสุข
ปรานปรียา
ปราน-ปรี-ยาผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ปัทมาวดี
ปัด-ทะ-มา-วะ-ดีมีบัว
ปณิดา
ปะ-นิ-ดาผู้ได้รับการสรรเสริญ,ผู้มีปัญญา
เปรมณพิชญ์
เปรม-นะ-พิดนักปราชญ์ที่มีความสุข
ปิยวิทย์
ปิ-ยะ-วิดผู้รักวิชาความรู้
ปิยะวรรณ
ปิ-ยะ-วันผู้รักวงศ์ตระกูล
ปิ่นเพชร
ปิ่น-เพ็ดปิ่นที่ทำด้วยเพชร
ปุญณภัค
ปุน-นะ-พักโชคที่เกิดจากความรู้และความดี
ปรางค์ลักษณ์
ปราง-ลักลักษณะของเจดีย์
ปวันรัตน์
ปะ-วัน-รัดดวงแก้วที่บริสุทธิ์
ปัณณพัฒน์
ปัน-นะ-พัดความเจริญที่เกิดจากตำรา(ความรู้)
ประเทือง
ประ-เทืองทำให้รุ่งเรืองขึ้น
ประภาวรินทร์
ประ-พา-วะ-รินผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐในแสงสว่าง
ปิยณัฐพศุตม์
ปิ-ยะ-นัด-พะ-สุดผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์ที่มีอำนาจสูงสุด
ปริณพัฐ
ปะ-ริ-นะ-พัดผู้ที่มีความรู้และความสามารถรอบตัว
ปริสา
ปะ-ริ-สาเหล่า
ปภาณิน
ปะ-พา-นินผู้ที่พูดเก่ง, ผู้ที่จำเก่ง
ปริณรดา
ปะ-ริ-นะ-ระ-ดาผู้ยินดีในความรู้รอบ
ปริณดา
ปะ-ริ-นะ-ดาเจริญเต็มที่
ปิยพัชร
ปิ-ยะ-พัดเพชรที่เป็นที่รัก
ปวิชญา
ปะ-วิ-ชะ-ยานักปราชญ์
ปวัณวัฒน์
ปะ-วัน-วัด[ปวันวัฒน์]
ปิยะพล
ปิ-ยะ-พนกำลังอันเป็นที่รัก
ปูรณัฏฐ์
ปู-ระ-นัดผู้ที่บริบูรณ์และมั่นคง
ปิยเดชน์
ปิ-ยะ-เดดลูกศรอันเป็นที่รัก
ปัณฑ์ชนิต
ปัน-ชะ-นิดให้เกิดปัญญา
ปิย์วรา
ปิ-วะ-ราผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ปารีณมัย
ปา-รี-นะ-ไมผู้ทำสำเร็จแล้ว,ผู้ถึงฝั่งแล้ว
ประวิช
ประ-วิดมีความรู้ยิ่ง
ปริญภัทร
ปะ-ริน-ยะ-พัดผู้ประเสริฐด้วยการรู้รอบ
ปานฉัตร
ปาน-ฉัดผู้เป็นดั่งร่มเงา
ปกรณ์
ปะ-กอนหนังสือ
ปิยะนุช
ปิ-ยะ-นุดน้องสาวผู้เป็นที่รัก
ปฏิภาณ
ปะ-ติ-พานเชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย
ปรีดารัตน์
ปรี-ดา-รัดดวงแก้วที่ทำให้เกิดความยินดี
ปานศิกานต์
ปาน-สิ-กานเหมือนทำให้คนรักพอใจ
ปราณปริยา
ปราน-ปริ-ยาผู้เป็นที่รักยิ่งชีวิต
ปิติธาดา
ปิ-ติ-ทา-ดาผู้สร้างความปิติยินดี
ปาณบดี
ปา-นะ-บอ-ดีเจ้าชีวิต
ประพฤทธิ์
ประ-พรึดเจริญ โต ใหญ่ รุ่งเรือง งอกงาม
ประคุณ
ประ-คุนผู้มากด้วยความดี
ปรวีร์
ปอ-ระ-วีความกล้าหาญอื่น ๆ
ปราณปรียา
ปราน-ปรี-ยาผู้ที่รักชีวิต
ประพิมพรรณ
ประ-พิม-พันผิวพรรณงาม, วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่างที่ดี, วงศ์ตระกูลที่มีผิวพรรณงาม
ปถมัง
ปะ-ถะ-มังวิธีทําผงด้วยเวทมนตร์คาถาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์, ชื่อผงในการสร้างพระเครื่องชนิดหนึ่งผงชนิดนี้สร้างโดยการเขีียนอักขระเลขยันต์ลงบนกระดานชนวนแล้วทำการลบและนำผงจากการลบนั้นมาสร้างพระเครื่องเรียกว่าผงปัถมัง
ปุณชรัศมิ์
ปุน-ชะ-รัดรัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ประวีณา
ประ-วี-นาผู้มีปัญญา,ผู้มีความฉลาด
ปัณยวัจน์
ปัน-ยะ-วัดคำพูดที่ใช้ปัญญา
ปาณิศา
ปา-นิ-สาเจ้าชีวิต
ปฤษณา
ปริด-สะ-หนาคำถาม-ข้อสงสัย
ปิยรัตน์
ปิ-ยะ-รัดเป็นที่รักดุจแก้วมณี
ปาริฉัตร
ปา-ริ-ฉัดดอกทองหลาง,ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์
ปุญญรัศมิ์
ปุน-ยะ-รัดรัศมีแห่งบุญ
ปรียา
ปรี-ยาผู้เป็นที่รัก
ปนิดา
ปะ-นิ-ดายกย่อง,สรรเสริญ
ปุณณ์ศิลป์
ปุน-สินมีศิลป์บริบูรณ์
ปัณณทัต
ปัน-นะ-ทัดผู้ให้ความรู้
ประพาส
ประ-พาดไปต่างถิ่นหรือต่างแดน ไปเที่ยว
ปกรณ์นิสิทธิ์
ปะ-กอน-นิ-สิดหนังสือที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ->[ปกรณ์นิสิต]
ปุญณพัฒน์
ปุน-นะ-พัดผู้เจริญในความรู้และความดี
ปาลีรัฐ
ปา-ลี-รัดผู้ปกป้องประเทศ
ประสิทธิพร
ประ-สิด-ทิ-พอนทำให้เกิดความสำเร็จ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี