");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ป นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ป นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ประทีป
ประ-ทีบไฟที่มีเปลวสว่าง (หมายเอาตะเกียง ไฟเทียน เป็นต้น)
ประสิทธิ์
ประ-สิดความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
ปัญญวัต
ปัน-ยะ-วัดผู้ประพฤติด้วยปัญญา
ปวิช
ปะ-วิดผู้สร้าง
ปิยะพงษ์
ปิ-ยะ-พงผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปทิดา
ปะ-ทิ-ดาผู้รุ่งเรืองแล้ว
ปภาวดี
ปะ-พา-วะ-ดีมีแสงสว่าง
ปนัดดา
ปะ-นัด-ดาเหลน (คือ ลูกของหลานปู่)
ปัญญ์ณัฐ
ปัน-ยะ-นัดปัญญาแห่งนักปราชญ์, ปัญญาของผู้ทรงความรู้
ปวริศร์
ปะ-วะ-ริดผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปิ่นปินัทธ์
ปิน-ปิ-นัดประดับปิ่น
ปิยวรรณ
ปิ-ยะ-วันผู้เป็นที่รัก,ชนชั้นอันเป็นที่รัก
ปัญชลีย์
ปัน-ชะ-ลีผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ปัทรีมา
ปัด-ทะ-รี-มาสุขใต้ร่มโพธิ์
ปานรดา
ปาน-ระ-ดาดั่งความสุข
ปูชิตา
ปู-ชิ-ตาผู้บูชาแล้ว
ปกายพลอยชมพู
ปะ-กาย-พลอย-ชม-พูแสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู
ปวิรฎา
ปะ-วิ-ระ-ดาหญิงสาวผู้กล้าหาญ,หญิงสาวผู้มีความพากเพียร
ปวีณา
ปะ-วี-นาฉลาด ชำนาญ
เปมิกา
เป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
ปรีดิ์เปรม
ปรี-เปรมความปลื้มใจด้วยความรักใคร่
ประภากร
ประ-พา-กอน"ผู้ทำแสงสว่าง" คือ พระอาทิตย์,พระจันทร์ไฟ
ปราณี
ปรา-นีผู้มีชีวิต
ปุณยภา
ปุน-ยะ-พาแสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปภังกร
ปะ-พัง-กอนผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปาริชาติ
ปา-ริ-ชาดต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์, ต้นทองหลาง
ปาริชาต
ปา-ริ-ชาดต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์, ต้นทองหลาง
ปาริชาต์
ปา-ริ-ชาต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์, ต้นทองหลาง
ปุณญภูมิ
ปุน-ยะ-พูมแผ่นดินแห่งความรู้ที่บริบูรณ์
ปุญญิสา
ปุน-ยิ-สาผู้มีบุญยิ่งใหญ่ ผู้เป็นใหญ่ในความดี
ปัญญาวุธ
ปัน-ยา-วุดผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
ปัญญาวุฒิ
ปัน-ยา-วุด-ทิเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญา
ปิยะกุล
ปิ-ยะ-กุนตระกูลอันเป็นที่รักและน่ายินดี
ปรารถนา
ปราด-ถะ-หนามุ่งหมาย อยากได้ ต้องการ
ปุณิกา
ปุ-นิ-กาผู้มีความบริบูรณ์, ผู้มีความพร้อม
เปรมสุดา
เปรม-สุ-ดาหญิงสาวผู้สบายใจ
ปณิต
ปะ-นิดได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปณิตา
ปะ-นิ-ตาได้รับการสรรเสริญ, ประณีต
ปรียาดา
ปรี-ยา-ดาความเป็นที่รัก
ปิติ
ปิ-ติความยินดี,ความปลาบปลื้ม,ความปิติยินดี
ปัทมาพร
ปัด-ทะ-มา-พอนดอกบัวงาม, ดอกบัวประเสริฐ
ปัทมา
ปัด-ทะ-มาดอกบัว
ปรเมศวร์
ปะ-ระ-เมดผู้เป็นใหญ่ยิ่ง คือ พระอิศวร
ปวริศา
ปะ-วะ-ริ-สาผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
ปวริศ
ปะ-วะ-ริดผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปรางค์ทิพย์
ปราง-ทิบเจดีย์ของเทวดา
ปภาอร
ปะ-พา-ออนสตรีผู้มีรัศมีอันรุ่งเรือง
ประภาพร
ประ-พา-พอนแสงสว่างอันประเสริฐ
ประดิพัทธ์
ประ-ดิ-พัดความรัก
ปัณณธร
ปัน-นะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ, มีความรู้หรือฉลาด
ปารณีย์
ปา-ระ-นีให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
ปพนณัฏฐ์
ปะ-พน-นัดผู้สะอาดบริสุทธิ์ประดุจนักปราชญ์
ปรียาวดี
ปรี-ยา-วะ-ดีหญิงอันเป็นที่รัก
ปุณณดา
ปุน-นะ-ดาผู้เต็มเปี่ยมมาก
ปลวัชร
ปะ-ละ-วัดเพชรน้ำหนัก 1 ปละ(ปละเป็นน้ำหนักของเพชรจำนวนหนึ่งตามมาตราของมคธ)
ปฏิพัทธ์
ปะ-ติ-พัดเนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
ปาณิสรา
ปา-นิ-สะ-ราเจ้าชีวิต
ปาฏิหาริย์
ปา-ติ-หานสิ่งที่น่าอัศจรรย์
ปัณณ์ณฉัตร
ปัน-นะ-ฉัดร่มเงาแห่งหนังสือ
ปาลิตา
ปา-ลิ-ตาผู้ได้รับการคุ้มครองรักษา
ปุณยนุช
ปุน-ยะ-ดาหญิงผู้มีบุญ หญิงผู้ทำแต่ความดี
ประเสริฐ
ประ-เสิดวิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด
ปกรณ์ธรรม์
ปะ-กอน-ทันหนังสือแห่งธรรม
ปรีญา
ปรี-ยารอบรู้
ประภวิษณุ์
ประ-พะ-วิดมีเดช มีพลัง
ปริชญา
ปะ-ริด-ชะ-ยาผู้รอบรู้
ประนิอร
ประ-นิ-ออน
ปานแก้วตา
ปาน-แก้วตารักมาก
ชัญญณัท
ปัน-ยะ-นัดผู้ให้ปัญญาและความรู้
ปานกมล
ปาน-กะ-มนผู้เป็นดั่งดวงใจ, ผู้ที่รักมาก
ประภวิษณ์
ประ-พะ-วิดผู้ที่น่ารักยิ่งในแผ่นดิน
ปภาวิชญ์
ปะ-พา-วิดนักปราชญ์ที่มีแสงสว่าง
ปภาวรินทร์
ปะ-พา-วะ-รินเจ้าแห่งความประเสริฐและรุ่งเรือง
ปุญชรัสมิ์
ปุน-ชะ-รัดรัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง รัศมีที่เกิดแต่ความดี
ปญชรัสมิ์
ปะ-ยะ-ชะ-รัดแสงสว่างที่เกิดแต่ปัญญา
ปวันพัฒน์
ปะ-วัน-พัดความเจริญที่บริสุทธิ์
ปรีชาวุธ
ปรี-ชา-วุดผู้ที่มีความสามารถในการใช้อาวุธ
ปรีชาวุฒิ
ปรี-ชา-วุดความรู้ที่ทำให้เกิดความสามารถ
ปรีชาวิทย์
ปรี-ชา-วิดความรู้ที่ทำให้เกิดความสามารถ
ปิยนันท์
ปิ-ยะ-นันผู้ยินดีในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิยะนันท์
ปิ-ยะ-นันผู้ยินดีในสิ่งอันเป็นที่รัก
ประภาภัค
ประ-พา-พักแสงสว่างแห่งความเจริญ
ปุญญ์ญาภรณ์
ปุน-ยา-พอนเครื่องประดับด้วยความดี
ปุญญาภรณ์
ปุน-ยา-พอนเครื่องประดับด้วยความดี
ปุุณิกา
ปุ-นิ-กามีบุญ, มีคุณงามความดี, ผู้ที่มีความสมบูรณ์
ประเวช
ประ-เวดแพทย์ที่ดี
ไปรยา
ไปร-ยาผู้เป็นที่รัก
ปฐพี
ปะ-ถะ-พีแผ่นดิน
ประวิทย์
ประ-วิดความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ประจินตนา
ประ-จิน-ตะ-นาผู้มากด้วยความคิด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี