");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ผ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ผ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ผกายฤทธิ์
ผะ-กายมีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล
ผกามาศ
ผะ-กา-มาดดอกไม้ทอง
เผ่าทิพย์
เผ่า-ทิบวงศ์ตระกูลของเทวดา
ผกากรอง
ผะ-กา-กรองชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ผ่องพิมล
ผ่อง-พิ-มนผุดผ่องไม่มีมลทิน
ผดุงเกียรติ
ผะ-ดุง-เกียดรักษาเกียรติ
ผกาสิทธิ์
ผะ-กา-สิดความสำเร็จอันสวยงามเหมือนดอกไม้
ผดุงพงษ์
ผะ-ดุง-พงผู้รักษาวงศ์ตระกูล
เผด็จ
ผะ-เด็ดตัด ขจัด ขาด
ผ่องภัค
ผ่อง-พักผู้มีโชคอันรุ่งเรือง
ผกา
ผะ-กาดอกไม้
ผกาวิมล
ผะ-กา-วิ-มนดอกไม้อันบริสุทธิ์
ผกากาญจน์
ผะ-กา-กานดอกไม้ทอง
ผุสดี
ผุด-สะ-ดีถูกต้อง,พระนามพระมารดาของพระเวสสันดร
ผ่องใส
ผ่อง-ใสสุกใส บริสุทธิ์
ผการัตน์
ผะ-กา-รัดดอกไม้แก้ว
ผกาแก้ว
ผะ-กา-แก้วดอกไม้แก้ว
ผกาวรรณ
ผะ-กา-วันผู้มีผิวพรรณดุจดอกไม้
ผไทรัตน์
ผะ-ไท-รัดดวงแก้วของแผ่นดิน
ผ่องพรรณ
ผ่อง-พันผิวงาม
ผาสุก
ผา-สุกความสําราญ ความสบาย
ผู้รักการ
ผู้-รัก-กานผู้รักงาน
ผกาวดี
ผะ-กา-วะ-ดีดอกไม้
ผักคุณมาศ
ผัก-คุ-นา-มาดผักที่มีประโยชน์มากเหมือนทองคำ
ผกาทิพย์
ผะ-กา-ทิบดอกไม้จากสรวงสวรรค์
ผลัฏฐ์
ผะ-ลัด[พลัฏฐ์]
แผ่นฟ้า
แผ่น-ฟ้าฟ้า
ผกาวลี
ผะ-กา-วะ-ลีถ้อยคำที่งดงามดุจดอกไม้
ผาณิต
ผา-นิดน้ำอ้อย,น้ำตาล
ผรัณชัย
ผะ-รัน-ไชมีชัยชนะไปทั่ว
ผุสรัตน์
ผุด-สะ-รัด
ไผ่เงิน
ไผ่-เงินไผ่เงิน
ผิงไท
ผิง-ไท
ผดุงพงศ์
ผะ-ดุง-พงผู้รักษาเชื้อสาย
ผลา
ผลาง้าว ก้อนหิน
ผกามาส
ผะ-กา-มาดดอกไม้พระจันทร์
ผาคํา
ผา-ทองผาทอง
ผ่องศรี
ผ่อง-สีความดีอันสว่าง
ผกาพักตร์
ผะ-กา-พักผู้มีหน้างามดุจดอกไม้
ไผ่แก้ว
ไผ่-แก้วไผ่อันมีค่ายิ่ง
ผณิศวร
ผะ-นิ-สวนพญางู คือ นาคราช
ผลิต
ผะ-หลิดออกผล, ทำให้เกิดผล
ไผ่สุวรรณ
ไผ่-สุ-วันไผ่ทอง
ผืนแผ่นดิน
ผืน-แผ่น-ดินแผ่นดิน
ผนินทร
ผะ-นิน-ทอน[ผณินทร]
ผณินทร
ผะ-นิน-ทอนนาคราช
ผจงจิตต์
ผะ-จง-จิดความตั้งใจ
ผานิตย์
ผา-นิดยืนนานดุจภูผา
ผลิตโชค
ผะ-หลิด-โชคผู้สร้างโชค
เผชิญ
ผะ-เชินประเชิญ ชนกัน ปะทะกัน ต่อกัน
ผดุงศิลป์
ผะ-ดุง-สินรักษาซึ่งศิลปะ
ผ่องฉวี
ผ่อง-ฉะ-หวีผิวกายเปล่งปลั่ง
ผณากร
ผะ-นา-กอน
ผณินทรา
ผะ-นิน-ทราพญางู
ผลินี
ผะ-ลิ-นีมีผลงาน
ผ่องสี
ผ่อง-สีสีที่ผุดผ่อง
ผกาพรรณ
ผะ-กา-พันวงศ์ตระกูลที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้
ผ่องพักตร์
ผ่อง-พักหน้าผ่อง หน้าที่ปราศจากมลทิน
ผลาดา
ผลา-ดาก้อนหินมาก
ผานิษฐ์
ผา-นิดความสำเร็จอันมั่นคงดุจหน้าผา
ผกานิษฐ์
ผะ-กา-นิดดอกไม้ที่สมบูรณ์
ผกาณัฏฐ์
ผะ-กา-มาดดอกไม้ของนักปราชญ์
ผกาพร
ผะ-กา-พอนดอกไม้ที่ประเสริฐ
เผอิญ
ผะ-เอินบังเอิญ เกิดโดยไม่ได้คาดคิด
ผดุง
ผะ-ดุงค้ำจุน
ไผทมาศ
ผะ-ไท-มาดแผ่นดินทอง
ผกายกุล
ผ-ก-กเชื้อสายผู้มีประกาย
ผ่องรำไพ
ผ่อง-รำ-ไพงามผุดผ่องมาก
ไผท
ผะ-ไทแผ่นดิน
ผาสุข
ผา-สุกมีความสุขมั่นคง
ผิวพรรณ
ผิว-พันสีเนื้อ
ผึ้งหยก
ผึ้ง-หยกผึ้งหยก
ไผ่ทอง
ไผ่-ทองไผ่สีทอง
ผานิต
ผา-นิดผู้ฝึกแล้วซึ่งความมั่นคง
ผลิตลักษณ์
ผะ-หลิด-ลักสร้างลักษณะที่ดี
เผ่าลาภ
เผ่า-ลาบเชื้อสายผู้มีลาภ
ผานิตนิภา
ผา-นิด-นิ-พาผู้ฝึกแล้วซึ่งความมั่นคงเสมอ
ผาณิตนิภา
ผา-นิด-นิ-พาคล้ายน้ำอ้อย หมายถึง ผู้ความอ่อนหวาน
ผกาภรณ์
ผะ-กา-พอนค้ำจุนดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้
ผลิตา
ผะ-ลิ-ตาสร้าง
ผกาพันธ์
ผะ-กา-พันผู้ผูกพันด้วยดอกไม้
ไผทเทพ
ผะ-ไท-เทบผู้เป็นดั่งเทวดาบนแผ่นดิน
ผ่านฟ้า
ผ่าน-ฟ้ามาจากสวรรค์
ผ่องหทัย
ผ่อง-หะ-ไทดวงใจที่ใสบริสุทธิ์
ผาแดง
ผา-แดงหน้าผาสีแดง
ผดุงขวัญ
ผะ-ดุง-ขวันผู้รักษาสิ่งอันเป็นที่รัก
ผองคำ
ผอง-คำทองคำทั้งปวง
ผกาย
ผะ-กายแสงที่เป็นประกาย
ผกายมาส
ผะ-กาย-มาดแสงจันทร์ที่เป็นประกาย
ผึ้งจิรา
ผึ้ง-จิ-รายั่งยืนเหมือนผึ้ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี