");
astrology
ชื่อมงคลหมวด พ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร พ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
พรประภาพรรณ
พอน-ประ-พา-พันแสงสว่างที่ดีงามออกที่ออกจากกาย
พรรณี
พัน-นีผู้มีผิวงาม
พัชรีรัตน์
พัด-ชะ-รี-รัดแก้วที่เป็นเพชร
เพ็ญณีติ์
เพ็น-นี[เพ็ญนีติ์]
พรรษา
พัน-สาฝน,ฤดูฝน,ช่วงระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน
ไพโรจน์
ไพ-โรดรุ่งเรือง, สุกใส
พัสตร์รดา
พัด-ระ-ดาผ้าที่งดงาม
พิมพร
พิม-พอนแม่แบบที่ดี
พิมพ์พร
พิม-พอนแม่แบบที่ดี
พรรทิพภา
พัน-ทิบ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ
พงศ์สวัสดิ์
พง-สะ-หวัดวงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พนิตาพร
พะ-นิ-ตา-พอนหญิงสาวผู้ประเสริฐ
พลอยณชา
พลอย-นะ-ชาพลอยของผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
พรชนก
พอน-ชะ-นกพรของผู้ให้กำเนิด,พรจากบิดา
พลอยลดา
พลอย-ละ-ดาเชื้อสายแห่งพลอย
ไพสิฐ
ไพ-สิดประเสริฐ วิเศษ
พัลลพ
พัน-ลบ[พัลลภ]
พร้อมพงษ์
พร้อม-พงตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
พุฒิพงศ์
พุด-ทิ-พงวงศ์ตระกูลที่มีความเจริญงอกงาม
พัลลภ
พัน-ลบคนสนิท คนโปรด
พิริยะ
พิ-ริ-ยะคนกล้า,นักรบผู้กล้า,ผู้กล้า
พิทยาภรณ์
พิด-ทะ-ยา-พอนหญิงสวยงามด้วยความรู้
พิมพ์ชนก
พิม-ชะ-นกเหมือนบิดา,ผู้ที่มีบิดาเป็นแบบอย่าง
พิมพ์วรีย์
พิม-วะ-รีผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐและน่าปรารถนา
พิมพ์วรี
พิม-วะ-รีผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐ
พิชชา
พิด-ชามีความรู้
พรพิทักษ์
พอน-พิ-ทักผู้รักษาสิ่งประเสริฐ
เพชรกะรัต
เพ็ด-กะ-หรัดหน่วยน้ำหนักของเพชร
พาเพชร
พา-เพ็ดผู้ที่พกพาเพชร
เพชรศิริ
เพ็ด-ชะ-สิ-หริงดงามดุจเพชร
พรพิพัฒน์
พอน-พิ-พัดผู้ที่มีความเจริญงอกงามที่เป็นเลิศ
พิมพ์ปวีณ์
พิม-ประ-วีแบบอย่างของผู้มีปัญญา
พัชรพร
พัด-ชะ-ระ-พอนประเสริฐดุจเพชร
พรรณภัทร
พัน-นะ-พัดมีผิวพรรณงาม
พรพรหม
พอน-พรมพรจากพระพรหม
พงษ์ศักดิ์
พง-สักตระกูลของผู้มีอำนาจ
พิพัฒนาพร
พิ-พัด-ทะ-นา-พอนความเจริญที่ประเสริฐ
พลอยชมพู
พลอย-ชม-พูพลอยสีชมพู
พลอยนภัส
พลอย-นะ-พัดพลอยจากฟ้า พลอยจากสวรรค์
พนิดา
พะ-นิ-ดาหญิงผู้เป็นที่รัก
พิพัชร
พิ-พัดเพชรวิเศษ
พลชัย
พน-ละ-ไชผู้มีชัยชนะด้วยกำลัง
พัฒนพล
พัด-ทะ-นะ-พนกำลังแห่งความเจริญ
พุดน้ำบุศย์
พุด-น้ำ-บุดเป็นดอกพุดชนิดหนึ่ง
พรหมพิริยะ
พรม-พิ-ริ-ยะมีความเพียรดุจพรหม
พรหมภวิศ
พรม-พะ-วิดพรหมที่เป็นใหญ่เหนือโลก
พิชชาภา
พิด-ชา-พาแสงสว่างแห่งความรู้
พสิษฐ์
พะ-สิดเป็นเลิศ, ดีที่สุด
พัฒน์ธนาภา
พัด-ทะ-นา-พาแสงสว่างแห่งทรัพย์ที่เจริญงอกงาม
พงศ์ณวัฒน์
พง-นะ-วัดวงศ์ตระกูลของผู้ที่มีความเจริญงอกงามในความรู้
พงศ์อานันท์
พง-อา-นันผู้ยินดีในวงศ์ตระกูล
พรอานันท์
พอน-อา-นันผู้ยินดีในสิ่งประเสริฐ
พลอานันท์
พะ-ละ-อา-นันผู้ยินดีในพละกำลัง
พงอนันต์
พง-อะ-นันป่าไม้ที่กว้างใหญ่
พงศธร
พง-สะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูล
พิชญาวี
พิด-ชะ-ยา-วีนักปราชญ์
พันธนันท์
พัน-ทะ-นันยินดีในความผูกพัน
พลเทพ
พะ-ละ-เทบกำลังของเทวดา
แพงตา
แพง-ตาดวงตาอันเป็นที่รัก,รักมากเหมือนดวงตา
พิชญ์ชญิศา
พิด-ชะ-ยิ-สาผู้เป็นใหญ่ในความรู้เหมือนนักปราชญ์
พิมพ์รดา
พิม-ระ-ดาความยินดีที่เป็นแบบอย่าง,แบบอย่างที่น่ายินดี
พิมพ์วิภาวรรณ
พิม-วิ-พา-วันผู้มีิผิวพรรณงามและผ่องใส
เพ็ญสิตางศุ์
เพ็น-สิ-ตางพระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญพิสุทธ์
เพ็น-พิ-สุดความบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์
พริมาภา
พริ-มา-พาแสงสว่างอันประเสริฐ
พิชญภูมิ
พิด-ชะ-ยะ-พูมแผ่นดินของนักปราชญ์
พงชัย
พง-ไชป่าแห่งชัยชนะ
เพชรเกษภรณ์
เพ็ด-ชะ-ระ-เกด-สะ-พอนค้ำจุนเพชรที่สูงสุด
พิพัฒน์พงศ์
พิ-พัด-พงวงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
เพลงขวัญ
เพลง-ขวันเพลงที่รัก
พรรณพิลาศ
พัน-พิ-ลาดผิวพรรณงดงาม
พงศพัศ
พง-สะ-พัดวงศ์ตระกูลที่มีอำนาจ
พิชิตพล
พิ-ชิด-พนกำลังที่ทำให้เกิดชัยชนะ
พลอยกาญจน์
พลอย-กันพลอยและทองคำ , พลอยจากจังหวัดกาญจนบุรี
พัชรียา
พัด-ชะ-รี-ยาพระอินทร์
ไพลิน
ไพ-ลินพลอยสีน้ำเงิน
พลกฤต
พน-ละ-กริดผู้ประสบความสำเร็จในพละกำลัง
พิมพ์พิชญ์ชา
พิม-พิด-ชาแบบอย่างของผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
พงศ์ภัค
พง-พักเชื้อสายผู้มีโชค
พลอยณิศา
พลอย-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในความรู้อันงดงามดุจพลอย
พัฐนนท์
พัด-ถะ-นนผู้ยินดีในความสามารถ
พุทธิวัฒน์
พุด-ทิ-วัดผู้เจริญในความรู้แจ้ง
พัชรชวัล
พัด-ชะ-ระ-ชะ-วันเพชรที่งดงาม, งดงามดุจเพชร
พิมพ์ธิดา
พิม-ทิ-ดาลูกสาวที่เป็นแบบอย่าง
พรวรรณี
พอน-วัน-นีผู้มีผิวพรรณงดงาม
พรพิมล
พอน-พิ-มนผู้มีความบริสุทธิ์อันประเสริฐ
พัชรา
พัด-ชะ-ราเพชร
พิชญธิดา
พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวที่เป็นนักปราชญ์, ลูกสาวของนักปราชญ์
พชรพรรณ
พะ-ชะ-ระ-พันผิวพรรณงดงามดุจเพชร, วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
พิมพ์กานดา
พิม-กาน-ดาผู้เป็นที่รักและเป็นแบบอย่างที่ดี
พิชญ์นันท์
พิด-นันความสุขของนักปราชญ์
เพ็ญประภา
เพ็น-ปะ-พาแสงสว่างที่บริบูรณ์
พิมพา
พิม-พาผู้งดงาม, ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
พฤกษา
พรึก-สาต้นไม้
พชฎ
พะ-ชะ-ตะพลังแห่งโชค
พงษ์ภัทร์
พง-พัดผู้ประเสริฐเหมือนวงศ์ตระกูล
พชรกฤต
พะ-ชะ-ระ-กริดผู้ประสบความสำเร็จด้วยความเข้มแข็ง
พลอยพยัพ
พลอย-พะ-ยับ[พลอยพายัพ]
พิมพ์ใจ
พิม-ใจประทับใจ ติดตรึงใจ
พรชนัน
พอน-ชะ-นันผู้ที่ทำให้เกิดสิ่งประเสริฐ
ภานุเดช
พา-นุ-เดดผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
ภูธนา
พู-ทะ-นาทรัพย์ของแผ่นดิน
ภาณิชสร
พา-นิด-ชะ-สอนแสงสว่างของศรที่บริสุทธิ์
ภัทรนันท์
พัด-ทระ-นันความยินดีอันประเสริฐ
ภากร
พา-กอนผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภโรจ
พะ-โรดแสงสว่าง
ภัทรกมล
พัด-ทระ-กะ-มนดอกบัวที่ประเสริฐ, ใจประเสริฐ
ภคณัท
พะ-คะ-นัดผู้ให้ความรู้ที่ประสบโชคดี
ภคพงศ์
พะ-คะ-พงเชื้อสายผู้มีโชค
ภัทรชนน
พัด-ทระ-ชะ-นนคนที่ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี