");
astrology
ชื่อมงคลหมวด พ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร พ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
พิชาญ
พิ-ชานผู้เชี่ยวชาญเป็นเลิศ
พัณภัช
พัน-นะ-พัดผู้จำแนกผิวพรรณ
พีรญา
พี-ระ-ยาผู้มีความพากเพียรเพื่อความรู้
พิมพาภรณ์
พิม-พา-พอนเครื่องประดับร่างกาย
พิชยา
พิด-ชะ-ยาชัยชนะ
พรพรรณี
พอน-พัน-นีผู้มีผิวงามอันประเสริฐ
พุฒิสรรค์
พุด-ทิ-สันสร้างความเจริญ
พิมพ์ภัช
พิม-พัดผู้จำแนกที่เป็นแบบอย่าง
พณณกร
พัน-นะ-กอนมีผิวพรรณสวย
พรแม่
พอน-แม่ความปราถนาของแม่ให้ประสบความสำเร็จ
พัชร์ณัฏฐา
พัด-นัด-ถาผู้มีปัญญาและรอบรู้ประดุจเพชร
โพธิเศรษฐ์
โพ-ทิ-เสดเยี่ยมโดยปัญญา
พิชญากร
พิด-ชะ-ยา-กอนผู้มีรัศมีของนักปราชญ์ , ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
พลอยปภัส
พลอย-ปะ-พัดพลอยที่มีแสงเป็นรัศมี , พลอยน้ำงาม
พงศพัฒน์
พง-สะ-พัดวงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
เพ็ญนภา
เพ็น-นะ-พาพระจันทร์เต็มดวง
เพชรรัตน์
เพ็ด-ชะ-รัดแก้วที่เป็นเพชร
แพทสรินทร์
แพด-สะ-รินศรมนต์แห่งองค์อินทร์
เพ็ญพักตร์
เพ็น-พักใบหน้าที่งดงามดุจพระจันทร์เต็มดวง
พิมมณัฐฐา
พิม-มะ-นัด-ถาเกิดมาเป็นนักปราชญ์,เสมือนนักปราชญ์
พลอยระรินทร์
พลอย-ระ-รินพลอยของผู้เป็นใหญ่ (พระอินทร์)
พิมพฤดา
พิม-พะ-รึ-ดาต้นแบบของการกระทำ
พัสวีพิชญ์
พัด-สะ-วี-พิดผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
เพียงฝัน
เพียง-ฝันสมหวังตามที่ต้องการ หรือ แค่ตามที่ตั้งใจอยากจะได้ พอตามที่ตั้งหวัง
เพ็ญวรินทร์
เพ็น-วะ-รินผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐที่บริบูรณ์
พุฒิเมธ
พุด-ทิ-เมดเจริญด้วยปัญญา
พฤกษพงษ์
พรึก-สะ-พงเชื้อสายที่มาจากต้นไม้,เชื่อสายรุกขเทวา
พลากร
พะ-ลา-กอนกองทหารเป็นจํานวนมาก
พัทธนันท์
พัด-ทะ-นันมีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
พิศมัย
พิ-สะ-หมัยน่าชิดชวนชม
พิสิษฐ์
พิ-สิดดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พิสมัย
พิด-สะ-ไหมความรัก ความปลื้มใจ ความชื่นชม
พีรวัฒน์
พี-ระ-วัดผู้เจริญด้วยความกล้าหาญ
พีรพัฒน์
พี-ระ-พัดผู้มีความเจริญและความกล้าหาญ
เพชรนภา
เพ็ด-นะ-พาเพชรแห่งท้องฟ้า
พรนภา
พอน-นะ-พาพรจากฟ้า
พศวีร์
พด-สะ-วีอำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
พลกฤษณ์
พน-กริดพลังแห่งพระกฤษณะ
พิมพ์ทิพย์
พิม-ทิบพิมพ์สวรรค์
เพชรี
เพ็ด-ชะ-รีเพชร
พจนันท์
พด-จะ-นันคำพูดที่พึงใจ
พิมพวดี
พิม-พะ-วะ-ดีแบบอย่าง
พิมพ์ชยา
พิม-ชะ-ยาแบบแห่งชัยชนะ
พิมพ์พิศา
พิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม เจ้าแห่งแบบอย่าง
พิมพ์ลดา
พิม-ละ-ดาสตรีผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
พิจิตรา
พิ-จิด-ตรางาม, น่าดู
พศุตม์
พะ-สุดมีอำนาจสูงสุด
พสุ
พะ-สุเทวดาจําพวกหนึ่ง ทรัพย์ สมบัติ ความมั่ง
พิมพ์พิลาวัลย์
พิม-พิ-ลา-วันหน้าตางดงาม
พิสุทธิ์
พิ-สุดบริสุทธิ์, สะอาด, สุกใส
ไพรัตน์
ไพ-รัดแก้ว
ไพรัช
ไพ-รัดนอกประเทศ, ต่างประเทศ
พิรุณ
พิ-รุนฝน, ชื่อเทวดาแห่งนํ้า เทวดาแห่งฝน
พิชาภัค
พิ-ชา-พักเจริญในความรู้
พัณณ์ชิตา
พัน-ชิ-ตาเชื้อสายผู้มีชัยชนะ
พรรณวษา
พัน-วะ-สาเชื้อสายของฝน, ผู้มีผิวพรรณชุ่มชื่น
พรสินี
พอน-สิ-นีหญิงสาวผู้ประเสริฐ
พิมพ์ลภัส
พิม-ละ-พัดผู้เป็นแบบอย่างแห่งทรัพย์สมบัติ,ผู้มีรูปเป็นทรัพย์
พัชรลดา
พัด-ชะ-ระ-ดาเครือเถาแห่งเพชร
พัทธ์ธีรา
พัด-ที-ราผู้เกี่ยวเนื่องด้วยนักปราชญ์
พิณชญา
พิน-ชะ-ยาความรู้ที่เกี่ยวกับพิณ
พาทิศา
พา-ทิ-สาผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิชญาภา
พิด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างของผู้มีปัญญา
พัชรพรรณ
พัด-ชะ-ระ-พันงามดุจเพชร
พิชิต
พิ-ชิดแว่นแคว้นที่ปราบปรามแล้ว, แว่นแคว้น, ชนะ, ปราบให้แพ้
พัชยา
พัด-ชะ-ยาคำพูดที่ออกไป
พิตตินันท์
พิด-ตะ-นันเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พัชรี
พัด-ชะ-รีเพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์
พิชามญชุ์
พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้
พีรพล
พี-ระ-พนมีพลังอันกล้าหาญ
พลอยปภัสร์
พลอย-ประ-พัดพลอยที่เจิดจรัส ,พลอยบริสุทธิ์สดใส
พิชาวีร์
พิ-ชา-วีมีปัญญากล้าหาญ
พนมรัตน์
พะ-นม-รัดกระพุ่มมืออันประเสริฐ
พรรณรังสี
พัน-รัง-สีแสงสว่างจากกาย
พนธกร
พน-ทะ-กอนสร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
เพ็ญพิชญ์ญา
เพ็น-พิด-ยาผู้เต็มไปด้วยความรู้
เพ็ญพิชญา
เพ็น-พิด-ชะ-ยาผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้, นักปราชญ์
เพชรลดา
เพ็ด-ละ-ดาเครือเถาแห่งเพชร
พิชญา
พิด-ชะ-ยานักปราชญ์
พงศ์พิณันป์
พง-พิ-นัน[พงศ์พินันท์]
พัชราภรณ์
พัด-ชะ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร
พลอยรมัย
พลอย-ระ-ไมพลอยอันงดงาม
พลวัฒน์
พะ-ละ-วัดพลังแห่งความเจริญ
พรรณทิพย์
พัน-ทิบความงามเป็นของเทวดา
เพียงตะวัน
เพียง-ตะ-วันเทียบได้กับพระอาทิตย์
พีระวิทย์
พี-ระ-วิดผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
พิชญ์สุกานต์ญา
ปราด-สุ-กาน-ยาปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
พรชัย
พอน-ไชพรที่จะทำให้ได้รับชัยชนะ
พิมพ์อัปสร
พิม-อับ-สอนมีความสวยงามดั่งนางฟ้า(ประดุจถอดแบบจากนางฟ้า)
พศวัชร์
พะ-สะ-วัดมีอำนาจประดุจสายฟ้า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี