");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ณ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ณ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ณพิชญา
นะ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้ทรงภูมิความรู้
ณัฐนันท์
นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐภัทร
นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐศศิ
นัด-สะ-สิผู้ทรงความรู้ประดุจพระจันทร์
ณัฏฐพัชร
นัด-ถะ-พัดมีความรู้ดุจเพชร
ณิชา
นิ-ชาสะอาด บริสุทธิ์
ณฉัตร
นะ-ฉัดร่มเงาของความรู้
ณัชชวภร
นัด-ชะ-วะ-พอนผู้ค้ำจุนที่มีไหวพริบและรอบรู้
ณภัทร
นะ-พัดผู้ประเสริฐด้วยความรู้
ณัฐกฤตา
นัด-กริ-ตาผู้สร้างนักปราชญ์
ณัฐวดี
นัด-ถะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีความรู้
ณัฏฐชัย
นัด-ถะ-ไชความชนะของนักปราชญ์
ณัฐติกา
นัด-ติ-กาหมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน
ณปภา
นะ-ปะ-พาผู้มีรัศมีของนักปราชญ์
ณัฐโชติ
นัด-ถะ-โชดผู้มีความรู้สว่างไสว
ณัฐปภัสร์
นัด-ปะ-พัดผู้มีความรุ่งเรืองดุจนักปราชญ์
ณหทัย
นะ-หะ-ไทหัวใจแห่งความรู้
ณัชชา
นัด-ชาเกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัฐดนัย
นัด-ดะ-ไนบุตรชายของผู้มีความรู้
ณัฐณรงค์
นัด-นะ-รงการรบด้วยความรู้
ณัฐนนท์
นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐวศา
นัด-วะ-สาหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณชญาดา
นะ-ชะ-ยา-ดาปราชญ์ผู้ทรงความรู้
ณัฐณิชา
นัด-นิ-ชาผู้ตั้งมั่นในความรู้อันบริสุทธิ์, นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณิชานันท์
นิ-ชา-นันผู้มีความสุขด้วยความบริสุทธิ์,ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ณปภัช
นะ-ปะ-พัดผู้เกิดมามีความรู้เป็นเครื่องนำทาง
ณิชานันทน์
นิ-ชา-นันผู้มีความสุขด้วยความบริสุทธิ์
ณัฏฐพล
นัด-ถะ-พนกำลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐวัฒน์
นัด-ถะ-วัดความเจริญของนักปราชญ์
ณภัทรสรณ์
นะ-พัด-สอนผู้มีปัญญาvอันประเสริฐเป็นที่พึ่ง
ณัฐวัชร
นัด-ถะ-วัดผู้มีความรอบรู้ดุจเพชร
ณิชาภา
นิ-ชา-พารัศมีอันบริสุทธิ์, แสงที่บริสุทธิ์
ณัฐกานต์
นัด-ถะ-กานเป็นที่รักของนักปราชญ์
ณัฏฐภัทร์
นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณฐกร
นะ-ถะ-กอนนักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณัฐพงศ์
นัด-ถะ-พงตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฐวรา
นัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณภาภัช
นะ-พา-พัดผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา,ผู้รู้จักแยกแยะแสงสว่างแห่งปัญญา
ณิษฐา
นิด-ถาผู้ยินดีในความรู้
ณัฐพงษ์
นัด-ถะ-พงเชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฏฐกิตติ์
นัด-ถะ-กิดเกียรติของนักปราชญ์
ณัฐภูมินทร์
นัด-ถะ-ภู-มินกษัตริย์ที่เป็นนักปราชญ์
ณัฐรัฏฐ์
นัด-ถะ-รัดนักปราชญ์ของประเทศ
ณรงค์
นะ-รงการรบ
ณัฐวรรธน์
นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐนพิน
นัด-นะ-พินนักปราชญ์ผู้สดชื่น
ณาศิส
นา-สิดปรารถนาความรู้
ณิชนันทน์
นิ-ชะ-นันเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ณรัฐกรณ์
นะ-รัด-ถะ-กอนนักปราชญ์ผู้สร้างประเทศ
ณภัค
นะ-พักที่อันมีความเจริญ
ณัฐินี
นัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง, หญิงผู้มีปัญญามั่นคง
ณฐมน
นะ-ถะ-มนหัวใจนักปราชญ์
ณัฐวุฒิ
นัด-ถะ-วุดผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์, ผู้เจริญด้วยความรู้
ณัฐฐา
นัด-ถาผู้ที่มีความมั่นคงในความเป็นนักปราชญ์
ณัชฐา
นัด-ชะ-ถาผู้มั่นคงในการเกิดมาเพื่อความรู้
ณิชมน
นิ-ชะ-มนดวงใจอันบริสุทธิ์
ณัทฐา
นัด-ถาผู้มั่นคงในการให้ความรู้
ณฐา
นะ-ถานักปราชญ์
ณัฐวร
นัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ที่ดี
ณัฐธยาน์
นัด-ทะ-ยาการเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐทิตา
นัด-ทิ-ตาปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐนรี
นัด-นะ-รีสตรีผู้เป็นปราชญ์
ณิชชา
นิด-ชาเกิดมาบริสุทธิ์
ณัฐพล
นัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์
ณัทกร
นัด-ทะ-กอนผู้ทำให้เกิดความรู้
ณหฤทัย
นะ-หะ-รึ-ไทหัวใจแห่งความรู้
ณัฐธนารีย์
นัด-ทะ-นา-รีนักปราชญ์ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ณัชเรศ
นัด-ชะ-เรดความรู้ของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ณพัชกร
นะ-พัด-ชะ-กอนผู้สร้างกรอบความรู้
เณรี
เน-รีหญิงผู้สงบ
ณัชศรา
นัด-สะ-ราผู้เกิดมามีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
ณิชาภัทร
นิ-ชา-พัดบริสุทธิ์และดีงาม
ณีรนุช
นี-ระ-นุดหญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ณฤดี
นะ-รึ-ดียินดีในความรู้
ณัฐชยา
นัด-ชะ-ยาชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐพัฒน์
นัด-ถะ-พัดเจริญเหมือนนักปราชญ์
ณิชกมล
นิด-ชะ-กะ-มนใจบริสุทธิ์
ณัชนน
นัด-ชะ-นนการเกิดขึ้นของความรู้
ณิชณัฐพร
นิด-ชะ-นัด-ถะ-พอนผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
ณัฏฐพัชร์
นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ที่ประดุจเพชร
ณัฏฐ์พัชร์
นัด-พัดเพชรของนักปราชญ์
ณัฏฐญาภรณ์
นัด-ถะ-ยา-พอนผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ณรงค์ฤทธิ์
นะ-รง-ริดรบด้วยอำนาจวิเศษ
ณัฐพัสส์
นัด-ถะ-พัดฝนที่เกิดจากความรู้อันมั่นคง, ฝนเทียม
ณัฐวิญญ์
นัด-ถะ-วินผู้รู้แจ้งชัดเหมือนนักปราชญ์
ณัฐชนพงศ์
นัด-ถะ-ชน-นะ-พงวงศ์ตระกูลของผู้ที่เป็นนักปราชญ์
ณัฐพร
นัด-ถะ-พอนประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ณทกร
นะ-ทะ-กอนบ่อเกิดของการให้ความรู้
ณัฐภัค
นัด-ถะ-พักโชคของนักปราชญ์
ณัฏฐนภัส
นัด-ถะ-นะ-พัดท้องฟ้าของนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี