");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ม นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ม นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
มนัญชยา
มะ-นัน-ชะ-ยาผู้ชนะใจ
มานัสชัย
มา-นัด-ไชชัยชนะที่เกี่ยวกับใจ
มณฑารัตน์
มน-ทา-รัดผู้ประดับด้วยแก้วมณี
มณีมันตา
มะ-นี-มัน-ตาความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง
มณฑาทิพย์
มน-ทา-ทิบดอกมณฑาเป็นของเทวดา
มาลินทร์
มา-ลินผู้เป็นใหญ่เหนือดอกไม้
มนชิดา
มะ-นะ-ชิ-ดาผู้ชนะด้วยใจ, ผู้ชนะใจตนเอง
มนณิชา
มะ-นะ-นิ-ชาใจบริสุทธิ์
เมปาลิน
เม-ปา-ลินผู้คุ้มครองรักษามารดา
เมธิสา
เม-ธิ-สาเจ้าแห่งปราชญ์,จอมปราชญ์
มุกมณี
มุก-มะ-นีมุกและแก้ว, ไข่มุก
มาวินท์
มา-วินผู้มาพบ
มณฑิรารัตน์
มน-ทิ-รา-รัดเรือนหลวงที่มากด้วยคุณค่า,เรือนหลวงที่งดงาม,เรือนแก้ว
มนตรารัตน์
มน-ตรา-รัดดวงแก้วมณีที่งดงามมาก
มณฑิรา
มน-ทิ-ราเรือนหลวง
มัสลิน
มัด-สะ-ลินผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดและบาง
มัทนา
มัด-ทะ-นาคำสดุดี
มณีทราย
มะ-นี-ทรายทรายแก้ว
มนตรีพลฤทธิ์
มน-ตรี-พน-ละ-ริดผู้ใหญ่ที่มีกำลังอำนาจพิเศษ
มนปริยา
มะ-นะ-ปริ-ยาผู้เป็นที่รักดุจดวงใจ
มาวิน
มา-วิน[มาวินท์]
มุกดาภา
มุก-ดา-พาแสงสว่างแห่งมุก
มะลิวัลย์
มะ-ลิ-วันมะลิแบบเถาเลื้อย
มยุรา
มะ-ยุ-รานกยูง
มัฏฐหทัย
มัด-ถะ-หะ-ไท
มนต์ณัฐ
มน-นัดมนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
มธินา
มะ-ทิ-นาทำให้ดีใจ น่ารัก
มันดาลา
มัน-ดา-ลาที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในขณะที่รู้แจ้ง
มงคลชัย
มง-คน-ไชชัยชนะที่ดีงาม
มาลัยวรรณ
มา-ไล-วันผิวเหมือนพวงดอกไม้
เมขลา
เมก-ขะ-หลาชื่อนางเทพธิดาประจําสมุทร
เมธาวี
เม-ทา-วีผู้มีปัญญา
มาสนอง
มา-สะ-หนองมาเพื่อรับคำสั่ง
มารอง
มา-รองมารับ
มกรธวัช
มะ-กอน-ทะ-วัดผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ
มณฑมาฑ
มน-ทะ-มาดศาลา, พลับพลา
เมธยา
เม-มะ-ยาเข็มแข็ง
มนธิรา
มะ-นะ-ทิ-ราหัวใจนักปราชญ์
มันทนา
มัน-ทะ-นาสดุดี
มินณดา
มิน-นะ-ดา
มัชยา
มัด-ชะ-ยา
เมธสิทธิ์
เม-ทะ-สิดความสำเร็จของนักปราชญ์
มณีพัตร
มะ-นี-พัดแก้วมณีและผ้า,ผู้ประดับด้วยแก้วมณี
มนทิรา
มน-ทิ-ราเรือนหลวง
มณฑณัช
มน-ทะ-นัดผู้มีความรู้ประดับตน
มิ่งมงคล
มิ่ง-มง-คนสิ่งที่ถือว่าเป็นสิริมงคลอันจะนำความสุขความเจริญมาสู่
เมธัส
เม-ทัดผู้มีปัญญา นักปราชญ์
มลธิรา
มน-ทิ-รา[มนธิรา]
มัณธนี
มัน-ทะ-นี
มัทธณาวีร์
มัด-ทะ-นา-วี
มณินทร
มะ-นิน-ทอนเจ้าแห่งแก้วมีค่า
มานิต
มา-นิดผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง
มลผกา
มน-ผะ-กาดอกไม้ที่มัวหมอง(ไม่แนะนำให้นำมาตั้งชื่อ)
มารุต
มา-รุดลม เกี่ยวแก่ลม เนื่องจากลม
มนกร
มะ-นะ-กอนใจและมือ
มุจรินทร์
มุ-จะ-ริน
มนภัทรา
มะ-นะ-พัด-ทราใจอันประเสริฐ
มานี
มา-นีผู้มีความพยายาม
มนีภรณ์
มะ-นี-พอน[มุนีภรณ์]
มณีภรณ์
มะ-นี-พอนผู้ค้ำจุนแก้วมณี
มณฑกาญจน์
มน-ทะ-กานทองคำที่น่าลุ่มหลง
มาริน
มา-รินสิ่งขัดขวาง
เมืองทรัพย์
เมือง-ทรับประเทศแห่งทรัพย์สมบัติ
มิ่งกมล
มิ่ง-กะ-มนเป็นที่รักดุจดวงใจ
มารีอา
มา-รี-อา
มาโกโตะ
มา-โก-โตะ
มังกร
มัง-กอนสัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศีที่ ๙ ในจักรราศี
เหมือนฝัน
เหมือน-ฝันดุจดั่งฝัน
มน
มะ-นะใจ
มลศิณี
มน-สิ-นี
มงคลโรจ
มง-คน-โรดเหตุที่นํามาซึ่งความเจริญอันรุ่งเรือง
มัทนโชติ
มัด-ทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองดุจพระกามเทพ
มนโชติ
มะ-นะ-โชดดวงใจที่รุ่งเรือง
มานพโชติ
มา-นบ-โชดความรุ่งเรืองของหนุ่มน้อย,หนุ่มน้อยที่มีความรุ่งเรือง
เมฆดาหวัน
เมก-ดา-หวัน
มัญชุธร
มัน-ชุ-ทอนทรงไว้ซึ่งความไพเราะ
มิรา
มิ-ราขอบเขตทะเลมหาสมุทร,อุดมสมบูรณ์(ภาษากรีก)
มรัชศิยา
มะ-รัด-สิ-ยา
มาศถิรดา
มาด-ถิ-ระ-ดาความมั่นคงสถาพรดุจทองคำ
มณยารัตน์
มน-ยา-รัด
มยุรี
มะ-ยุ-รีนกยูงตัวเมีย
มุตตา
มุด-ตาไข่มุก
มินทิรา
มิน-ทิ-รา
มนศิกาญจน์
มะ-นะ-สิ-กา
ไมรดา
ไม-ระ-ดา
มญชุ์ปริยา
มน-ปริ-ยางามด้วยความรัก
มนัสพร
มะ-นัด-สะ-พอนผู้มีน้ำใจประเสริฐ
มัลลิณี
มัน-ลิ-นี
มะลิดา
มะ-ลิ-ดามีมะลิจำนวนมาก
มโนเชาว์
มะ-โน-เชาคิดเร็ว
มนัญ
มะ-นันผู้รู้ใจ
มนัญญา
มะ-นัน-ยาผู้รู้ใจ
มนต์นภา
มน-นะ-พามนต์สวรรค์
เมนกา
เม-นะ-กาชื่อนางอัปสรนางหนึ่ง
เมคิน
เม-คิน
เมริณี
เม-ริ-นี
มูลเลิศ
มูน-เลิดความเป็นเลิศทั้งมวล
มาศวาจา
มาด-วา-จาคำพูดที่มีค่าดุจทอง
มิญช์ณณิชา
มิน-นะ-นิ-ชาผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
มะนาวหวาน
มะ-นาว-หวานมะนาวพันธู์หนึ่งมีรสหวาน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี