");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ม นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ม นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
มณฑล
มน-ทนวง เช่น สุริยมณฑล คือ วงรอบดวงอาทิตย์ จันทรมณฑล คือ วงรอบดวงจันทร์
แมนรัตน์
แมน-รัดแก้วแห่งสวรรค์
มานเมตต์
มาน-เมดจิตใจมีเมตตาเอื้อเฟื้อ
มาลินี
มา-ลิ-นีผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้
มาลี
มา-ลีดอกไม้
มนัสวิน
มะ-นัด-สะ-วินดังชีวิตจิตใจ
มานะชัย
มา-นะ-ชัยพยายามบากบั่นจนประสบชัยชนะ
มินรญา
มิน-ระ-ยาผู้ไม่มีความผิด หรือ คนที่ไม่มีมลทิน
เมธินี
เม-ทิ-นีปราชญ์สตรี
เมรชา
เม-ระ-ชาเกิดจากเขาพระสุเมรุ
มะลิวรรณ
มะ-ลิ-วันผู้มีผิวขาวเหมือนดอกมะลิ
มัลลิกา
มัน-ลิ-กาดอกมะลิ
มาริสา
มา-ริ-สาผู้ปราศจากความทุกข์
มินทร์ลดา
มิน-ละ-ดา
มินลดา
มิน-ละ-ดาไม่มีความหมายของชื่อ
มินทร์ตรา
มิน-ตรา
มินตรา
มิน-ตราต้นกระถิน
มธุริน
มะ-ทุ-รินหวานมีเสน่ห์
มาติกา
มา-ติ-กาทางน้ำไหล, คลอง, เหมือง
มัณฑนา
มัน-ทะ-นาเครื่องประดับ,การแต่ง
มินตกาญจน์
มิน-ตะ-กานไม่มีความหมายของชื่อ
มาโนช
มา-โนดความรัก
เมธวิน
เม-ทะ-วินมีปัญญา,มีความรู้,ผู้คงแก่เรียน
มณฑา
มน-ทาไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
มณีกาญจน์
มะ-นี-กานแก้วและทอง
มาลีลักษณา
มา-ลี-ลัก-สะ-นาดอกไม้ที่มีลักษณะที่ดี
มัสฐียา
มัด-สะ-ถี-ยา
มนัสนันท์
มะ-นัด-สะ-นันมีใจสุขสำราญ
มารตรี
มา-ระ-ตรี[มารตี]
มานพ
มา-นบคน, มนุษย์
มนพร
มะ-นะ-พอนมีใจประเสริฐ
มนทกานติ
มน-ทะ-กานดวงเดือน,ดวงจันทร์,พระจันทร์
มุนินทร์
มุ-นินนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
มานิดา
มา-นิ-ดาผู้ที่คนนับถือ
มาโนชย์
มา-โนด[มโนชย์]
มุกดา
มุก-ดาไข่มุก
มุกดาวรรณ
มุก-ดา-วันผู้มีผิวพรรณงามประดุจไข่มุก
มนัสพันธน์
มะ-นัด-สะ-พันความผูกพันด้วยจิตใจ
โมรา
โม-ราหินลายชนิดหนึ่ง นับเข้าในพวกหินมีค่า
เมธปิยา
เมด-ปิ-ยาผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ใหม่ศิริ
ใหม่-สิ-หริใหม่และงดงาม
มนสิชา
มะ-นะ-สิ-ชาเกิดในใจ,ความรัก
เมธี
เม-ทีนักปราชญ์
มนัสวิธา
มะ-นัด-วิ-ทาชนิดของใจ
มนัสดา
มะ-นัด-สะ-ดาผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง
มาศิตา
มา-สิ-ตาผู้มีทองคำ
มานิตา
มา-นิ-ตาผู้ที่คนนับถือ
มารยาท
มา-ระ-ยาทกิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ
มงคล
มง-คนสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
มนัสวีย์
มะ-นัด-สะ-วีผู้ปราถนาในปัญญา
มยุริณ
มะ-ยุ-รินหนี้ของนกยูง (นกยูงเป็นเจ้าหนี้)
มารียา
มา-รี-ยา
มัลลิตา
มัน-ลิ-ตามีนักมวย
ม่านฟ้า
ม่าน-ฟ้าม่านสวรรค์,เมฆ
นฤชิต
นะ-รึ-ชิตคนที่มีชัยชนะ
นฤมนต์
นะ-รึ-มนคนที่มีเสน่ห์
นงนุช
นง-นุดน้องสาว
มัทนพร
มัด-ทะ-นะ-พอนพรของพระกามเทพ, ประเสริฐดุจกามเทพ
มนัส
มะ-นัดใจ
มธุรส
มะ-ทุ-รดนํ้าผึ้ง, รสหวาน, อ้อย,ไพเราะ
เมษา
เม-สาเมษายน
มรกต
มอ-ระ-กดอัญมณีชนิดหนึ่งมีสีเขียว
มนตรี
มน-ตรีผู้ปกครอง, ที่ปรึกษา
เมทนี
เม-ทะ-นีแผ่นดิน
เมทินี
เม-ทิ-นีแผ่นดิน
มณีรัตน์
มะ-นี-รัดแก้วมณี แก้วเพชร แก้วมีค่า
มณฑ์ทรัพย์
มน-ทรับผู้ประดับด้วยทรัพย์
เมธาสิทธิ์
เม-ทา-สิดความสำเร็จของนักปราชญ์
เมลดา
เม-ละ-ดาเชื้อสายของมารดา
มาลัย
มา-ไลพวงดอกไม้
มนต์ชัย
มน-ไชชัยชนะที่น่าหลงไหล
เมตตา
เมด-ตาความรักและเอ็นดู ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข
มาตา
มา-ตามารดา
มุกอันดา
มุก-อัน-ดามุกที่งดงามที่สุด
มณฑกานต์
มน-ทะ-กานผู้ประดับตนด้วยความรัก
มณฑกาญน์สินี
มน-ทะ-กาน-สิ-นีหญิงที่ประดับตนด้วยทองคำ
มาดา
มา-ดาแม่
มิ่งขวัญ
มิ่ง-ขวันเป็นที่รักยิ่ง
มาริษา
มา-ริ-สา
มนธิชา
มะ-นะ-ทิ-ชาเกิดจากใจ,ความรัก,ความเมตตากรุณา
มนูญ
มะ-นูนทำให้ใจมีความสุข
มนต์วิภา
มน-วิ-พางดงามและมีเสน่ห์
มนต์รักษ์
มน-รักผู้รักษาสิ่งที่น่าหลงไหล
มณฑิตา
มน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว
มธุรา
มะ-ทุ-รามีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์
มาศวรัฐ
มาด-วะ-รัดมีความมั่นคงสูงสุดดุจทองคำ
มุจลินท์
มุด-จะ-ลินต้นจิก
มนันยา
มะ-นัน-ยา
เมธาพร
เม-ทา-พอนประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
มินตร์มาดา
มิน-มา-ดาแม่กระถิน, ยิ่งใหญ่เหมือนต้นกระถิน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี