");
astrology
ชื่อมงคลหมวด จ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร จ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
จิตณดา
จิด-นะ-ดาผู้มีความคิดนอบน้อม
จิณมาส
จิ-นะ-มาดพระจันทร์ที่ประพฤติดี
จันทิกา
จัน-ทิ-กาหญิงผู้มีความงามดุจจันทร์
จิราวดี
จิ-ระ-วะ-ดีหญิงผู้มีอายุยืนยาว
จิรคุณ
จิ-ระ-คุนความดีอันยาวนาน
จิรายุพงศ์
จิ-รา-ยุ-พงเชื้อสายผู้มีอายุยืน
จักพันธ์
จัก-กะ-พันผู้รู้แจ้งในความผูกพัน
จิณณาพัฒน์
จิน-นา-พัดผู้ประพฤติดีแล้ว
จรัสลักษณ์
จะ-หรัด-ลักลักษณะอันรุ่งเรือง
จันทรจิรา
จัน-ทระ-จิ-ราพระจันทร์ที่คงอยู่ตลอดกาล
จัตุพล
จัด-ตุ-พนกำลังทั้ง ๔
จิณเจษฎ์
จิน-นะ-เจดความประพฤติของผู้ที่เจริญแล้ว
จำนอง
จำ-นองตกลงทำสัญญาโดยเอาทรัพย์ตราไว้แก่เจ้าหนี้ แต่ไม่ต้องมอบทรัพย์นั้นไว้แก่เจ้าหนี้
จันทร
จัน-ทอนพระจันทร์
จุฑากรณ์
จุ-ทา-กอนการกระทำที่สูงสุด
จิตตวลี
จิด-ตะ-วะ-ลีกระแสความคิด
จตุพงษ์
จะ-ตุ-พงเชื้อสายทั้ง ๔
เจตนา
เจด-ตะ-นาตั้งใจ มุ่งหมาย
เจตน์พงศ์
เจด-พงความคิดความตั้งใจของวงศ์สกุล
จักรพงค์
จัก-กระ-พงเชื้อสายพระนารายณ์
จารุวัลย์
จา-รุ-วันเครือเถาอันงดงาม
จุติพร
จุ-ติ-พอนการเคลื่อนอันประเสริฐ
จักรกฤษ
จัก-กริดจักรอันมีเกียรติ
จันทร์ทิมา
จัน-ทิ-มาพระจันทร์, ผู้มีผิวงามดุจเดือน
จารุเดช
จา-รุ-เดดผู้มีอำนาจดุจทองคำ
จุรีมาศ
จุ-รี-มาดมีดทอง หอกทอง ดาบทอง
จิตชนก
จิด-ชะ-นกดวงใจของพ่อ
จันทัปปภากานต์
จัน-ทับ-ปะ-พา-กานแสงจันทร์อันเป็นที่รัก
จอมเดช
จอม-เดดผู้มีอำนาจสูงสุด
จันทร์ตื้อ
จัน-ตื้อ
จิรภัท
จิ-ระ-พัดความเจริญที่ยังยืน
จิรชัย
จิ-ระ-ไชชัยชนะอันยาวนาน
จุรินทร
จุ-ริน-ทอนเจ้าแห่งศาสตราวุธ
จิรนนท์
จิ-ระ-นนความยินดีที่ยั่งยืน
เจษฎภรณ์
เจด-สะ-ดะ-พอนผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า
เจษฏากร
เจด-สะ-ดา-กอนผู้มีความตั้งใจที่ดี,บ่อเกิดของความดี
จิตรพล
จิต-ตระ-พนผู้มีกำลังอันงดงาม
จิรัฏฐิกา
จิ-รัด-ถิ-กาผู้ตั้งมั่นยั่งยืน
จอมใจ
จอม-ใจเป็นที่รักยิ่ง
เจ้าจอม
เจ้า-จอมตําแหน่งพระสนมวังหลวง
จันทา
จัน-ทาพระสนมเอกของท้าวยศวิมลจากวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง
จิรยุทธ์
จิ-ระ-ยุดการรบที่ยาวนาน
จิตรกร
จิด-ตระ-กอนช่างวาดภาพ
จิดาพา
จิ-ดา-พาผู้นำพาความคิด
จิลดา
จิ-ละ-ดา[จิตรลดา]
จิราวัต
จิ-รา-วัดความประพฤติอันเป็นนิรันดร์
จิรภรณ์
จิ-ระ-พอนค้ำจุนตลอดกาล
จรินทร์ภรณ์
จ-ร-ภผู้ค้ำจุนและเป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
จารุกร
จา-รุ-กอนรัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
จันจิมา
จัน-จิ-มางามเหมือนดวงจันทร์
จีระศักดิ์์
จี-ระ-สักอำนาจอันยั่งยืน
จิรารัตน์
จิ-รา-รัดแก้วมณีอันยั่งยืน
จักรเพชร
จัก-เพ็ดจักรที่แข็งแกร่ง
เจิมศักดิ์
เจิม-สักเพิ่มอำนาจ
จามรี
จาม-มะ-รีสัตว์จำพวกวัว ขนยาวมาก ละเอียดอ่อน สีนํ้าตาลเข้มจนถึงดำ
เจติญา
เจ-ติ-ยาผู้มีปัญญาและความคิด
จารุจันทร์
จา-รุ-จันพระจันทร์ที่งดงามดั่งทอง
จิรติ
จิ-ระ-ติผู้ยั่งยืนใน ๓ ประการ
จีรติ
จี-ระ-ติผู้ยั่งยืนใน ๓ ประการ
จันทรภัสร์
จัน-ทระ-พัดแสงจันทร์
จรินญา
จะ-ริน-ยาความรู้ในการเดินทาง
เจริญฤทธิ์
จะ-เริน-ริดอำนาจที่มากขึ้น
เจติยา
เจ-ติ-ยาเจดีย์
จิตรตรา
จิด-ตราเครื่องหมายที่งดงาม
จตุพักตร์
จะ-ตุ-พักพระพรหม
จิภาดา
จิ-พา-ดา[จิดาภา]
จันทร์จิตต์
จัน-จิดผู้มีใจสว่างดุจจันทร์
จันทร์ทอง
จัน-ทองพระจันทร์ทอง
จันทอง
จัน-ทองต้นจันทอง
จรณทิต
จะ-ระ-นะ-ทิดเส้นทางที่ทำให้เกิดความรุ่งเรือง
จำรอง
จำ-รอง[จำลอง]
จิรชาติ
จิ-ระ-ชาดผู้เกิดมาอายุยืน
จีรชาติ
จี-ระ-ชาดผู้เกิดมาอายุยืน
จันธิรา
จัน-ทิ-รานักปราชญ์ผู้มีความหอมดุจต้นจันทน์
จิรวิน
จิ-ระ-วิน[จิรวินท์]
จักรีวัช
จัก-กรี-วัดจักรที่อยู่ในกรอบ
จันทร์รัตน์
จัน-ทะ-รัดแก้วแห่งจันทร์
จักรธร
จัก-กระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งจักร
แจ่มสุดา
แจ่ม-สุ-ดาลูกสาวที่มีความงาม
จักรกริศน์
จัก-กริด
จักรกริศ
จัก-กริด[จักรกริช]
จักรกริศวร์
จัก-กริดผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ในการหมุนเวียน
จิณณรัตน์
จิน-นะ-รัดความประพฤติดีที่ทรงคุณค่า
จีระวรรณ์
จี-ระ-วันมีผิวพรรณดียาวนาน
จันทราวดี
จัน-ทรา-วะ-ดีหญิงผู้มีความงามดุจจันทร์
จักรวาฬ
จัก-กระ-วานการหมุนเวียนความดุร้าย [จักรวาล]
จันศร
จัน-สอนต้นจันและศร
จิตรเสน
จิด-ตระ-เสนหมู่ทหารที่งดงาม
จิตนา
จิด-ตะ-นานาใจ
จิตราพร
จิด-ตรา-พอนความงดงามอันประเสริฐ
เจษฎาพงศ์
เจด-สะ-ดา-พงเชื้อสายผู้เจริญที่สุด
จิรายุส์
จิ-รา-ยุผู้มีอายุยืน, เทวดา, นกกา
จงลักษณ์
จง-ลักหวังว่ามีลักษณะดี
จำนันท์
จำ-นันระลึกความยินดีไว้ในใจ
จุมพลภัทร์
จุม-พน-พัดจอมทัพอันประเสริฐ
จิตปะพัทธ์
จิด-ปะ-พัด[จิตประพัทธ์]
จำเลียง
จำ-เรียง[จำเรียง]
จิตประพัทธ์
จิด-ประ-พัดใจที่ผูกพัน
จรินทิพย์
จะ-ริน-ทิบการเดินทางของเทวดา
จิตปภา
จิด-ปะ-พาใจที่สว่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี