");
astrology
ชื่อมงคลหมวด จ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร จ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
จารีรัตน์
จา-รี-รัดผู้ประพฤติดี
จรินทร์ญา
จะ-ริน-ยาความรู้ของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่
จุฑาภวิศน์
จุ-ทา-ภะ-วิด[จุฑาภวิศ]
จิรสา
จิ-ระ-สาเหมาะสมตลอดกาล
จณิสตา
จะ-นิ-สะ-ตาเจ้าแห่งการให้
จุติ
จุ-ติเคลื่อน เปลี่ยนสภาพจากกำเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกำเนิดหนึ่ง
จิรัฐพล
จิ-รัด-ถะ-พนผู้มีกำลังมั่นคงตลอดกาล
จิราพัชร์
จิ-รา-พัดผู้ยั่งยืนดุจเพชร
จีระพันธ์
จี-ระ-พันผูกพันตลอดกาล
จุลพงศ์
จุน-ละ-พงวงศ์ที่เนื่องมา, วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
จุรีรัตน
จุ-รี-รัด-ตะ-นะดาบแก้ว
จุติมา
จุ-ติ-มาการเคลื่อนจากภพเทวดามาเป็นเกิดโลกมนุษย์
จรินทร์ธร
จะ-ริน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
จุลีพร
จุ-ลี-พอน[จุรีพร]
จุฑาพร
จุ-ทา-พอนปิ่นที่ประเสริฐ,ความประเสริฐสูงสุด
จำลองลักษณ์
จ-ล-ลมีลักษณะเหมือนลอกแบบออกมา
เจือทิพย์
เจือ-ทิบความเผื่อแผ่ของเทวดา,เทวดาผู้เผื่อแผ่
จิรชาต
จิ-ระ-ชาดผู้เกิดมายั่งยืน
จุทาทิพ
จุ-ทา-ทิบ[จุฑาทิพย์]
เจนจบ
เจน-จบชํานาญทั่ว รอบรู้ ได้พบได้เห็นมามาก
จิตรวิไล
จิด-วิ-ไลใจที่งดงาม
จุธาทิพย์
จุ-ทา-ทิบ[จุฑาทิพย์]
จันฑมาศ
จัน-ทะ-มาด[จันทมาศ]
จิตราพัชร
จิด-ตรา-พัดงดงามดุจเพชร
จำรัสลักษณ์
จำ-หรัด-ลักลักษณะอันรุ่งเรือง
จตุรวิทย์
จะ-ตุ-ระ-วิดความรู้ ๔ ประการ
จีรภัทร์
จี-ระ-พัดผู้ประเสริฐตลอดกาล
จรรยพงษ์
จัน-ยะ-พงเชื้อสายผู้ประพฤติดี
จันทราพร
จัน-ทรา-พอนประเสริฐเหมือนพระจันทร์
จริญญารัศมิ์
จะ-ริน-ยา-รัดผู้รุ่งเรืองในความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง
จิรเสฏฐ์
จิ-ระ-เสดผู้ประเสริฐตลอดกาล
แจ่มศรี
แจ่ม-สีงดงามแจ่มใส
จงศักดิ์
จง-สักให้มีอำนาจ
จักรพณ
จัก-กระ-พน[จักรพล]
จุฑาอนงค์
จุ-ทา-อะ-นงหญิงที่สูงสุด
จักริสย์
จัก-กริดผู้อาศัยในแว่นแค้วน
จุลจิรา
จุน-ละ-จิ-รานานแต่น้อย
จุฑารัฐ
จุ-ทา-รัดพระเจ้าแผ่นดิน
ใจดี
ใจ-ดีใจดี
จิลลา
จิน-ลาว่าว
จีระนัน
จิ-ระ-นัน[จิรนันท์]
จักราช
จัก-กะ-ราดจักรของพระราชา ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
จิรโชค
จิ-ระ-โชกผู้มีโชคตลอดกาล
เจียระไน
เจีย-ระ-ไนทําเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา
จันทร์ปรียา
จัน-ปรี-ยาพระจันทร์อันเป็นที่รัก,ผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
จิระนุช
จิ-ระ-นุดน้องสาวผู้มีอายุยืน
จำปา
จำ-ปาชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกใหญ่และยาว มีหลายกลีบ มีกลิ่นหอม
จิราวรรณ์
จิ-รา-วันผิวพรรณงามตลอดกาล
จตุรภัทร์
จะ-ตุ-ระ-พัดความเจริญ ๔ ประการ
จตุรภัท
จะ-ตุ-ระ-พัดความเจริญ ๔ ประการ
จันทัปปภา
จัน-ทับ-ปะ-พาแสงจันทร์
จันทราภรณ์
จัน-ทรา-พอนเครื่องประดับของพระจันทร์ ผู้มีพระจันทร์เป็นเครื่องประดับ
จิตรภณ
จิด-ตระ-พนถ้อยคำที่งดงาม
จีรพล
จี-ระ-พนมีกำลังตลอดกาล
จิตรดา
จิด-ตระ-ระ-ดาใจที่ยินดีแล้ว,ชอบใจ
จรุณี
จะ-รุ-นี[จารุณี]
จารุกิต
จา-รุ-กิด[จารุกิตติ์]
จันฐิมา
จัน-ถิ-มามั่นคงเหมือนต้นจัน
จิญาพิม
จิ-ยา-พิม[จริยาพิม]
จิรธนเดช
จิ-ระ-ทะ-นะ-เดดมีอำนาจในทรัพย์ตลอดกาล
จุฬาทิพย์
จุ-รา-ทิบมงกุฏของเทวดา
จิรวดี
จิ-ระ-วะ-ดีหญิงผู้มีอายุยืนยาว
จันทร์ที
จัน-ที[จันที]
จารุภรณ์
จา-รุ-พอนค้ำจุนซึ่งความงาม
จรัสวรรณ
จะ-หรัด-วันผิวพรรณผ่องใส
จรัสกร
จะ-หรัด-กอนผู้กระทำแสงสว่าง
จรูญลักษณ์
จะ-รูน-ลักผู้มีลักษณะงดงาม
จุุรีพร
จุ-รี-พอนดาบอันประเสริฐ
จันทร์จีรา
จัน-จี-ราพระจันทร์ที่คงอยู่ตลอดไป
จรณินท์
จะ-ระ-นินเป็นใหญ่ในความประพฤติอันเป็นบุญ
จารุนินทร์
จา-รุ-นัน[จารุนันท์]
จันทพร
จัน-ทะ-พอนประเสริฐดุจจันทร์
จรัญพร
จะ-รัน-ยะ-พอนผู้ประเสริฐในการเดิน
จักรปรุฬห์
จัก-ปะ-รุนการหมุนเวียนที่งดงาม จักรแห่งความเจริญ
เจนธิดา
เจน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ชำนาญ
จารุชา
จา-รุ-ชาผู้เกิดมางามน่ารัก
จินตภา
จิน-ตะ-พาความคิดอันรุ่งเรือง,ปัญญา,แสงสว่างที่เกิดแต่ความคิด
เจะนูรีดา
เจะ-นู-รี-ดา
จินต์กัญญา
จิน-กัน-ยาคิดถึงคนรัก, หญิงสาวที่มีความคิดดี
จารณี
Jaruneeสาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จารุพิมพ์
จา-รุ-พิมแบบอย่างที่งดงาม
จณิน
จะ-นินผู้มีชื่อเสียงในทางที่ดี
เจตนิพัทธ์
เจด-นิ-พัดมีความคิดที่มั่นคง
เจดี
เจ-ดี[เจติยา]
จิรัตชนัญ
จิ-รัด-ชะ-นัน[จิรัฏฐ์ชนัน]
จักรพรรดิ
จัก-กระ-พัดพระราชาธิราช ประมุขของจักรวรรดิ
เจริญศักดิ์
จะ-เริน-สักเจริญในอำนาจ
จริญาพร
จะ-ริ-ยา-พอนผู้ประเสริฐในความรู้ในการเดินทาง
จันดี
จัน-ดีต้นจันที่ดี,ชื่อตำบลหนึงในอำเภอฉวาง
จรัสวัลย์
จะ-หรัด-วันเชื้อสายอันรุ่งเรือง
จิระภา
จิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างตลอดกาล ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จินณัฐ
จิน-นัด[จินต์ณัฐ]
จิตณัฐฐา
จิด-นัด-ถาใจของนักปราชญ์,ความคิดของนักปราชญ์
จิณัฐฐา
จิ-นัด-ถาผู้มีความประพฤติที่ดีและมั่นคง
จินนัชชา
จิน-นัด-ชา[จินต์นัชชา]
จิณัชฐา
จิ-นัด-ถาผู้มีความมั่นคงและเกิดมามีความประพฤติดี
จิณัชชา
จิ-นัด-ชาผู้เกิดมามีความประพฤติดี
จิณัฐ
จิ-นัดผู้มั่นคงในความประพฤติดี
จิณัช
จิ-นัดผู้เกิดมามีความประพฤติดี
จิณัส
จิ-นัดผู้ประพฤติดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี