");
astrology
ชื่อมงคลหมวด จ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร จ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
จิรัฏฐ์ฐาณ์
จิ-รัด-ถาผู้มีความรู้มั่นคงและยังยืน
เจริญวิชญ์
จะ-เริน-วิดนักปราชญ์ที่เจริญงอกงาม
จุมพจน์
จุม-พด[จุมพฏ]
จีร
จี-ระยั่งยืน
จิดาพันธ์
๋จิ-ดา-พันผูกพันกันมาก
จำนงค์
จำ-นง[จำนง]
จินดาภรณ์
จิน-ดา-พอนเครื่ิองประดับที่ทำจากแก้วมีค่า
จรัสพรรณ
จะ-หรัด-พันผิวพรรณผุดผ่อง
จิตรายุส์
จิด-ตรา-ยุชีวิตที่งดงาม,มีชีวิตที่ดี
เจษฎาพัฒน์
เจด-สะ-ดา-พัดผู้เจริญและเป็นใหญ่
จักรา
จัก-กราจักร
จุไรวรรณ์
จุ-ไร-วันเชื้อสายผู้เป็นใหญ่
จีราพงศ์
จิ-รา-พงเชื้อสายอันยั่งยืน
จติยากร
จะ-ติ-ยา-กอน[เจติยากร]
จรรยารัตน์
จัน-ยา-รัดประพฤติดี
จรุง
จ-รจูง, ชักชวน, ยั่ว
จารุลักษณ์
จา-รุ-ลักผู้มีลักษณะอันงดงาม
จอมภัค
จอม-พักเจ้าแห่งโชค,มีโชคสูงสุด
จีรสิทธิ์
จี-ระ-สิดประสบความสำเร็จตลอดกาล
จริยาทิพย์
จะ-ริ-ยา-ทิบความประพฤติเหมือนเทวดา
จิตติณัฏฐ์
จิด-ติ-นัดผู้มีปัญญาและมีความคิดที่ดี
จีรสุดา
จี-ระ-สุ-ดาลูกสาวที่มีอายุยืน
จันญารัตน์
จัน-ยา-รัดความรู้ที่มีค่าเกี่ยวกับต้นจันทน์
จารุภา
จา-รุ-พาผู้รุ่งเรืองและงดงาม
จุฬาพร
จุ-รา-พอนจุกอันประเสริฐ
จิตรารมณ์
จิด-ตรา-รมความรู้สึกนึกคิด,รู้สึกดี
จารินี
จา-ริ-นีหญิงผู้เดินไป
จักริ
จัก-กริจักร
จอมธนินท์
จอม-ทะ-นินผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์สูงสุด
จิระเชฎฐ
จิ-ระ-เชด-ถะเป็นใหญ่ตลอดกาล
จิตอารีย์
จิด-อา-รีความคิดอันประเสริฐ
จรัสจันทร์
จะ-หรัด-จันพระจันทร์ที่ส่องสว่าง
จุมพล
จุม-พนจอมพล, นายทัพ ผู้เป็นใหญ่กว่าพล
จันทร์เจ้า
จัน-เจ้าพระจันทร์
จรินทร์พร
จะ-ริน-พอนเจ้าแห่งนักเดินทางผู้ประเสริฐ
จรุงรัตน์
จะ-รุง-รัดการชักชวนที่ประเสริฐ
จิรัฐรดา
จิ-รัด-ระ-ดาผู้มีความมั่นคงตลอดไป
จิรัฐรฐา
จิ-รัด-ระ-ถาประเทศที่มีความมั่นคงตลอดไป
จันทริมา
จัน-ทริ-มาพระจันทร์
จิณณ์ณณัช
จิน-นะ-นัดผู้เกิดมามีสติปัญญาดีและมีความประพฤติดี
จักรพรรณ
จัก-กระ-พันเชื้อสายพระนารายณ์
จิรกานต์
จิ-ระ-กานผู้เป็นที่รักตลอดไป
จิณห์ระพีร์
จิน-ระ-พี[จิณณ์รพี]
จิตนารี
จิด-ตะ-นา-รีสตรีที่มีความคิด
จินตนารี
จิน-ตะ-นา-รีสตรีที่มีความคิด
จุฬานาถนรี
จุ-รา-นาด-นะ-รีหญิงที่เป็นที่พึ่งสูงสุด
จุฬาตรี
จุ-รา-ตรีสิ่งสูงสุด ๓ ประการ
จิรัฎฐ์รฐา
จิ-รัด-ระ-ถาประเทศที่คงอยู่ตลอดไป
จุรีย์
จุ-รี[จุรี]
จรรยวลี
จัน-ยา-วะ-ลีความประพฤติที่เที่ยงตรง
จิตรลดา
จิด-ตระ-ละ-ดาเครือเถาชนิดหนึ่ง
จรุพร
จา-รุ-พอน[จารุพร]
จันทร์ศรี
จัน-สีงดงามเหมือนพระจันทร์
ุจุฬาลักษณ์
จุ-รา-ลักลักษณะอันสูงสุด
เจตสุดา
เจด-สุ-ดาลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
จันทร์หอม
จัน-หอมพระจันทร์ที่มีกลิ่นหอม
จิตตพัฒน์
จิ-ตะ-พัดใจที่เจริญแล้ว
จักราวุธ
จัก-กรา-วุดผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จันสุดา
จัน-สุ-ดาหญิงผู้มีกลิ่นหอมดุจต้นจัน
เจนิสสรา
เจ-นิด-สะ-รา
จิดาภาท์
จิ-ดา-พาผู้ให้แสงสว่างในจิตใจ
เจริญสิน
จะ-เริน-สินทรัพย์ที่งอกงามขึ้น
จีระพรรณ
จี-ระ-พันเชื้อสายที่คงอยู่ตลอดไป
จุฑาริณี
จุ-ทา-ริ-นี
เจตน์สฤษฏิ์
เจด-สะ-หริดคิดทำ
จารุกิตต์
จา-รุ-กิด[จารุกิตติ์]
จินตนากานต์
จิน-ตะ-นา-กานความคิดอันทรงคุณค่า
จงฤทธิ์
จง-ริด
จารุพันธุ์
จา-รุ-พันเชื้อสายผู้งดงาม
จันทร์ธิดา
จัน-ทิ-ดาลูกสาวของพระจันทร์
จามิกร
จา-มิ-กอนเครื่องทอง
จารุจิตรา
จา-รุ-จิด-ตรางดงามมาก
เจนสินี
เจน-สิ-นีหญิงผู้มีความเชี่ยวชาญ
จิรัฏฐา
จิ-รัด-ถายั่งยืน
เจริญทรัพย์
จะ-เริน-ทรับความงอกงามแห่งทรัพย์สมบัติ
จินรี
จิน-นะ-รี[จินต์นรี]
จันทรี
จัน-ทรีพระจันทร์
จอมทัพ
จอม-ทับตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
จีรโชติ
จี-ระ-โชดผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรพจน์
จิ-ระ-พดคำพูดอันเป็นนิรันดร์
จักภาพ
จัก-กะ-พาบ
เจตนิพันธ์
เจต-ตะ-นิ-พันสิ่งที่คิดประพันธ์
จงจิตร
จง-จิดผู้มีใจแน่วแน่
จุไรพร
จุ-ไร-พอนสิ่งประเสริฐอันสูงสุด
จำนรรจ์
จำ-นันเจรจา พูด กล่าว
เจตนพัทธ์
เจด-ตะ-นะ-พัดเกี่ยวเนื่องด้วยความคิด
จินตกาญจน
จิน-ตะ-กาน-จะ-นะความคิดที่มีคุณค่าดั่งทอง
จิราทิพย์
จิ-รา-ทิบผู้เก่งกล้าตลอดไป
จุรีภรณ์
จุ-รี-พอนผู้ค้ำจุนซึ่งหอกดาบ
เจตต์จำนงค์
เจด-จำ-นง[เจตจำนง]
จุลภัสร์
จุน-ละ-พัดแสงสว่างเล็กๆ
จินนารี
จิน-นา-รี[จิณณ์นารี]
จอมเทวี
จอม-เท-วีหญิงผู้เป็นใหญ่
จันทร์กะพ้อ
จัน-กะ-พ้อต้นไม้ใหญ่ทรงพุ่มโปร่ง
จิตละออ
จิด-ละ-ออใจที่งดงาม
จินต์ศุจี
จิน-สุ-จีความคิดที่งดงาม
จิตริน
จิด-รินนักวาด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี