");
astrology
ชื่อมงคลหมวด จ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร จ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
จิรนิษฐ์
จิ-ระ-นิดผู้ประสบความสำเร็จเสมอ
จรัล
จะ-รันเดินไป
จงณา
จง-นา
จิรวุฒิ
จิ-ระ-วุดผู้มีภูมิรู้ตลอดกาล
จีระวรรณ
จี-ระ-วันผิวดีตลอดไป
จอมพล
จอม-พนยศทหารชั้นสูงสุด
เจษฎาพร
เจด-สะ-ดา-พอนการประพฤติที่ประเสริฐ
จิติมา
จิ-ติ-มาผู้มีจิตใจดี
จิตรา
จิด-ตราดาวฤกษ์ที่ ๑๔ มี ๑ ดวง เห็นเป็นรูปต่อมนํ้าหรือไต้ไฟ
จิรัชพิสิษฐ์
จิ-รัด-พิ-สิดผู้เกิดมามั่นคงและเป็นเลิศ
จารุนันท์
จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในสิ่งที่น่ารัก
จันทร์ฉาย
จัน-ฉายพระจันทร์ส่องแสงออกมา
จิราวัฒน์
จิ-รา-วัดผู้มีความเจริญตลอดกาล
จันทร์นภา
จัน-นะ-พาพระจันทร์และท้องฟ้า
จิตรภรณ์
จิด-ตระ-พอนค้ำจุนความงดงาม,ผู้ค้ำจุนจิตใจ
จุฑาทอง
จุ-ทา-ทองปิ่นทอง
จิรัฏฐ์ฐิตา
จิ-รัด-ถิ-ตามั่นคงตลอดกาล
จันธิมา
จัน-ทิ-มา[จันทิมา]
จินตวีร์
จิน-ตะ-วีผู้กล้าหาญในความคิด,ผู้กล้าหาญด้วยจิตใจ
จิรารัชช์
จิ-รา-รัดผู้เกิดมาเพื่อสมบัติที่ยั่งยืน
จารีย์
จา-รีความประพฤติดี
จันทร์พร
จัน-พอนประเสริฐเหมือนพระจันทร์
เจนจิตร
เจน-จิดผู้ชำนาญในความงาม
จิตตรา
จิด-ตราเครื่องหมายของความคิด
จิตติประภา
จิด-ติ-ประ-พาแสงสว่างแห่งความคิด
จิตติพร
จิด-ติ-พอนผู้มีใจประเสริฐ
จีระภา
จี-ระ-พาผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จีราภรณ์
จี-รา-พอนเครื่องประดับแห่งความยั่งยืน
จิตติรัต
จิด-ติ-รัดใจที่มีความสุข
จิราธิวัฒน์
จิ-รา-ทิ-วัดยิ่งใหญ่ในความเจริญตลอดไป
จีราวัฒน์
จิ-รา-วัดผู้เจริญตลอดกาล
จริยาพร
จะ-ริ-ยา-พอนผู้มีความประพฤติที่ประเสริฐ
จันทรวิภา
จัน-ทระ-วิ-พาแสงจันทร์
จักรประพันธ์
จัก-ประ-พันการเขียนเกี่ยวกับจักร
จันทร์ประทุมมา
จัน-ประ-ทุม-มาพระจันทร์และดอกบัว
จินดาพรรณ
จิน-ดา-พันเชื้อสายแก้วมณี, เชื้อสายผู้มีความคิด
จิดาพรรณ
จิ-ดา-พันผิวพรรณดีมาก
จันมณี
จัน-มะ-นีต้นจันแก้ว
จิณวัฒน์
จิน-นะ-วัดผู้เจริญด้วยความประพฤติที่ดี
จรัลรัตน์
จะ-รัน-รัดเดินอย่างมีค่า
จีรพร
จี-ระ-พอนผู้ประเสริฐตลอดกาล
เจิดนภางค์
เจิด-นะ-พางท้องฟ้าที่สว่างไสว
จันทรชา
จัน-ทระ-ชาผู้เกิดจากพระจันทร์
จันทปภา
จัน-ทะ-ปะ-พาแสงจันทร์
จันทนาภรณ์
จัน-ทะ-นา-พอนประดับด้วยของหอม,ผู้ค้ำจุนต้นจันทน์
จาฏุพัจน์
จา-ตุ-พัดปิยวาจา
จิตติยา
จิด-ติ-ยาความคิด
จริสรา
จะ-ริด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
จรรยารักษ์
จัน-ยา-รักผู้รักษาความประพฤติ
จักรรัตน์
จัก-กะ-รัดจักรแก้ว
จิตติกาญจน์
จิด-ติ-กานผู้มีความคิดดีดั่งทอง
จีราวัน
จี-ระ-วันวันอันยั่งยืน,ป่าที่ยั่งยืน
จารุภัทร
จา-รุ-พัดประเสริฐเหมือนทองคำ
จุลสาร
จุน-ละ-สานสิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราว ๆ ไม่มีกําหนดเวลาแน่นอน
จิตฤดี
จิด-รึ-ดีใจที่มีความยินดี
เจริญผล
จะ-เริน-ผนประโยชน์อันงอกงาม
จิตตินัน
จิด-ติ-นัน[จิตตินันท์]
จิรันด์พัทธ์
จิ-รัน-พัด[จิรันดร์พัทธ์]
จิณณวรัญชน์
จ-ณ-ว-รผู้มีความประพฤติดีและประเสริฐในความรู้กว่าคนอื่น
จรูญศักดิ์
จะ-รูน-สักอำนาจอันงดงาม,ผู้งดงามด้วยอำนาจ,ผู้รุ่งเรืองในอำนาจ
จาตุรงค์
จา-ตุ-รง[จตุรงค์]
จิรัฎฐ์อร
จิ-รัด-ออนหญิงผู้มีความมั่นคง
จิรพัส
จิ-ระ-พัดผู้เป็นดั่งสายฝนตลอดกาล
จุลัญญา
จุ-ลัน-ยาเกร็ดความรู้
จิณณ์วลัญชน์
จิน-วะ-รันการใช้สอยที่ประพฤติดีแล้ว
จิระเอกพัฒน์
จิ-ระ-เอก-กะ-พัดผู้เจริญเป็นที่หนึ่งตลอดกาล
จรรญามณฑ์
จัน-ยา-มน[จรรยามณฑ์]
จรรยนาถ
จัน-ยะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งและมีความประพฤติดี
จิตรกัญญา
จิด-ตระ-กัน-ยาหญิงสาวที่งดงาม
จุไลพร
จุ-ไล-พอน[จุไรพร]
จันท์ศจี
จัน-สะ-จีพระจันทร์และพระศจี
จิตราลักษณ์
จิด-ตรา-ลักลักษณะอันงดงาม
จตุภัสสร์
จะ-ตุ-ระ-พัดแสงสว่างทั้ง ๔
จินดาวรรณ
จิน-ดา-วันสีแก้วมีค่า,เชื้อสายผู้มีความคิดที่ดี
จันทร์ทิวา
จัน-ทิ-วาพระจันทร์และเวลากลางวัน
จิณณพัตฐา
จิน-นะ-พัด-ถาผู้มั่นคงในความประพฤติที่ดีแล้ว
จุไรวรรณ
จุ-ไร-วันผู้เกิดจากตระกูลที่สูงส่ง,ไรผมงาม
จิตรนาถ
จิด-ตระ-นาดผู้เป็นที่พึ่งอันงดงาม
เจตริน
เจด-ตะ-ริน
เจริญชัย
จะ-เริน-ไชผู้ชนะในความเจริญ
จิณัฐมณี
จิ-นัด-มะ-นี[จิร์ณัฐมณี]
จิรายุตม์
จิ-รา-ยุดผู้มีชีวิตยืนยาวมาก
จิระศักดิ์
จิ-ระ-สักมีอำนาจตลอดไป
จงดีภัสร์
จง-ดี-พัดผู้ที่ดีด้วยแสงสว่าง
จิตตาภัทร์
จิด-ตา-พัดผู้ที่มีใจประเสริฐ
จักทัน
จัก-ทัน
ใจรัก
ใจ-รักมีใจรัก
จิลลาภัทร
จิน-ลา-พัดประเสริฐเหมือนว่าว
จิตวรา
จิด-วะ-ราใจที่ประเสริฐ
จริยาวรรณ
จะ-ริ-ยะ-วันเชื้อสายผู้ประพฤติดี
เจนวุฒิ
เจน-วุดผู้มีความรู้ความชำนาญ
จิตตาภรณ์
จิด-ตา-พอนประดับความคิด
จงเจริญ
จง-จะ-เรินให้มีความเจริญงอกงาม
จีระวัตร
จิ-ระ-วัดผู้ประพฤติดีตลอดกาล
จิณัฏฐิกา
จิ-นัด-ถิ-กาหญิงผู้มั่นคงในความประพฤติดี
จรัสพร
จะ-หรัด-พอนประเสริฐและรุ่งเรือง
จารุประภา
จา-รุ-ประ-พาแสงทอง
จีราพร
จี-รา-พอนประเสริฐตลอดกาล
จอมนรี
จอม-นะ-รีหญิงผู้เป็นใหญ่
จิรานุวัฒน์
จิ-รา-นุ-วัดเจริญอย่างต่อเนื่องตลอดไป
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี