");
astrology
ชื่อมงคลหมวด จ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร จ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
จรีพร
จะ-รี-พอนหอกอันประเสริฐ
จันทร์ธิรา
จัน-ทิ-ราพระจันทร์และปราชญฺ์
จิตาพัชญ์
จิ-ตา-พัด
จิตนิฎฐา
จิด-นิด-ถาสำเร็จด้วยใจ
จิณณพัฒน์
จิน-นะ-พัดประพฤติดีและพัฒนาแล้ว
แจ่มจันทร์
แจ่ม-จันจันทร์ที่สว่างสวยงาม
จริฐา
จะ-ริ-ถา
จักราพัฒน์
จัก-กรา-พัดความเจริญที่หมุนเวียน
จิตสุวรรณ
จิด-สุ-วันผู้มีจิตใจงามเหมือนทองคำ
จุติบุญญ์
จุ-ติ-บุนความดีที่เคลื่อนไป
จัตวา
จัด-ตะ-วาที่ ๔
จิรภพ
จิ-ระ-พบผู้มีความยั่งยืนดุจแผ่นดิน
จรรญามนฑ์
จัน-ยา-มน
จันทมณี
จัน-ทะ-มะ-นีแก้วมณีที่มีสีดังพระจันทร์
จันทโชติ
จัน-ทะ-โชดรุ่งเรืองดุจจันทร์เพ็ญ
จตุโชติ
จะ-ตุ-โชดความรุ่งเรือง ๔ ประการ
จตุมหาโชติ
จะ-ตุ-มะ-หา-โชดความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ ๔ ประการ
จาตุโชติ
จา-ตุ-โชดความรุ่งเรือง ๔ ประการ
จรัส
จะ-หรัดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จิตตนาถ
จิด-ตะ-นาดผู้มีความคิดเป็นที่พึ่ง
จันทรัตน์
จัน-ทะ-รัดดวงแก้วของพระจันทร์
จรูญศรี
จะ-รูน-สีผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
จินดาพร
จิน-ดา-พอนความคิดอันประเสริฐ
เจเสมีน่า
เจ-เส-มิ-น่า
เจริญพร
จะ-เริน-พอนความเจริญอันประเสริฐ
จิตรกัณฐ์
จิด-ตระ-กันผู้มีคอสวย
จรูญวิทย์
จะ-รูน-วิดรุ่งเรืองในความรู้
จิรภัทร์
จิ-ระ-พัดความเจริญอันยั่งยืน
จันทรานนท์
จัน-ทรา-นนยินดีในพระจันทร์
ิจรัลรมย์
จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรูญพันธ์
จะ-รูน-พันมีความผูกพันที่ดีงาม
จิรเมศ
จิ-ระ-เมดผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
จักรกฤช
จัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น
จำเนียร
จำ-เนียนนาน, ช้า
จงกล
จง-กนบัว, บัวสาย
เจษฏาวัชส์
เจด-สะ-ดา-วัด[เจษฎาวัช]
จรัสรัตน์
จะ-หรัด-รัดแก้วที่สว่าง
จรวยภรณ์
จะ-รวย-พอน
จิณณธรรม
จิน-นะ-ทำประพฤติธรรม
จิรชญาดา
จิ-ระ-ชะ-ยา-ดาผู้รู้อันยั่งยืน
จรวยพร
จะ-รวย-พอนผู้มีจิตใจงาม
จักเรศ
จัก-กะ-เรดพระราชาธิราช,จักรพัตราธิราช
จันทร์ชมพู
จัน-ชม-พูพระจันทร์และต้นหว้า,พระจันทร์สีชมพู
เจนเนตร
เจน-เนดชินตา
จิตทวี
จิด-ทะ-วีผู้มีใจมาก
รจิตแก้ว
ระ-จิด-แก้วตกแต่งด้วยแก้ว
จิญณ์ณัฐชาฌ์
จิน-นัด-ถะ-ชา
จารุกัญญ์
จา-รุ-กันหญิงงาม
เจณิชตา
เจ-นิด-ชะ-ตา
จีรันธนิน
จิ-รัน-ทะ-นินผู้มีทรัพย์อย่างยั่งยืน
จินดา
จิน-ดาแก้วมีค่า
จิราพัชร
จิ-รา-พัดเพชรที่เป็นนิรันดร
เจนีวา
เจ-นี-วาชื่อเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จินตนาพร
จิน-ตะ-นา-พอนความคิดอันประเสริฐ
จิรกร
จิ-รา-กอนมีแสงสว่างตลอดกาลนาน
จิตตพงศ์
จิด-ตะ-พงจิตใจของเชื้อสาย
จำรัส
จำ-หรัดแจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
จันทปะภา
จัน-ทะ-ปะ-พา[จันทปภา]
จินด์ประกาย
จิน-ประ-กายแสงจากแก้วที่มาค่า
จิตาภา
จิ-ตา-พาใจที่สว่าง
จิรันดร
จิ-รัน-ดอนระหว่างกาลนาน, เวลาสืบเนื่องมานาน
จิรนุช
จิ-ระ-นุดหญิงสาวผู้มีอายุยืน
จรุณกัณต์
จะ-รุน-กัน
่จีรัง
จี-รังยั่งยืน,ตลอดกาล
จีรนันท์
จิ-ระ-นันผู้มีความยินดีตลอดกาล
จิรสิน
จิ-ระ-สินผู้มีทรัพย์ที่ยั่งยืน
จิรนันท์
จิ-ระ-นันความยินดีที่ยั่งยืน
จงกลณี
จง-กน-ละ-นีบัวชนิดหนึ่งมีเกสรซ้อนหลายชั้น แตกก้านต่อดอกแล้วมีดอกต่อกัน ๓ ดอกบ้าง ๔ ดอกบ้าง
จิตรศิริ
จิด-ตระ-สิ-หริสวยงาม
จิตอัมพร
จิด-อัม-พอนผู้มีใจดุจท้องฟ้า
จักรบัญช์
จัก-กระ-บันผู้ควบคุมจักร
จิตชญา
จิด-ชะ-ยารู้ใจผู้อื่น
จันทร์์จิรา
๋จัน-จิ-รา งามเสมอจันทร์
จิระพรชัย
จิ-ระ-พอนชัยชนะอันประเสริฐและยิ่งยืน
เจริญ
จะ-เรินเติบโต งอกงาม ทําให้งอกงาม
์จันทร์เพ็ญ
จัน-เพ็ญพระจันทร์เต็มดวง
จิตตินันท์
จิด-ติ-นันผู้ยินดีในสติปัญญา
จารุวิทย์
จา-รุ-วิดผู้งดงามด้วยความรู้,ความรู้อันงดงาม
จริยาภรณ์
จะ-ริ-ยา-พอนผู้ประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
จิตตราภร
จิด-ตรา-พอนผู้ค้ำจุนความงาม
จิณณ์ธิตา
จิน-ทิ-ตาลูกสาวผู้ประพฤติดีแล้ว
จันทิพย์
จัน-ทิบต้นจันบนสวรรค์
จิระโรจน
จิ-ระ-โรดความรุ่งเรืองอันยั่งยืน
จิร
จิ-ระยั่งยืน
เจษฏาวงศ์
เจด-สะ-ดา-วเชื้อสายผู้เป็นใหญ่ที่สุด
จันทร์พิมพ์
จัน-พิมงามดุจจันทร์
เจตจิรพัฒน์
เจด-จิ-ระ-พัดความตั้งใจในความเจริญอันยั่งยืน
จันทากานต์
จัน-ทา-กานผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
จิรภัทรา
จิ-ระ-พัด-ทราผู้มีความเจริญอันยืนนาน
เจดาลิน
เจ-ดา-ลิน
เจตนิพิฐ
เจด-นิ-พิดมีจิตใจที่ตั้งมั่น
จักกฤศษ์
จัก-กริด[จักรกฤษณ์]
จักรพล
จัก-กระ-พนผู้เป็นกำลังของประเทศ
จงจิต
จง-จิดใจแน่วแน่
จิตรชญา
จิด-ตระ-ชะ-ยางดงามด้วยความรู้
เจตน์สฤษฎิ์
เจด-สะ-หริดสร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
จุฬาพันธ์
จุ-รา-พันผูกพันประดุจสิ่งอยู่เหนือศีรษะ
จักรวรรษ
จัก-กระ-วัดการหมุนเวียนของฝน
จิรพรรณ
จิ-ระ-พันผู้มีผิวพรรณดีตลอดกาล
จุฑาทิพ
จุ-ทา-ทิบปิ่นเทวดา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี