");
astrology
ชื่อมงคลหมวด จ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร จ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
จิรัญญา
จิ-รัน-ยามีความรู้ที่ยั่งยืน
จิตติ
จิด-ติความคิด
จินตหรา
จิน-ตะ-หราฉลาด
จุฑาวัธน์
จุ-ทา-วัดความเจริญสูงสุด
จิณัฐตา
จิ-นัด-ตาความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จันทร์วลัย
จัน-วะ-ไลกำไลของพระจันทร์
เจษฎาบดินทร์
เจด-สะ-ดา-บอ-ดินพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่
จีรปกรณ์
จี-ระ-ปะ-กอนตำราที่คงอยู่ตลอดไป
จิรเดช
จิ-ระ-เดดผู้มีอำนาจที่มั่นคง
จิรภัทร
จิ-ระ-พัดความเจริญอันยั่งยืน
จริน
จะ-รินการเดินทาง
เจิมขวัญ
เจิม-ขวันทำให้เกิดมิ่งขวัญแต่ตน
จิราธร
จิ-ระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความยั่งยืน
จารุณี
จา-รุ-นีสาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จุฬา
จุ-ราสูงสุด
จันจิรา
จัน-จิ-ราลูกจันที่งดงาม
จันทร์ทิพย์
จัน-ทิบพระจันทร์
จิตติมา
จิด-ติ-มามีความคิด
จันทเกษ
จัน-ทะ-เกดสูงสุดเหมือนพระจันทร์
จุรี
จุ-รีมีด หอก ดาบ
จินต์จุฑา
จิน-จุ-ทาผู้มีความคิดอันสูงส่ง
จันทรรัตน์
จัน-ทระ-รัดดวงแก้วของพระจันทร์
เจษฎากร
เจด-สะ-ดา-พอนผู้สร้างความยิ่งใหญ่
เจษฎ์ปฐมพงศ์
เจด-ปะ-ถม-มะ-พงต้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่
จันทมณีกาญจน์
จัน-ทะ-มะ-นี-กานทองและแก้วของพระจันทร์
จีราพัชร์
จี-รา-พัดเพชรที่ยังยืน, เพชรที่คงอยู่ตลอดกาล
จิระ
จิ-ระยั่งยืน
จันทรปรียา
จัน-ทระ-ปรี-ยาผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
จำเรียง
จำ-เรียงขับลํา ขับกล่อม ร้องเพลง
จรรยวรรณ
จัน-ยะ-วันตระกูลผู้ประพฤติดี
เจนวิทย์
เจน-วิดผู้เชียวชาญและมีความรู้
จักรวาล
จัก-กระ-วานปริมณฑล
จรุงจิต
จะ-รุง-จิดจูงใจ
จิณณพัต
จิน-นะ-พัดผู้ประพฤติดีเสมอ
จิรัสม์ฐิตา
จิ-รัด-ถิ-ตาผู้มีความมั่นคงตลอดกาลและไม่เหมือนใคร
จุลินทิพย์
จุ-ลิน-ทิบของเทวดาที่มีขนาดเล็ก
จุฑาลักษณ์
จุ-ทา-ลักลักษณะที่ดีที่สุด
จิรฐา
จิ-ระ-ถาผู้มีความมั่นคงตลอดกาล
จิรัฏฐวัฒน์
จิ-รัด-ถะ-วัดผู้เจริญมั่นคงตลอดกาล
จตุรพร
จะ-ตุ-ระ-พอนพร ๔ ประการ, สิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
จุฬารัตน์
จุ-รา-รัดแก้วที่งามเลิศ
จำเป็น
จำ-เป็นต้องเป็นอย่างนั้น, ต้องทํา, ขาดไม่ได้
จิตตานันท์
จิน-ตา-นันผู้มีความรื่นเริง
จรินทร
จะ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จักรภัทร
จัก-กระ-พัดผู้เจริญในแว่นแคว้น
จตุรงค์
จะ-ตุ-รงสี่เหล่า, องค์สี่
จันทร์จรัส
จัน-จะ-หรัดดวงจันทร์ที่สว่าง
จิตรภาณุ
จิด-ตระ-พา-นุมีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์
จริญญา
จะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง
จักรชัย
จัก-ไชจักแห่งชัยชนะ
จักรพรรดิ์
จัก-กระ-พันพระราชาธิราช
จุลดิศ
จุน-ละ-ดิดเจ้าแห่งความละเอียด
จันทร์กมล
จัน-กะ-มนมีใจงดงามประดุจดวงจันทร์
จิรภิญญา
จิ-ระ-พิน-ยามีความรู้ตลอดไป
เจียมใจ
เจียม-ใจรู้จักประมาณความคิด
จรรยมณฑน์
จัน-ยะ-มนผู้ประดับตนด้วยความประพฤติดี
จรัสพงศ์
จะ-หรัด-พงเชื้อสายผู้รุ่งเรือง
จารึก
จา-รึกผู้เดินไป, ผู้เที่ยวไป, สถานที่เที่ยวไป,เขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ, เขียน
จุรีพร
จุ-รี-พอนคำแสดงความปราถนาดีอันเฉียบแหลม
จิรา
จิ-ราตลอดกาล
จิรัฐิติกาล
จิ-รัด-ถิ-ติ-การเวลาที่ยั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน
จิรพนธ์
จิ-ระ-พนเป็นที่รักที่ผูกพันนาน
จิรายุส
จิ-รา-ยุดผู้มีอายุยืน, เทวดา, นกกา
จิรากร
จิ-รา-กอนกระทำตลอดกาลนาน
จริยพร
จะ-ระ-ยะ-พอนความประพฤติอันประเสริฐ
จันทิรา
จัน-ทิ-ราพระจันทร์
จิรัชญานันท์
จิ-รัด-ชะ-ยา-นันผู้ยินดีในการรู้นาน ยินดีในความฉลาดนาน
จินห์จุฑา
จิน-จุ-ทามีไฝเด่น มีลักษณะดี
จันทรากานต์
จัน-ทรา-กานพระจันทร์อันเป็นที่รัก
จิรชยา
จิ-ระ-ชะ-ยามีชัยชนะอันยาวนาน
จิติพล
จิ-ติ-พนพลังแห่งความความคิดและสติปัญญา
จันทร์สุดา
จัน-สุ-ดาลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จิระพงษ์
จิ-ระ-พงเชื้อสายอันยั่งยืน
จิรพงษ์
จิ-ระ-พงเชื้อสายอันยั่งยืน
จิตต์พิพัฒน์
จิด-พิ-พัดจิตตั้งมั่นในความเจริญ
จิตภณ
จิด-ตะ-พนพูดในใจ
จารุกิตติ์
จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม
จุฑามาส
จุ-ทา-มาดผู้มีพระจันทร์เป็นปิ่น หมายถึง พระอิศวร
จินตนา
จิน-ตะ-นาการคิด
จิรัสยา
จิ-รัด-สะ-ยาผู้อยู่อาศัยตลอดกาล
จิรธิป
จิ-ระ-ทิบผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
จิตตกร
จิด-ตะ-กอนผู้สร้างความคิด
จักรกริช
จัก-กริดกริชของแว่นแคว้น
จักรดุลย์
จัก-กระ-ดุนจักรที่มีอำนาจที่มิอาจประมาณได้
จิณพชร
จิน-นะ-พะ-ชะ-ระผู้มีความเข้มแข็งในการประพฤติดี
จักรวรรดิ์
จัก-กระ-วันรัฐหรือสหภาพของรัฐต่าง ๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข
จิระเดช
จิ-ระ-เดดมีอำนาจตลอดกาล
จรันธนิน
จะ-รัน-ทะ-นินผู้มีทรัพย์ยืนยาว
จีระชา
จี-ระ-ชาการเกิดตลอดกาล
จุติมาพร
จุ-ติ-มา-พอนการเคลื่อนมาอันประเสริฐ
จารุพัฒน์
จา-รุ-พัดมากด้วยความเจริญ
จิรณัฐ
จิ-ระ-นัดผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จารุวรรณ์
จา-รุ-วันผิวพรรณดุจทองคำ
จารุวัฒน์
จา-รุ-วัดผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จารุรัตน์
จา-รุ-รัดทองคำและแก้ว
จงรักษ์
จง-รักสั่งให้ปกป้อง
จุฑาธิป
จุ-ทา-ทิบผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุด
จิณห์กรชยา
จิน-กอน-ชะ-ยาบ่อเกิดเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
จิรดา
จิ-ระ-ดาความยั่งยืน, อย่างยั่งยืน
จีระวุฒิ
จิ-รา-วุดผู้มีภูมิรู้อย่างมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี