");
astrology
ชื่อมงคลหมวด จ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร จ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
จิตติพัฒน์
จิด-ติ-พัดผู้เจริญในความคิด
จิรัชยา
จิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาล
จันทนา
จัน-ทะ-นาไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม บ้างเรียกจันทน์ขาว
จรรยาภรณ์
จัน-ยา-พอนผู้ค้ำจุนความประพฤติดี
จันท์แรม
จัน-แรมพระจันทร์ข้างแรม
จีระวัฒน์
จี-ระ-วัดผู้เจริญงอกงามตลอดกาล
จำนง
จำ-นงประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
จอมพญา
จอม-พะ-ยาผู้เป็นใหญ่ที่สุด
จารุพิชญา
จา-รุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ที่งดงาม
จุฑามณี
จุ-ทา-มะ-นีปิ่น
จุฑานิษฐ์
จุ-ทา-นิดประสบความสำเร็จสูงสุด
จารุวรรณ
จา-รุ-วันผิวงามดั่งทอง
จิราพรรณ
จิ-รา-พันผู้มีผิวพรรณดีตลอดไป
จันทราวรรณ
จัน-ทรา-วันผู้มีผิวพรรณงามดุจดวงจันทร์, ผู้มีเชื้อสายพระจันทร์
จีรกันยา
จี-ระ-กัน-ยาหญิงสาวที่บริสุทธิ์ มีความงดงาม มีทรัพย์และอายุยืนยาว
จีระนันท์
จี-ระ-นันผู้มีความสุขตลอดกาล
จิรวรรณ
จิ-ระ-วันวงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง, ผิวพรรณดีตลอดกาล
จตุพร
จะ-ตุ-พอนพร ๔ ประการ
จำลอง
จำ-ลองถ่ายแบบ แทน
จิระพันธุ์
จิ-ระ-พันวงศ์ตระกูลที่คงอยู่ตลอดกาล
จักรพันธ์ุ
จัก-กระ-พันเชื้อสายพระนารายณ์
เจริญรัตน์
จะ-เริน-รัดดวงแก้วแห่งความเจริญ
จิระพันธ์
จิ-ระ-พันผูกพันตลอดกาล
จิรพรพันธ์
จิ-ระ-พอน-พันความผูกพันอันประเสริฐตลอดกาล
จิระพันธ์ุกรณ์
จิ-ระ-พัน-กอนการกระทำของวงศ์ตระกูลอันยั่งยืน
จีรายุส
จี-รา-ยุดผู้มีอายุยืนยาว
จรีรัตน์
จะ-รี-รัดศาสตราวุธแก้ว
จรัสศรี
จะ-หรัด-สีงามผุดผ่อง
จิณห์จุฑา
จิน-จุ-ทาเครื่องหมายสูงสุด
จิรพันธ์
จิ-ระ-พันผูกพันกันตลอดไป
จีระภัทร
จี-ระ-พัดผู้ประเสริฐตลอดกาล
จิรธิดา
จิ-ระ-ทิ-ดาลูกสาวที่อยู่ยืนนาน
จิรธิญา
จิ-ระ-ทิ-ยาความรู้ของนักปราชญ์ที่อยู่ยืนนาน
จิรายุ
จิ-รา-ยุมีอายุยืนยาว
จิตติมนต์
จิด-ติ-มนผู้หลงไหลในความคิด
จิรปรียา
จิ-ระ-ปรี-ยาผู้เป็นที่รักตลอดไป
จหมื่นไวย
จะ-หมื่น-ไวตำแหน่งขุนนางในอดีต
จิรวัฒน์
จิ-ระ-วัดผู้มีความเจริญตลอดกาล
จีระศักดิ์
จิ-ระ-สักมีอำนาจยั่งยืน
จรรยพรกมล
จัน-ยะ-พอน-กะ-มนผู้มีใจและความประพฤติที่ประเสริฐ
จันทร์เพ็ญ
จัน-เพ็นพระจันทร์เต็มดวง
เจนจิรา
เจน-จิ-ราชำนาญตลอดไป
จอมขวัญ
จอม-ขวันผู้เป็นที่รักอันสูงสุด
จักรพรรณ์
จัก-กระ-พันเชื้อสายพระนารายณ์
จิตฤทัย
จิด-รึ-ไทจิตใจ
จิตรเลขา
จิด-เล-ขางดงามดั่งเขียน
จิรัชญาคม
จิ-รัด-ชะ-ยา-คมการมาถึงของความรู้ที่ยั่งยืน
จักรพันธ์
จัก-กระ-พันผู้ผูกพันด้วยจักร,ผู้ผูกพันด้วยแว่นแคว้น
จันทนิภา
จัน-ทะ-นิ-พาเสมอด้วยดวงจันทร์
จีรวัฒน์
จี-ระ-วัดผู้มีความเจริญตลอดกาล
จิตพัทธ์
จิด-ตะ-พัดผูกพันด้วยใจ
จิรพัฒน์
จิ-ระ-พัดควาเจริญอันยั่งยืน
จักรพงษ์
จัก-กระ-พงเชื้อสายพระนารายณ์
จินห์นิภา
จิน-นิ-พา[จิณห์นิภา]
จิรัสย์
จิ-รัดผู้อยู่อย่างมั่นคง
จเร
จะ-เรผู้ดูแลทั่ว ๆ ไป ผู้ตรวจตราทั่ว ๆ ไป
จิติพร
จิ-ติ-ดอนความคิดประเสริฐ
จุฑารัตน์
จุ-ทา-รัดเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย
จุรีรัตน์
จุ-รี-รัดศาสตราวุธแก้ว, ดาบแก้ว มีดแก้ว
จิราวรรณ
จิ-รา-วันวงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง, ผิวพรรณดีตลอดกาล
จิณณฉัตร
จิน-นะ-ฉัดร่มเงาที่เกิดจากความประพฤติดี
จิตต์วิรัช
จิด-วิ-รัดความคิดของผู้เกิดมากล้าหาญ
จีรภา
จี-ระ-พาผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จรรยภร
จัน-ยะ-พอนผู้ค้ำจุนความประพฤติดี
จรรยพร
จัน-ยะ-พอนผู้ประเสริฐด้วยความประพฤติ
เจตน์สฤษฎ์
เจด-สะ-หริดสร้างความคิด
จิตรวรรณ
จิด-ตระ-วันเชื้อสายผู้มีความงดงาม
จิราภา
จิ-รา-พารุ่งเรืองตลอดกาล
จันทรา
จัน-ทราพระจันทร์
จิตติยาพร
จิด-ติ-ยา-พอนผู้ประเสริฐในการคิด
จีรวดี
จี-ระ-วะ-ดีมีอายุยืน
จันเพ็ญ
จัน-เพ็นเต็มไปด้วยต้นจัน
จันทรวิมล
จัน-ทระ-วิ-มนบริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์
จรรยาวุฒิ
จัน-ยา-วุดผู้รอบรู้ในความประพฤติดี
จิตตา
จิด-ตาความคิด
จิรเมธ
ิจิ-ระ-เมดนักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
เจตติพงษ์
เจด-ติ-พงวงศ์ตระกูลที่มีความคิดเห็น ๓ ประการ
จุฬาลักษณ์
จุ-รา-ลักผู้มีลักษณะที่สูงสุด
เจตน์ศจี
เจด-สะ-จีผู้มีความคิดที่ดี, ความคิดที่งดงาม
เจษฏา
เจด-สะ-ตา[เจษฎา]
จงกร
จง-กอนทำให้มีแสงสว่าง
จุลกานต์
จุน-ละ-กานลูกที่รัก
จุฬาภรณ์
จุ-รา-พอนค้ำจุนสิ่งสูงสุด, เครื่องประดับที่สูงสุด
จิณณาพัต
จิน-นา-พัดผู้ประพฤติดี
จิรันธนิน
จิ-รัน-ทะ-นินผู้มีทรัพย์ตลอดกาล
จีรัชญ์
จี-รัดผู้มีความรู้ตลอดกาล
จิรัฏฐ์
จิ-รัดดำรงมั่น
จิรัชญาณิช
จิ-รัด-ชะ-ยา-นิดผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ตลอดกาล
แจ่มนภา
แจ่ม-นะ-พาฟ้าที่กระจ่าง
จตุรภัทร
จะ-ตุ-ระ-พัดความประเสริฐ ๔ ประการ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี