");
astrology
ชื่อมงคลหมวด จ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร จ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
เจ้าพระยา
เจ้า-พระ-ยาบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่ในอดีต สูงกว่าพระยา ต่ำกว่าสมเด็จเจ้าพระยา
จันทร์จิรา
จัน-จิ-รางามเสมอ งามตลอดกาล
จักรพงศ์
จัก-กระ-พงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
จุฑาทิพย์
จุ-ทา-ทิบจุกที่งดงามมาก
จักรินทร์
จัก-กะ-รินผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จามจุรี
จาม-จุ-รีชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
จิรปาณ
จิ-ระ-ปานประดุจลมหายใจ
เจนณรงค์
เจน-นะ-รงเชี่ยวชาญในการรบ
จันทรัสม์
จัน-ทะ-รัดเสมอจันทร์, เดือน
จันทกร
จัน-ทะ-กอนแสงจันทร์
จริยา
จะ-ริ-ยาความประพฤติ, กิริยาที่ควรทำ
จิดาภา
จิ-ดา-พารัศมีอันสะสมไว้แล้ว, รุ่งเรืองมาก
จรรยา
จัน-ยาความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ
จุไรทิพย์
จุ-ไร-ทิบจุกหรือผมของเทวดา
จีระพัฒน์
จี-ระ-พัดความเจริญรุ่งเรือง
จิรภา
จิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จรัญ
จะ-รันเดิน
จีระเดช
จี-ระ-เดดมีอำนาจตลอดกาล
จีรวรรณ
จี-ระ-วันผู้สวยนาน
จุฑามาศ
จุ-ทา-มาดปิ่นทอง, เครื่องประดับจุก
จุฑา
จุ-ทาจุก โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ
จุไรรัตน์
จุ-ไร-รัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จตุทิพย์
จะ-ตุ-ทิบเทพทั้ง ๔
จิรมณฑา
จิ-ระ-มน-ทาประดับด้วยความยั่งยืน
จิตรพัสตร์
จิด-ตระ-พัดเสือดาว
จิตลดา
จิด-ละ-ดาจิตใจงาม
จิรสุดา
จิ-ระ-สุ-ดาหญิงสาวผู้มีอายุยืน
เจริญวิทย์
จะ-เริน-วิดเจริญด้วยความรู้
จิราภรณ์
จิ-รา-พอนเครื่องประดับที่ยั่งยืน
จงกลนี
จง-กน-ละ-นีบัวชนิดหนึ่งมีเกสรซ้อนหลายชั้น แตกก้านต่อดอกแล้วมีดอกต่อกัน ๓ ดอกบ้าง ๔ ดอกบ้าง
จรรยาพร
จัน-ยา-พอนการมีความประพฤติดี
จันทกานต์
จัน-ทะ-กานงามดังพระจันทร์, พระจันทร์อันเป็นที่รัก
จิรัชญา
จิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน
เจนิภา
เจ-นิ-พาไม่มีความหมายของชื่อ
จิณห์นิภา
จิน-นิ-พาเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรือง, เครื่องหมายแห่งความงดงาม
จุฑาภรณ์
จุ-ทา-พอนเครื่องประดับจุก
จตุพล
จะ-ตุ-พนกองทัพทั้งสี่,กำลังทั้งสี่
จิตติกร
จิด-ติ-กอนบ่อเกิดของความคิด, บ่อเกิดของสติปัญญา
จิณณ์ณิชา
จิน-นิ-ชาผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความบริสุทธิ์
จรินทร์
จะ-รินผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จิระนันท์
จิ-ระ-นันมีผู้ชื่นชมยินดีอันยืนนาน
จันทร์แรม
จัน-แรมพระจันทร์ข้างแรม
จักรีวรรณ
จัก-กรี-วันตระกูลพระราม
จิราพร
จิ-รา-พอนสิ่งประเสริฐอันยังยืน
จักริน
จัก-กรินผู้มีจักร หมายถึง พระนารายณ์ ต่อมาหมายถึง พระราชาตามคติความเชื่อของไทยที่ถือว่าเป็นพระนารายณ์อวตาร
จิตพัฒน์
จิด-ตะ-พัดใจประเสริฐ จิตที่เจริญแล้ว
จิตรานุช
จิด-ตรา-นุชหญิงสาวผู้งดงาม
จรรยวรรธน์
จัน-ยา-วัดผู้เจริญทางความประพฤติดี
จิรพร
จิ-ระ-พอนพรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
จิราธาร
จิ-รา-ทานสายน้ำที่คงอยู่ตลอดไป
จรูญ
จะ-รูนรุ่งเรือง งาม
จำรวย
จำ-รวยร่ำรวยแน่นอน
จำปี
จำ-ปีดอกไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว มีกลิ่นหอม มีลักษณะของดอกคล้ายจำปาแต่เล็กกว่า
จักรี
จัก-กรีผู้มีจักร หมายถึง พระนารายณ์ ต่อมาหมายถึง พระราชาตามคติความเชื่อของไทยที่ถือว่าเป็นพระนารายณ์อวตาร
จีรณา
จี-ระ-นาผู้ที่มีความรูู้มั่นคง, ผู้คงแก่เรียน
จินดารัตน์
จิน-ดา-รัดมีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จักรกฤษณ์
จัก-กริดพระนารายณ์
จันทภา
จัน-ทะ-พาแสงจันทร์
เจตสุภา
เจด-สุ-พาผู้มีความคิดดีงาม
จิตราภรณ์
จิด-ตา-พอนเครื่องประดับที่งดงาม
จิตาพร
จิ-คา-พอนใจที่ประเสริฐ
เจษฎา
เจด-สะ-ดาผู้เป็นใหญ่ที่สุด พี่
จิรภาส
จิ-ระ-พาดแสงสว่างอันยั่งยืน
จารุพร
จา-รุ-พอนประเสริฐดุจทองคำ, ทองคำอันประเสริฐ
จักรภพ
จัก-กระ-พบประเทศที่รวมกลุ่มกัน
เจริญรัชต์
จะ-เริน-รัดเจริญในเงินทอง
จรสจันทร์
จะ-รด-จันเหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์
จรัญยา
จะ-รัน-ยา[จรัญญา]
จรัญญา
จะ-รัน-ยาผู้มีความรู้ของนักเดินทาง
จิรทีปต์
จิ-ระ-ทีบรุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรัฐิญา
จิ-รัด-ถิ-ยาผู้มีความรู้ยั่งยืน
จารวี
จา-ระ-วีผู้มีความงดงาม
จิริสา
จิ-ริ-สาเจ้าแห่งความยั่งยืน
จิตสุภา
จิด-สุ-พาผู้มีความคิดอันประเสริฐ, ผู้มีความคิดที่งดงาม
จิณณะ
จิน-นะผู้มีความประพฤติดี
จิตสุภาณัฐ
จิด-สุ-พา-นัดนักปราชญ์ผู้มีจิตใจงดงาม
จรูญรัตน์
จะ-รูน-รัดดวงแก้วที่รุ่งเรือง, รุ่งเรืองดุจดวงแก้ว
จำเริญ
จำ-เรินเจริญ
เจษฎาภรณ์
เจด-สะ-ดา-พอนค้ำจุนความเป็นใหญ่
จุฬาวรรณ
จุ-รา-วันวงศ์ตระกูลที่สูงสุด
จันทิมา
จัน-ทิ-มาพระจันทร์, ผู้มีผิวงามดุจจันทร์
จิรประภา
จิ-ระ-ประ-พาแสงสว่างที่ยั่งยืน
จีรพรรณ
จี-ระ-พันเชื้อสายที่มั่นคง
จริยาวดี
จะ-ริ-ยา-วะ-ดีผู้มีความประพฤติดี
จอมเดชา
จอม-เด-ชาผู้มีอำนาจสูงสุด
จีราวรรณ์
จี-รา-วันวงศ์ตระกูลที่คงอยู่ตลอดกาล
จีรศักดิ์
จี-ระ-สักอำนาจอันมั่นคง
จอมเดชน์
จอม-เดดลูกศรที่เป็นใหญ่
จิรกฤต
จี-ระ-กริดผู้ประสบความสำเร็จตลอดกาล
จิรกิตติ์
จิ-ระ-กิดคำสรรเสริญตลอดกาล
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี