");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ฟ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ฟ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ฟ้ารุ่ง
ฟ้า-รุ่งท้องฟ้าที่เรืองรองในยามเช้า
เฟื่องลัดดา
เฟื่อง-ลัด-ดาเชื้อสายที่รุ่งเรือง
เฟื่องฟ้า
เฟื่อง-ฟ้าไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง คล้ายต้นตรุษจีน
ฟาตีมะ
ฟา-ติ-มะ
ฟ้าใส
ฟ้า-ใสท้องฟ้าอันปลอดโปร่ง
ฟองจันทร์
ฟอง-จันพรายน้ำของพระจันทร์
ฟองคำ
ฟอง-คำไข่ทองคำ
เฟื่องรัตน์
เฟื่อง-รัดดวงแก้วที่รุ่งเรือง
ไฟซอล
ไฟ-ซอน
ฟาฮัด
ฟา-ฮัด
เฟืองรัตน์
เฟือง-รัดเฟืองแก้ว
ฟารีดา
ฟา-รี-ดา
ฟ้าแจ่ม
ฟ้า-แจ่มฟ้าใส
ฟ้ากระจ่าง
ฟ้า-กระ-จ่างท้องฟ้าที่สดใส
ฟ้าริน
ฟ้า-รินฝนตก
ฟ้าสรรค์
ฟ้า-สันฟ้าสร้าง สวรรค์สร้าง
ฟาห์มิดา
ฟา-มิ-ดา
เฟื่องชูนุช
เฟื่อง-ชู-นุดเชิดชูน้องสาวเพื่อให้เจริญ
ฟุ้งฟ้า
ฟุ้ง-ฟ้ากระจายไปทั่วฟ้า
เฟื่องสกุล
เฟื่อง-สะ-กุนเชื้อสายอันรุ่งเรือง
ฟาริดา
ฟา-ริ-ดามีค่า,พิเศษ,หนึ่งเดียว
เฟื่องวุฒิ
เฟื่อง-วุดความรอบรู้ที่ขจรขจายไป
เฟื่องวุฒิกร
เฟื่อง-วุด-ทิ-กอนบ่อเกิดของความรอบรู้ที่ขจรขจายไป
ฟาติมะ
ฟา-ติ-มะ
ฟ้าประทาน
ฟ้า-ประ-ทานได้รับจากฟ้า ฟ้าให้
ฟู่เฉิง
ฟู่-เฉิง
เฟธียาร์
เฟ-ที-ยา
ฟารีน่า
ฟา-รี-น่า
ฟ้าประทานพร
ฟ้า-ประ-ทาน-พอนฟ้าให้พร
ฟองฟ้า
ฟอง-ฟ้าเชื้อสายเทวดา
ฟรานซิส
ฟราน-ซิส
ฟองนวล
ฟอง-นวนฟองสีขาว
ฟ้าคำ
ฟ้า-งามฟ้างามม ฟ้าสีทอง
ฟาตีเมาะ
ฟา-ติ-เมาะ
เฟื่องลดา
เฟื่อง-ละ-ดาเชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ฟูธนบูรณ์
ฟู-ทะ-นะ-บูนเต็มไปด้วยทรัพย์
ฟ้าลั่น
ฟ้า-ลั่นฟ้าร้อง
ฟ้าสีทอง
ฟ้า-สี-ทองท้องฟ้าสีทอง
ฟ้างาม
ฟ้า-งามท้องฟ้าที่งดงาม
ฟ้าชมพู
ฟ้า-ชม-พูฟ้าสีชมพู
ฟ้าดาว
ฟ้า-ดาวท้องฟ้าและดวงดาว
เฟื่องฝน
เฟื่อง-ฝนรุ่งเรืองดุจสายฝน
ฟางข้าว
ฟาง-ข้างต้นข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
ฟ้าอินทร์
ฟ้า-อินฟ้าที่เป็นใหญ่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี