");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ด นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ด นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ดวงเลิศ
ดวง-เลิดชะตาอันเป็นเลิศ
เด่นชัย
เด่น-ไชเด่นในชัยชนะ
ดาราญา
ดา-รา-ยาความรู้เรื่องดวงดาว
ดรุณ
ดะ-รุนเด็กชายวัยรุ่น
ดนุดา
ดะ-นุ-ดาความบอบบางละเอียดอ่อน
ดมิตา
ดะ-มิ-ตาความมืด
ดั่งดวงหฤทัย
ดั่ง-ดวง-หะ-รึ-ไทดั่งดวงใจ
เดชมนตรี
เดด-มน-ตรีอำนาจของข้าราชการชั้นสูง
ดวงทิพย์
ดวง-ทิบจิตของเทวดา
ดาราวรรณ
ดา-รา-วันผู้มีผิวดุจดวงดาว,ผู้มีเชื้อสายดวงดาว
ดีงาม
ดี-งามดีงาม
ดัสกร
ดัด-สะ-กอนข้าศึก
ดวงลักษณ์
ดวง-ลักชะตาที่มีลักษณะดี
ดาวตะวัน
ดาว-ตะ-วันดวงดาวและดวงอาทิตย์
ดาวัลย์
ดา-วันมากด้วยวงศ์วาน
เดชาภัทร
เดด-ชา-พัดเจริญในอำนาจ
ดารัน
ดา-รัน
เดชโชติ
เดด-โชดอำนาจอันรุ่งเรือง
เดชพงษ์
เดด-พงเชื้อสายผู้มีอำนาจ
ดาวอน
ดา-วอน
ดาริณ
ดา-รินหนี้ของดาว
ดนุพร
ดะ-นุ-พอนความประเสริฐของตนเอง
ดิษณา
ดิด-สะ-นา[ดิษย์]
ดวงชนะ
ดวง-ชะ-นะผู้มีชะตาแห่งชัยชนะ
ดวงกมล
ดวง-กะ-มนดวงใจ
ดรุณรัตน์
ดะ-รุน-รัดลูกแก้ว,ลูกที่ประเสริฐ
ดนุทิชา
ดะ-นุ-ทิ-ชาคนที่เกิดสองครั้ง
ดาวารี
ดา-วา-รีมากด้วยน้ำ
ดลวัฒน์
ดน-ละ-วัดผู้บันดาลความเจริญ
ดอกไม้
ดอก-ไม้ดอกไม้
ดาววดี
ดาว-วะ-ดีมีดาว
ดรัลพัชร์
ดะ-รัน-พัดทับทิมและเพชร
ดาวพระเสาร์
ดาว-พระ-เสาดาวเสาร์
ดาวชา
ดาว-ชาการเกิดขึ้นของดวงดาว
เดชฎนัย
เดด-ดะ-ไน[เดชดนัย]
เดือนทิวา
เดือน-ทิ-วาพระจันทร์และกลางวัน
ดลลักษณ์
ดน-ละ-ลักลักษณะของการบันดาล
ดอกฝ้าย
ดอก-ฝ้ายดอกของต้นฝ้าย
ดลลดา
ดน-ละ-ดาเชื้อสายผู้บันดาล
ดนัยนันท์
ดะ-ไน-นันลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
ดุษิตา
ดุ-สิ-ตา[ดุสิตา]
ดารัตน์
ดา-รัดผู้มีแก้วมณีเป็นจำนวนมาก
ดลธาดา
ดน-ละ-ทา-ดาสร้างด้วยการเนรมิต
ดำรงค์พล
ดำ-รง-พน[ดำรงพล]
ดิลก
ดิ-หลกเลิศ, ยอด, เฉลิม
เดชาพล
เด-ชา-พนพลังอำนาจ
ดลนภัส
ดน-ละ-นะ-พัดสวรรค์บันดาล
ดวงจิตร
ดวง-จิดดวงใจ
ดิษฐพัชร
ดิด-ถะ-พัดท่าเพชร
ดวงสิริ
ดวง-สิ-หริผู้มีชะตาชีวิตที่ดี
ดินทอง
ดิน-ทองดินที่อุดมสมบูรณ์
ดำรงค์ฤทธิ์
ดำ-รง-ริด
ดลภร
ดน-ละ-พอนค้ำจุนการบันดาล
ดรัลภร
ดะ-รัน-พอนค้ำจุ้นทับทิม
เดชทัต
เดด-ทัดให้อำนาจ
ดอกอ้อ
ดอก-อ้อดอกของต้นอ้อ
ดนัยธร
ดะ-ไน-ทอนดำรงไว้ซึ่งการเป็นลูกชายที่ดี
เดชิภพ
เด-ชิ-พบอำนาจในแผ่นดิน
ดังธรรม
ดัง-ทำเปรียบดั่งความดี
ดาวัส
ดา-วัด
เดชศิลป์
เด-ชะ-สินมีฝีมือและมีอำนาจ
ดนยา
ดน-ยาลูกสาว
ดาหวัน
ดา-หวัน
ดุษณี
ดุด-สะ-นีอาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
ดลญาดา
ดน-ยา-ดาบันดาลความเป็นปราชญ์
ดลจิตร
ดน-จิดบันดาลความงาม
ดรัณ
ดะ-รันการข้ามไป
ดุจเดือน
ดุด-เดือนงดงามเหมือนจันทร์
ดวงหทัย
ดวง-หะ-ไทดวงใจ
ดิษยวรรณ์
ดิด-สะ-ยะ-วันสีที่เป็นมงคล
ดิษยาวรรณ์
ดิด-สะ-ยา-วันสีที่เป็นมงคล
ดนตรี
ดน-ตรีวัตถุมีสาย, เครื่องสาย, ลำดับเสียงอันไพเราะ
ดวงสมร
ดวง-สะ-หมอนหญิงผู้เป็นที่รัก
ดุจอรุณเรือง
ดุด-อะ-รุน-เรืองดุจแสงอาทิตย์ยามเช้า
ดวงดี
ดวง-ดีโชคดี
ดาวพระศุกร์
ดาว-พระ-สุกดาวศุกร์
ดำรง
ดำ-รงทรงไว้, ชูไว้, ทําให้คงอยู่
ดลกนก
ดน-กะ-หนกบันดาลทองคำ
ดรุณธรรม
ดะ-รุน-ทำธรรมสำหรับวัยรุ่น
ดัชนีย์
ดัด-ชะ-นี[ดัชนี]
ดาราลักษณ์
ดา-รา-ลักลักษณะของดวงดาว
ดาพงษ์
ดา-พงผู้มีเชื้อสายมากมาย
เดชชาวีร์
เด-ชา-วีอำนาจอันเกิดจากความกล้าหาญ
เดชาวีร์
เด-ชา-วีอำนาจแห่งความกล้าหาญ
ดาวลอย
ดาว-ลอยดาวที่เข้าไปอยู่ในภพต่างๆ ที่แตกต่างกับดาวเจ้าเรือน(โหร.)
ดานิคุน
ดา-นิ-คุน
ดลฤดี
ดน-รึ-ดีบันดาลให้เกิดความพอใจ
ดาราวัลย์
ดา-รา-วันเชื้อสายดวงดาว
ดัชนี
ดัด-ชะ-นีนิ้ว
ดลภัทร
ดน-ละ-พัดบันดาลสิ่งที่ดีที่สุด
ดมิสา
ดะ-มิ-สาเป็นใหญ่ในความมืด เจ้าแห่งความมืด พระจันทร์
ดวงรดี
ดวง-ระ-ดีผู้เป็นที่รักยิ่งดุจดวงใจ
ดนุวัส
ดะ-นุ-วัดผู้ชุ่มเย็นดุจสายฝน
ดรัลรัตน์
ดะ-รัน-รัดแก้วทับทิม
ดุลยรักษ์
ดุน-ละ-ยะ-รักการคุ้มครองรักษาความเท่าเทียม
ดลตระการ
ดน-ตระ-กานบันดาลความงาม
ดวงพระจันทร์
ดวง-พระ-จันดวงจันทร์
เดียวดาย
เดียว-ดายคนเดียวเท่านั้น แต่ลําพังผู้เดียว
เดชาวัจน์
เด-ชา-วัดถ้อยคำที่มีอำนาจ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี