");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ด นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ด นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ดวงใจ
ดวง-ใจคําเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดนยพงศกร
ดะ-นะ-ยะ-พง-สะ-กอนลูกชายที่เจริญรอยตามบรรพบุรุษ
ดาราพันธ์
ดา-รา-พันผูกพันกับดาว
เดชา
เด-ชาอํานาจ, เดช
ดารานาถ
ดา-รา-นาดดาวอันเป็นที่พึ่ง
ดารณี
ดา-ระ-นีเรือ
ดารินทร์
ดา-รินดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดีรดา
ดี-ระ-ดาผู้มีความสุขดี
ดวงเดือน
ดวง-เดือนดวงจันทร์
ดวงฤดี
ดวง-รึ-ดีผู้ทำให้ใจยินดี
เดชาธร
เด-ชา-ทอนทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ดาวิกา
ดา-วิ-กาผู้มีดาว
ดนิตา
ดะ-นิ-ตาผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
ดลพร
ดน-ละ-พอนบันดาลสิ่งประเสริฐ
ดำรงค์
ดำ-รงสีดำ
ดารินีย์
ดา-ริ-นีหญิงที่ปรารถนาในดวงดาว
ดำรงศักดิ์
ดำ-รง-สักทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ดารัณ
ดา-รัณพระนามของพระอิศวร
ดารัณกิตติ
ดา-รัน-กิด-ติคำสรรเสริญจากพระอิศวร
ดวงตะวัน
ดวง-ตะ-วันดวงอาทิตย์
เดชาภพ
เด-ชา-พบมีอำนาจในแผ่นดิน
ดวงฤทัยวรรณ
ดวง-รึ-ไท-วันดวงใจของวงศ์ตระกูล
ดวงฤทัย
ดวง-รึ-ไทดวงใจ
ดารากาญจน์
ดา-รา-กานดาวทอง
เดชาวัต
เด-ชา-วัดรุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
ดวงพร
ดวง-พอนดวงชะตาที่ประเสริฐ
ดิเรกรัชต์
ดิ-เหรก-รัดเงินที่รุ่งเรือง
ดิเรก
ดิ-เหรกอดิเรก, รุ่งเรือง
ดนุพล
ดะ-นุ-พนกำลังแห่งตน
ดวงรัตน์
ดวง-รัดดวงแก้ว
ดนัยธนัชย์
ดะ-ไน-ทะ-นัดลูกชายที่ชนะในทรัพย์
เดชมงคล
เดด-มง-คนอำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ดวงดาว
ดวง-ดาวดาว
ดารา
ดา-ราดวงดาว
ดวงตา
ดวง-ตาผู้เป็นที่รักยิ่ง, ตา(อวัยวะ)
ดาวเรศ
ดา-วะ-เรดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสิ่งประเสริฐมาก
ดนุลดา
ดะ-นุ-ละ-ดาเชื้อสายของตนเอง
เดชาวุฒิ
เด-ชา-วุดอำนาจแห่งความรู้
ดรัณภพ
ดะ-รัน-พบผู้ข้ามผ่านโลก, ผู้ข้ามพ้นความทุกข์, ผู้ข้ามผ่านวัฏสงสาร
ดรัลพรพัชร
ดะ-รัน-พอนทับทิมที่ประเสริฐเหมือนเพชร
ดวงเนตร
ดวง-เนดดวงตา
ดาริน
ดา-รินดวงดาว
ดรรชนี
ดัด-ชะ-นีนิ้วมือ
ดารินี
ดา-ริ-นีหญิงที่งดงาม
เดชพันธุ์
เด-ชะ-พันเชื้อสายผู้มีอำนาจ
เดือนฉาย
เดือน-ฉายการทอแสงของพระจันทร์
ดาวใจ
ดาว-ใจงดงามในใจ
ดนูศิษฐ์
ดะ-นู-สิดคนที่ยอดเยี่ยม
ดุสิดา
ดุ-สิ-ดาสวรรค์ชั้นดุสิต
ดวงมณี
ดวง-มะ-นีดวงแก้ว
เดือนแรก
เดือน-แรกเดือนที่ ๑
ดาวรุ่ง
ดาว-รุ่งดาวประกายพรึก, มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว
ดาริกา
ดา-ริ-กาดาว
เดชธน
เดด-ทนทรัพย์ที่มีอำนาจ
ดุสิต
ดุ-สิดชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๔ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น
เดชฤทธิ์
เด-ชะ-ริดอำนาจวิเศษ
ดำรงฤทธิ์
ดำ-รง-ริดการคงอยู่ของอำนาจวิเศษ
ดาลัด
ดา-ลัดแก้ว
ดลนภา
ดน-นะ-พาเนรมิตท้องฟ้า
ดาราพร
ดา-รา-พอนประเสริฐเหมือนดวงดาว
ดวงแก้ว
ดวง-แก้วมีคุณค่ายิ่ง,ดวงแก้วมณี
ดวงนภา
ดวง-นะ-พาดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
ดารุณี
ดา-รุ-นี
เดชณรงค์
เดด-นะ-รงอำนาจในการรบ
ดาวเกตุ
ดาว-เกดดาวธง
เดือนเพ็ญ
เดือน-เพ็นพระจันทร์เต็มดวง
ดุษฎี
ดุด-สะ-ดี
ดรุณี
ดา-รุ-นีเด็กหญิงรุ่น
ดาราวลี
ดา-รา-วะ-ลีกลุ่มดาว
ดิษฐพงษ์
ดิด-ถะ-พงเชื้อสายแห่งน้ำ
ดาวนภา
ดาว-นะ-พาดาวและท้องฟ้า
ดาวิภา
ดา-วิ-พางดงามมาก
ดังพจนินท์
ดัง-พด-จะ-นินเปรียบได้กับเจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดเก่ง พูดดี
ดังวรัชญ์
ดัง-วะ-รัดเปรียบได้กับความรู้ที่ประเสริฐ
ดาวเรือง
พัก-คะ-นัดชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่งมีสีเหลือง,ต้นดาวเรือง
ดลยา
ดน-ละ-ยาแผ่นดิน
เดชวารี
เดด-วา-รีอำนาจแห่งน้ำ
เดชธรรม
เดด-ทำอำนาจแห่งธรรม
ดณุภัทร
ดะ-นุ-พัด
ดัมพ์รงค์
ดำ-รงสีแดง
ดิษยา
ดิด-สะ-ยาเป็นมงคล
ดวงหฤทัย
ดวง-หะ-ไทดวงใจ
เดชธิป
เด-ชะ-ทิบเป็นใหญ่ในอำนาจ,อำนาจที่ยิ่งใหญ่
เด่นภูมิ
เด่น-พูมเด่นในแผ่นดิน
ดารารัตน์
ดา-รา-รัดดวงดาวที่มีค่ายิ่ง
เดชพนต์
เดด-ชะ-พนผู้ที่ทิ้งแล้วซึ่งอำนาจ
แดนธรรม
แดน-ทำดินแดนแห่งธรรมะ
ดาวิช
ดา-วิดมีความรู้มาก,ผู้เกิดจากดวงดาว
ดวงจันทร์
ดวง-จันพระจันทร์
เด่นนภา
เด่น-นะ-พาเด่นบนฟ้า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี